2017. július 5., szerda

BOLDOGAN ÉLTEK, AMÍG...- GYERMEKKORUNK MESÉI FELNŐTT PÁRKAPCSOLATAINKRA IS HATNAK?

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: kreatív.pszichológia
2017.07.05.„Bol­do­gan éltek, amíg meg nem hal­tak!” Ismerős a mon­dat, ugye? Hány­szor hal­lot­tuk ezt gyer­mek­ko­runk­ban, és hány­szor lát­tuk felnőtt­ként is fil­me­ken! Engem per­sze min­dig érde­kelt, hogy mi van az ”ásó, kapa” és az „amíg meg nem hal­tak” közt, de egyenlőre kezd­jük az elején!

Mit üzennek a mesék?

Tudom, tudom, a mese nem való­ság, mégis érde­mes végig­gon­dolni, mit üzen­nek a mesék, melye­ken fel­nö­vek­szünk. Kezd­jük talán a fér­fi­ak­kal. A mese­beli leg­ki­sebb fiú nehéz pró­bák során áll helyt és bebi­zo­nyítja ráter­mett­sé­gét. Nem fel­tét­len csak fizi­kai ere­jét, hanem fur­fan­gos eszét és jó szí­vét is. No ez idáig rend­ben is van, ha ezt a sze­mé­lyi­ség­fejlő­dés szim­bó­lu­má­nak tekint­jük, annak is rögös és nehéz­sé­gek­kel teli az útja. A női oldal ezen része már prob­lé­má­sabb, hisz a király­lány mindeközben csak üldö­gél és vára­ko­zik, vajon mikor top­pan már be a her­ceg, aki gyor­san fele­sé­gül veszi.

Ha idáig eljut­nak hőse­ink – a férfi küz­del­me­sen, a nő passzí­van vára­kozva a sült galambra – akkor jön az ásó, kapa, hisz meg­ta­lál­ták az IGAZI-t, tehát innentől min­den nagyon rend­ben van és nincs is más dol­guk, mint bol­do­gan élni. Azaz felét­elez­zük, hogy van egy IGAZI, aki­nek a meg­ta­lá­lása és küz­del­mek árán való meg­hó­dí­tása a férfi fel­adata, és ha a fel­adat megoldása sike­res volt, akkor vége min­den baj­nak és küz­de­lem­nek. Az IGAZI meg­ta­lá­lása már önma­gá­ban garan­cia a boldogságra!

ITT OLVASHATÓ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése