2017. július 8., szombat

GUMICSONT?

168 ÓRA ONLINE
Szerző: Vásárhelyi Mária
2017.07.07....Az Orbán-rendszer szegénygyűlölő, szegregáló, kirekesztő, a társadalmi egyenlőtlenségeket a végletekig fokozó, a rá­­szorulókkal és elesettekkel szembeni kíméletlen politikája nem előzmények nélküli a magyar közéletben. Magyarországon a harmincas években a lakosság 65 százaléka élt szegénységben, a mezőgazdasági lakosság körében leírhatatlan volt a nyomor, miközben a felső tízezer elképesztő luxusban dőzsölt. A torz adó- és jövedelemelosztási rendszer következményeképpen a lakosság négyötödének mindössze a nemzeti jövedelem alig több mint 40 százaléka jutott, a legfelső egy százalék viszont a GDP húsz százalékát nyelte el. A magyar szociális viszonyokra Európa-szerte elrettentő példaként tekintettek. „Magyarországon leigázzák a népet, amelyet maga Horthy is igavonó baromnak nevezett. (…) Mindenki azon van, hogy gyorsabban meggazdagodjék, és a pénzt Budapesten elverje. Nálunk (Németországban) a gazdagoknak is dolgozni kell, míg Magyarországon mágnásklubokban és kávéházakban herdálják el a pénzt” – jellemezte Horthy legfőbb szövetségese, Adolf Hitler az általa montmartre-inak titulált magyarországi atmoszférát.

És bár a nyomor szintje napjainkban alacsonyabb, mint a harmincas években volt, a jövedelemeloszlás tendenciái egyre inkább hasonlítanak a Horthy-korszakban tapasztalhatókhoz. Miközben a lakosság több mint 40 százaléka szegénységben, illetve mélyszegénységben él, és a középosztály mérete folyamatosan szűkül, a legfelső két-három százalék a nemzeti jövedelem csaknem 20 százalékát teszi zsebre. Ami pedig a leggazdagabbak életvitelét illeti, abban csupán annyi a különbség, hogy nem kávéházakban és mágnásklubokban, hanem luxusszállodákban vagy Michelin-csillagos méregdrága éttermekben, és nem Abbáziában, hanem ibizai night clubokban verik el teljesítmény nélkül szerzett vagyonukat.

Orbánhoz hasonlóan Horthy is egy felülről vezényelt, erőszakos, a gazdasági helyett a „magyarságteljesítményen” alapuló elitcserét kívánt végrehajtani a társadalom felső rétegeiben, aminek következményeképpen a mások által tisztességes versenyben megszerzett vagyonok a rendszerhez lojális „Aladárokhoz” vándoroltak. Akkoriban az elkobzott zsidó vagyonokat juttatták az „úri középosztály” és a vitézi rend tagjainak, ma a közpénzekre és a hatalom által nem kedvelt tőkések tulajdonára teszik rá a kezüket a kormány által kijelölt új elit tagjai.

A demokratikus politika intézményeinek kiüresítése, a hatalom minden racionalitáson túlmenő centralizálása, az önkormányzatiság felszámolása, a parlamentarizmus kulisszává silányítása éppen úgy jellemezte a harmincas, mint a 2010-es évek Magyarországát. A parlament a Horthy-korszakban is inkább hasonlított ingyencirkuszra, az ellenzéki politikusok szerepköre pedig a Hyde parki Speakers’ Corner fellépőire, mint a politikai viták során érlelődő érdemi törvényalkotás intézményére.

A választási rendszer igazságtalansága és manipulálása ugyancsak nem új keletű jelenség a magyar politikában. S bár ma már a Horthy-korszakban alkalmazott nyílt választás kivitelezhetetlen lenne, az egyfordulós rendszer, a külföldön munkát vállalók részvételének kvázi ellehetetlenítése, a szavazókörzetek átszabása a Fidesz érdekeinek megfelelően és a mandátumok elosztásának aránytalansága éppen úgy a kormánypártok leválthatatlanságát hivatottak szolgálni, mint ahogyan a Horthy-korszak választási rendszere működött.

A burkolt cenzúra intézménye is jól ismert volt a kormányzó uralkodása idején. Akkoriban a belügyminiszter jogkörébe tartozó lapengedélyezés és lapbetiltás segítségével próbálták jobb belátásra bírni a kellemetlenkedő sajtóorgánumokat, elhallgattatni a kormánykritikus hangokat, napjainkban ugyanezt a médiapiac gátlástalan manipulálásával kívánják elérni.

És hiába telt el csaknem egy évszázad a Horthy-korszak kezdete óta, szembetűnő, hogy jószerivel mit sem változott a kormánypártok viszonya a nőkhöz és a kisebbségekhez. Ha ma már a nők politikából való teljes kirekesztése nehezen képzelhető is el, azt jól láthatjuk, hogy napjainkban legalább akkora szakadék uralkodik a nyugati világ és a hazai elit nőképe között, mint amekkora a harmincas években volt. Nemcsak a nők politikai életben való részvételének szégyenletesen alacsony szintje árulkodik erről, hanem az a gyalázatos stílus is, ahogyan a jobboldali politikai elit egyes tagjai a nőkről nyilvánosan beszélnek. És akkor a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos tűrhetetlen megnyilvánulásaikat még nem is említettük.

Amint Orbán Viktortól, úgy Horthy Miklóstól sem voltak idegenek a dinasztikus törekvések, csak míg utóbbi elsősorban politikai, addig a jelenlegi miniszterelnök, egyelőre legalábbis, inkább családtagjai gazdasági pozíciószerzéséhez használja fel hatalmát.

Ami az egyéni habitus hasonlóságait illeti, mind Horthy Miklós, mind pedig Orbán Viktor megnyilvánulásaira ugyanaz a rendies, feudalisztikus világnézet nyomja rá bélyegét, amelyben az egyén társadalmi érvényesülési lehetőségeit nem a képességei és a teljesítménye, hanem születési és szerzett politikai előjogai jelölik ki. A liberális Budapestet Horthy éppen úgy ellenségnek tekintette, mint Orbán Viktor, és amint a kormányzó, úgy a jelenlegi miniszterelnök is mélyen megveti a minőségi kultúrát és annak képviselőit.

A hasonlóságok mellett persze vannak különbségek is. Hogy csak a legaktuálisabbat említsem: míg Horthy Miklós a kezdetektől büszkén vállalta antiszemitizmusát, Orbán Viktor nyíltan csak mostanában kezdett zsidózni, igaz, ezt ő valószínűleg kikérné magának.


ORBÁN LÉNYEGTELEN, A RENDSZERE FASISZTA - MINDEN ISMERTETŐJEGY MEGVAN, MINDEGY, MIT HISZ A VEZÉR

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: Lévai Júlia
2017.07.08....Szerintem az, hogy Orbán személy szerint fasiszta-e, meglehetősen érdektelen kérdés, az igazi dilemma az, hogy a rendszere, amelyet ma elviselni kényszerülünk, miképp viszonyul a szóban forgó politikai filozófiához. Ez ügyben a magam részéről a következőket látom:

– A klasszikus fasizmus jellemzője, hogy az állam vezetői a nemzetet olyan morális egységnek tekintik, amelyet a nemzeti mítoszok és a nemzet nagyjainak tisztelete tart össze. Kell idézni ennek evidenciájához Orbán beszédeiből, az általa megrendelt filmek és festmények, satöbbik témáiból? Nem fárasztom vele se magamat, se a T. Olvasókat.

– Fentiekből következően a fasizmusban különösen fontos a szerepük a szakrális jellegű, lehetőleg gigantomániás megnyilvánulásoknak, az ünnep túlhangsúlyozásának és a Vezér iránti, közös imádat kifejezésének. (Amiben egyébként a rendszer szoros rokonságot mutat a hozzá hasonlóan totalitarista, bolsevik állammal.) Bitó László ennek alapján már évekkel ezelőtt igen találóan szakrális nacionalizmusnak nevezte Orbán rendszerét, és azóta sem igen mondott rá ez ügyben senki frappánsabbat.

– Mint azt Mussolini összes műveiből is tudjuk, a fasizmus központi eleme a harc: minden közéleti aktivitás csak azt jelentheti, hogy az állam polgára harcba száll az eszme vagy a nemzet ellenségeivel. Az egyes eszmék nem egymás mellett léteznek, mint a valóság megismerésének különféle megközelítési módjai, hanem kizárólagos alternatívákként, „vagy-vagy” keretben állnak egymással szemben (ez szintén közös a bolsevizmussal), amiért is a „tárgyalás”, a „megegyezés” vagy a „kompromisszum” a politikában azonos a férfiatlan behódolással, a vereség elismerésével. Létezik politikus a magyar közéletben, akinek annyira a lételeme lenne a harc, mint éppen Orbán Viktornak? Hiszen kivont karddal indul Brüsszelbe, és még egy ártatlan kastélyavatáson is „polgári körös nehéztüzérségnek” nevezi a megjelenteket.

– A fasizmus a fentiek okán kiemelkedően militáns rendszer. Kell-e annál militánsabb utópia, mint az, amelyben a gyerekek testi egészségét lövészetórákkal akarják fenntartani?

– A fasizmus másik, középponti gondolata a hierarchikus rend. Minden és mindenki kizárólag egy hierarchia részeként képzelhető el, amelynek csúcsán a nemzetet megtestesítő Vezér áll. A származási elrendeződés mellett különösen fontos a biológiai hierarchia, amely jól szolgálja a harchoz nélkülözhetetlen fizikai erő kultuszát. Ezért a fasizmusban bármilyen szempontból gyenge vagy annak minősíthető emberek – tehát a nők, a fogyatékosok, a mentális betegségektől, tanulási nehézségektől szenvedők, de a „munka frontján” vagy a pénzszerzésben, gazdagodásban kevésbé küzdőképesek is („Mindenki annyit ér, amennyije van”, mondta egy kormánytag) – csak a hierarchia legaljára kerülhetnek, őket evidensen meg lehet bélyegezni, sőt, a jogaikat is más mércével lehet mérni.

Elég végignézni, ahogy az Orbán-rendszer törvényalkotási gyakorlatában szép folyamatosan szaporodnak azok a törvények és rendeletek, amelyek azt példázzák, hogy lehetséges csoportos jogfosztás is, kifejezetten a magasabb rendűnek állított nemzeti érdekre hivatkozva – ez a fasizmusnak szintén az egyik legfontosabb jellemzője. Meg lehet nézni, hogyan büntette, bélyegezte meg a Fidesz-kormány először a hajléktalanokat, majd vetette vissza a rokkantakat az addiginál jóval rosszabb körülmények közé, sújtotta a melegeket a házasodás tilalmával, lehetetlenítette el idén márciustól a megváltozott munkaképességűek, legutóbb pedig a tanulási nehézségekkel küzdők életét, nem is beszélve a menekültekről, egyúttal a tipikusan fasiszta akaratkultusz szellemében. (Lásd például Lukács György Nietzsche és a fasizmus című, 1945-ös tanulmányát is.) A felsoroltak jellemző tulajdonságai ugyanis a fasiszta szemléletmód szerint nem egy-egy speciális adottság vagy egy állapot jelzései, hanem az akaratgyengeség kifejeződései. A hajléktalanok, a rokkantak, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékkal élők, a tanulási nehézségekkel küzdők és a melegek szedjék össze magukat, és mindaz, amiben eltérnek a megszokottól, el fog múlni. Az egész csak akaraterő kérdése. A menedékkérők pedig vegyék tudomásul, hogy az állam számára közülük kizárólag a keresztény világnézetűek értékesek (az ő védelmükre még egy egész intézményt is létrehoztak), a muszlimok értéktelenek, mert keresztény alapelvek ide vagy oda, itt emberválogatás folyik.

– Ugyancsak a magasabb nemzeti érdekre való hivatkozás teszi lehetővé azt is, hogy a fasiszta államban a nemzeti összetartást a gazdaságban is értékteremtő erőnek tekintsék. Ezért minden egyes gazdasági tevékenységet oldalfüggővé kell tenni ahhoz, hogy az állam válogathasson belőle. Mai példa: egy trafikos, egy állattartó vagy egy földműves sem lehet szocialista vagy liberális, kizárólag nacionalista, sőt kifejezetten fideszes pártelkötelezettségű személy lehet.

– És végül az egyik, legaktuálisabb jellegzetesség: a civil társadalom eszméjének megtámadása. A fasiszta állam számára tűrhetetlen minden olyan állampolgári aktivitás (ismét közös vonás a bolsevizmussal), amely a legkisebb mértékben is kicsúszhat az állam ellenőrzése alól, illetve amely a nagy, nemzeti közösségtől eltérő, kisebb közösségeket szervez. A civilitás gondolata e szerint önmagában bomlasztja a nemzeti egységet, ráadásul a puszta létével kritizálja az államot, hiszen azt állítja, hogy az elmulasztotta a kívánatos egység megteremtését a magán- és a közhaszon között, és ezért kell ezen a civil szervezeteknek dolgozniuk. Ezért a fasiszta állam magától értődőnek tartja, hogy minden erejével üldözze és ellehetetlenítse ezeket, akár a diabolizálásuk eszközével is. Ugye, nem kell ehhez mellékelnem a Sorost démonizáló plakátokat?

...

MISKAHUSZÁR

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2017.07.08.100 tonna betonból készül, 12,5 méter magas lesz Miskahuszár szobra. Pákozdon állítják fel. Ez itt egy részlet a tudósításból:

Miskahuszár amúgy a magyar huszár szimbóluma, a magyar katona hősiességét és bátorságát jelképezi. "Ez a szobor a győztes magyar katona jelképe is egyben, hiszen a pákozdi diadal helyén és arra emlékeztetve a huszár egyik kezében a győzelmi zászlót tartja, a másik kezét viszont a kardján nyugtatja, jelezve, hogy készen áll bármikor a harcra, hazája védelmére"

"A győztes magyar katona" jelképe. Nna! Megint adunk egyet az önismeretnek, a nagy magyar nemzeti öncsalás monumentális szobra világra fog szólni, mert sehol a földkerekségen nem lesz nála nagyobb szobor, ami ólomkatonát ábrázol. A világ legnagyobb ólomkatona szobra. Amit Miskának hívnak. Hát nem édes? Egy tizenkét és fél méter magas giccs. A magyar néplélek furfangos, kacsintós megjelenítése, cuki kis bulvár betonból. Egy pántlikás magyar legófigura egy dombtetőn, idegenforgalmi látványosságnak szánva. Ami hirdeti, hogy a magyar huszár készen áll bármikor a harcra, hazája védelmére. A hősies és bátor magyar katona. A győztes.

Az utolsó győztes magyar katona Mátyás királyunk seregében található. Az utolsó győztes magyar katona cseh volt, cseh zsoldos. Meg lengyel meg rác. Akik hűségesen szolgálták a királyunkat. Mindaddig, amíg megkapták a zsoldjukat. Mátyás ezt tudta, vigyázott is, hogy a fizetésben ne legyen késedelem, néhány szórványos eset figyelmeztette: a zsoldos katona jó katona, de ha késik a fizetség, néhány nap múlva máshol jó katona. A kor hadakozási szokásai még alig ismerték a hivatásos katonát, kevesen is voltak, a kínálatnál sokkal nagyobb kereslet kényes portékát csinált belőlük. A hazafiság pedig nem értelmezhető fizetőeszköz.

Nem tudom, Pákozdnál hány magyar huszár harcolt, de azt lehet tudni, hogy a jórészt talpasokból álló magyar sereg létszáma 16 000 (tizenhatezer) körül volt. Ennyire sikerült "felduzzasztani" a Batthyány által meghirdetett népfelkelés, a külföldön tartózkodó magyar katonákat hazahívó kiáltvány és Kossuth alföldi toborzó körútjának eredményeképpen.
A csatában szemben álló seregeket császári és királyi tisztek vezették. Mindkettőt, a magyart is. A lényegesen népesebb ellenfél egy meglehetősen tehetségtelen, Jellasics nevű horvát bán parancsnoksága alatt szóródott szét annyira, hogy végülis mindössze húszezren mentek neki a magyar csapatoknak. A karakéler, kihaénnem vívóbajnok, a jónevű császári tábornok elkényeztetett fiacskája negyvenvalahány éves korára két ütközet vezetését tudta felmutatni mint dicsőséges haditettet, mindkettőt határőr század élén abszolválta lézengő török szabadcsapatok ellen. A Pákozdnál vele megütközőket nála sokkal tapasztaltabb császári és királyi zsoldosok irányították: a napóleoni háborúkban edződött, 64 éves Móga János és az ugyanott már főtisztként megsebesült 71 éves Franz Holtsche. A még csak 50 éves, de kisnemesi származása miatt a többieknél agilisabb és állítólag tehetségesebb Jozef Milpökh beavatkozására már alig volt szükség...

LIBSI MAGYARORSZÁG NEM ORSZÁG, ILLIBERÁLIS MAGYARORSZÁG MENYORSZÁG

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Zsebesi Zsolt
2017.07.08.Kétmillióinyi szavazó kegyéből Magyarországból mennyország lesz, amely Orbán játékszereként a nem stróman Mészáros Lőrinc nevére lesz telekkönyvezve.

Orbán Viktor és családja, barátai, volt osztálytársai, szobatársai, vazallusai és strómanjai az EU és a magyar adófizetők pénzén gyarapodnak, a kormányfő gyerekkori álma, a felcsúti játékvasút is az EU polgárok pénzéből épült, hogy milliós veszteséget termeljen Mészáros Lőrincnek. Rajta keresztül azonban ez is a magyar polgárok zsebére megy, akik – egyelőre – ezt egészen jól tűrik. Vagy kétmillióan annyira, hogy jövőre is Orbánra és pártjára fognak szavazni.

A hűtlen kezelés és a közpénzek elfecsérlésének állatorvosi lova a kisvasút, amely egy megzakkant elme szüleménye is egyben. Eddig 53 olyan nap volt, amikor senki nem ült fel a kocsikba és 7 alkalommal – érdeklődés hiányában – el sem indították a járatokat. Csak ennek alapján vizsgálatot kellett volna indítania a legfőbb ügyésznek a közpénzek elfecsérlése miatt, de – természetesen – ezt senki sem várja el Polt Pétertől, aki Orbán Viktor kesztyűs bábja és fő feladata az állami és pártvezetők megvédése attól, hogy ilyen vagy hasonló esetekben eljárás induljon ellenük.

Orbán Viktor kisvasútja Felcsúton 857 millió forintba került, amiből 600 milliót az EU adófizetői dobtak össze nagystílűen a gyerekkori álom beteljesülésére. Természetesen az uniós támogatás kicsalásához légből kapott forgalmi adatokkal verték át Brüsszelt, amelyet azonban ezernyi plakáttal sem lesz könnyű megállítani, mivel a szívtelen bürokraták az ígért utaslétszám elmaradása miatt vissza fogják kérni az uniós támogatást. Ettől azonban a legkevésbé sem fáj a vasutat üzemeltetető Felcsúti Utánpótlás Nevelés Alapítványt vezető Mészáros Lőrinc feje, hiszen egy telefon a jó barátnak és Orbán Viktor közpénzből, be nem fizetett adókból bármikor feltölti a kasszát.

Azt csak úgy mellékesen kérdezem: mi köze van a kisvasútnak az utánpótlás neveléshez? És természetesen azt is, hogy miért tűrjük, hogy idiótát csináljon belőlünk és közröhej tárgyává tegyen mindannyiunkat két felcsúti bugris. Azt ugyanis nehéz elfogadni magyarázatul, hogy az úszó világbajnokságon ennél nagyságrendekkel több pénzt öntöttünk a Dunába és a székesfőváros kanálisaiba. Egy – alapvetően – szegény országnak, mint amilyen Magyarország nagyon tud fájni akárcsak néhány eltékozolt milliárdocska is, hiszen annyi jó helye lenne és olyan sok emberen segíthetne...


SOROST LESZARJUK, A MAGYAROKAT, A ZSIDÓKAT IS LESZARJUK, AZ ÖRÖK HATALMAT NEM SZARJUK LE

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.07.08.


Rakosgassuk össze még egy kósza kísérlet erejéig a Soros-kockákat, ha már az országot demokratikus felhatalmazással vezető ember úgy döntött – ki tudja hányadszorra -, hogy soha nem lehet elég hülyének nézni a népet. Bizony-bizony, jólmegmondtaabüdöszsidóknak.

A történet valójában egy felrobbant fülkével kezdődött több mint hét évvel ezelőtt. Ám most elégedjünk meg annyival, hogy a saját jobban teljesítése által maga alá temetett kormány belekapaszkodott Soros György patájába a politikai túlélés reményében. Bejött nekik. Nem egészen egy éve a Fidesz-kormány minden egyes napja Soros Györggyel kezdődik és végződik. Egy 2015-ös véleménycikke (nem választási program) miatt a nyakába varrták az egész migrációs válságot és a mindmeghalunk életérzés magyarázatát. A napi hergelés, indulatgerjesztés, a valós problémákról való figyelemelterelés kiváló eszközévé vált a gaz spekuláns. Aki nem ütött vissza. Egyetlenegyszer sem reagált közvetlenül arra, hogy Magyarországon fő kormányprogrammá vált az ő személyével való riogatás, valamint a Soros-szervezetek által támogatott magyar civilek megbélyegzése, küldföldi ügynökké nyilvánítása.

Aztán történt pedig, hogy minden jel szerint jogellenesen lenyúltak egy 12 évvel ezelőtt készült Soros-fotót, kitapétázták az országot a nevetését megállítani hivatott plakátokkal, 24 órából 25 órán keresztül folynak az agymosó szpotok a közpénzmédiában és azon túl is. Taposó-matricák formájában is kirakták az ő fejét a közszállítási eszközök egyikére-másikára, hogy akiben túlbuzognak a nemzeti érzések, nyugodtan tiporja lábbal Magyarország sírásójának arcképét.

A meglehetősen egy irányba csordogáló folyamat egyik állomásaként a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke a kampány azonnali leállítására és a plakátok visszavonására kérte Orbánt, midőn az antiszemitizmust belekeverve az egész történetbe, úgy közölt valamit, hogy lehetőleg semmit ne mondjon, de azt is legalább ötféleképpen lehessen érteni...


SZESZÉLYES ŐSZ

NEMGOGOL BLOG
Szerző: Toadwart66
2017.07.08.


...Valami tehát nagyon készül.

Recep Erdoğannak ott van a saját maga ellen szervezett sikeresen sikertelen puccs, Fethullah Gülen és a Hizmet, valamint a kurdok. Kedvére válogathat magának megfelelő ellenséget. Putyin elbíbelődik a szíriai háborúval és a zöld harci színekben pompázó ellenzékkel. Orbán Viktornak is égető szüksége lenne már arra, hogy hosszas könyörgések után Soros György végre megpróbálja őt megbuktatni, 

így teljes értékű tagjává válhatna az igazságtalanul üldözött vezérek társaságának.

A tavaszi tüntetések nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A tiltakozók inkább önfeledten vidámnak és nem kegyetlenül vérszomjasnak tűntek. Kifejezték a véleményüket a magyar miniszterelnök ellentmondásos jellemével kapcsolatban, de látványosabb testi fenyítésre senki részéről sem került sor. Marad tehát az ősz, és várva-várt polgárháborús pszichózis, jelentsen az bármit is. A FIDESZ-KDNP tábora már nagyon várja az alkalmat, amikor az Orbán rezsim végre kimutatja az erejét és határozottan fellép valami ellen. Az akció előkészítése egészen biztos remekül halad, különben a házelnök nem állt volna ki büszkén eldicsekedni ezzel az egész világ elé a Felvidéken zajló Martosi Szabadegyetem fővédnöki fórumán.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egyetlen maffiaszerűen működő hálózat Magyarországon Soros Györgyé, ami rendkívül megnyugtató megállapítás. Egyes vélemények szerint ugyanis ilyen hálózattal kizárólag a magyar miniszterelnök rendelkezik, de ez betudható az általa irányított cégbirodalmak sikeressége miatt érzett irigységnek. Minek oda maffia, ahol a kormányfő mindent ilyen szépen a markában szorongat.

Mindenképpen érdemes azonban a Soros-féle maffiaszerűen működő hálózat tagjait közelebbről szemügyre venni. Némi ügyességgel és kitartó utánajárással viszonylag könnyen a nyomukra lehet bukkanni. Ehhez mindössze be kell írni a nevüket valamelyik internetes keresőbe. Kutakodás közben csupán arra kell ügyelni, nehogy véletlenül a Lucchese, Gambino, Bonanno, Genovese, Colombo családok érdekes históriáját kezdje el valaki tanulmányozni Soros helyett. Elképzelhető ugyan, hogy a Soros-klán kapcsolatban áll a legnagyobb amerikai maffiacsaládokkal, de kicsi a valószínűsége, hogy ezek az idén ősszel nekiállnának felosztani maguk között Magyarországon az érdekeltségeiket.

A Soros-féle bűnszervezet szervezeti felépítéséből és eddigi tevékenységeikből könnyedén ki lehet következtetni azt, miféle gazságokat terveznek a hangulatos magyarországi választások előtt.

A Soros-klán irányítása alatt tevékenykedő bandák az alábbi cselekményeket tervezik végrehajtani:...

HABONY-ORSZÁG MAGYARORSZÁG ELLEN

EGY BLOG ÉS KÉSZ
Szerző: Kész Zoltán
2017.07.08.Többen kérdezik tőlem, hogy miként kell legyőzni a Fideszt, sőt, azt is, hogy le lehet-e győzni őket egyáltalán? Ilyenkor nekem az jut eszembe, hogy amikor nagy ellenszélben, több mint két évvel ezelőtt a veszprémiekkel és a Veszprém környéki falvak lakóival legyőztük a Fideszt, a töltött bukta igencsak megfeküdte Orbán Viktor gyomrát.

Miniszterelnök urunk nagy kinyilatkoztatást tartott éppen a jól megszűrt hallgatósága előtt az otthonos és elmaradhatatlan kordonjai árnyékában, és azt a roppant eredeti viccet sütötte el velem kapcsolatban, hogy a győzelmem "kész vicc".
Tapsgép nélkül is derült a szolgahad, pont mint amikor trafikot, földet meg belvárosi háztömböt osztanak.

De hát ez előre megírt, kényszeres poénkodás volt, mert nem mosolygott, hanem dacosan összeszorította a száját. Azt mondják, akik ismerik, hogy ilyenkor rendszerint nem örül. Mert hát bizony nem ő nevetett az időközi választás végén. Szóval igenis le lehet törölni az arcukról azt a jellegzetes, "bármit megtehetek"-féle önelégült vigyort, akár országosan is. Mi a győzelem titka? Beszéljünk őszintén.

Az elmúlt hét évben a legtöbbet a kormány tette azért, hogy elzavarják. Az a központosító, mindent ellopó, kirekesztő, szolgaságra építő torz rendszer, amely putyini mintára építi a haverok birodalmát, demokráciában zsákutca. Mert bár Orbán Viktor körül számításból, vakságból vagy érdekből vannak kb. kétmillióan, ez töredéke a magyarságnak. Ráadásul a miniszterelnök jól láthatóan csak velük foglalkozik, lenézi, talán meg is veti a Habony-országon kívüli Magyarország polgárait.

Minden felmérés bizonyítja: Magyarország nagyobb Habony-országnál. Hárommilliónál is többen vannak azok, akik más pártot preferálnak a kétmilliós Fidesz-táborral szemben. Többen vannak, akik kormányváltást szeretnének, mint akik a kormány maradását. Ezeknek a választóknak - legyenek bár MSZP-sek, jobbikosok vagy bármely más alakulat támogatói - nem egymással, hanem a Fidesszel van bajuk. Orbán Viktor a közös ellenfél.

Ez azonban csak matematika, ami nem elég, mivel a többségi Magyarország tagjai nem a propagandával kiképzett droidhadsereg önálló gondolattal nem bíró katonái. Egy közös ellenfélnél több kell nekik: hitelesség, alázat, önfeláldozás, munka.

Van egy háromlépcsős teszt, amelyet el kell végeznünk ahhoz, hogy eljussunk Magyarország győzelméhez Habony-országgal szemben. Íme:


AMI TÖBBET JELENT, MINT EGY HÓNAP FLORIDA

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő/Csodabogár
2017.07.08.


Rendhagyó lesz a mai poszt, de így nyaranta immár hagyomány, hogy megkérlek titeket, írjátok meg nyári élményeiteket. Noha Csodabogáré még tavaszi, de egy olyan kirándulást örökít meg, amiről azt gondolom, hozzátartozna egy élhető nyugdíjas léthez, és elég szomorú, hogy nem sokan engedhetik meg maguknak Magyarországon. A kérdés az, ti milyen messze vagytok hajlandóak elmenni egy-egy kulturális, vagy simán szórakozást jelentő élményért?

„Mikor az ember nyugdíjba megy és haza költözik, berendezkedik stb. akkor végre ideje lesz arra, amiben a munka egész életében akadályozta. Ez nálam az utazás volt.

Nálam az utazás egyrészt ismeretlen helyek megismeréslét jelentette, másrészt kulturális élményeket. Az évek múltával egyre inkább a komolyzenei élményeket kerestem.

Pesten remek hangversenyek vannak, de azért az igazi világszámok nemigen jönnek ide hozzánk. A mi fesztiválzenekarunk igazi világszám, de az csak egy zenekar.

Kézenfekvő volt eleinte Bécsbe szaladgálni hangversenyre és ha kaptam jegyet az operába. Sajnos a menő eseményekre nagyon nehéz jegyhez jutni. Így keveredtem el előbb egy svájci, majd egy német utazási irodához, amik direkt ilyen pár napos, zenei élményeket nyújtó programokat szerveznek.

A magunkfajta öregeknek ez igen kellemes. Megérkezünk az adott helyre és attól fogva már semmire nincs gond. Mindig jó szálloda van foglalva, közel az operához vagy hangverseny teremhez. Remek éttermekbe megyünk enni. Hozzáértő vezető van, aki részletesen bevezeti a csoportot a művekbe, amit látni és hallani fogunk.

Ilyen módon töltöttünk két csodálatos estét a milánói Scalában, voltunk Barcelonában Európa legnagyobb operaházában és az idén már harmadszor Münchenben, majd Hamburgban a jelenleg divatos Elbfilharmoniában és Berlinben. Az évnek még nincs vége, októberben megyünk megint Münchenbe.

Sajnos elég unikumnak számítunk ezeken az utakon. Most csábítottam el két ismerőst az őszi Münchenre, a tavaszin is ott volt egy barátunk. Igyekszem elhinteni a magot, ahol tudom.

Persze ez inkább az idősebb korosztálynak érdekes, de nekünk egy ilyen pár napos út többet jelent, mint egy hónap Florida.

Következzen a tavaszi Münchenről egy kis beszámoló.

Immáron harmadszor mentünk ilyen kultúrutazásra Münchenbe, márciusban. A várost már ismerjük, nem is nagyon érdekes. A programokon volt a hangsúly...

NAGY SZÍVÁS EDDIG FÜREDNEK A VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

INDEX.HU
Szerző: Jávor Bence
2017.07.08.Balatonfüreden rendezik a vizes világbajnokság nyíltvízi úszóversenyeit. A világbajnokság helyszíneként a városnak lehetősége adódott, hogy központi forrásokból egy mélygarázst építsen a város jelképének számító Tagore sétány bejáratának közelében, a tervezési költségekkel együtt mintegy nettó 1,91 milliárd forint értékben (a becsült 800-900 millió helyett).

Egymilliárddal többért épül a vizes vb-re a balatonfüredi mélygarázs
A parkoló éppen hogy elkészül a vébéig.Tovább

A beruházással az utolsó utáni pillanatban kezdtek el érdemben foglalkozni, majd többször is megcsúsztak, így nemhogy az egyszer már módosított, június 15-i határidőre nem készültek el, de a legeslegvégső lehetséges dátumként emlegetett június 30-ra sem.
Egy héttel az első füredi versenynap előtt még lázas versenyfutás zajlik az idővel.

A képek alapján valószínűleg kevesen gondolnák, hogy bármi esély van még a rajt előtt használatba venni a létesítményt, de a látvány csalóka, egy hét alatt bámulatos optikai tuningra képes ma már az építőipar. Igazából a nagy kérdés az, hogy az épületben milyen állapotok uralkodnak, például, hogy a lifteket beszerelték-e, amik nélkül bizonyosan nem lehetne használatba venni a parkolót.

A pletykák szerint nincsenek liftek, ugyanakkor a kivitelező részéről nem hivatalosan azt az információt kaptuk, hogy kettőt is beszereltek, és igenis kész lesznek a parkolóval a rajtra...

HARCI TEREPEK 2017-BEN

NÉPSZAVA ONLINE - SZÉP SZÓ
Szerző: Németh Péter
2017.07.08.


Simicska Lajos, még úgy 2013-2014 fordulóján, vagy tán valamivel később, úgy nagyjából a Nagy Összeveszés táján, felmehetett a csatamező legfelső pontjára és végignézett a lent harcoló seregeken, a hatalmas többségű Fidesz-ármádián, és azt látta, hogy a vele szemben felvonulók közül talán a Jobbik az, amely könnyű fegyverzetével, fiatalos lendületével sebet ejthet a nehéztüzérséggel rendelkező, minden fontos stratégiai pontot elfoglaló orbáni csapatokon. Úgy látta: kicsi fazonigazítással, szimpatikusabb harcmodorral, nyelvi eszköztárral a radikális gárda megerősíthető; a kissé megöregedett, a modernebb harci eszközöket nem ismerő, nagyon is elbizakodott Fidesz-haderővel szemben. Valószínűleg nem tetszett neki ez a szélsőségesnek mondott gárda sem, de - vélhette Simicska - társadalmilag elfogadhatóbbá lehet tenni, picit kevesebb zsidózás, mérsékeltebb cigányozás szimpatikusabbá teheti őket. Simicska nem látott más erőt; a szocialistákhoz, gondolta, ab ovo nem közeledhet, a többiek meg inkább tűntek számára harcképtelennek, mint potenciális erőnek.

A hajdani tábornoktársak ádáz ellenféllé válva mozgatták csapataikat, Simicskától azonban mindenki valami nagy cselt várt, mondhatnánk: a nagy dobást, amellyel nem csak sebet ejt, de le is teríti az immár ellenséggé vált haderő parancsnokát. A megfigyelők arra számítottak, hogy a csodafegyver hamarosan bevetésre kerül, amely fegyver önpusztító erejű is lehet egyben, de az önfeláldozás a végcélt tekintve elkerülhetetlen. Ez a csodafegyver azonban mindeddig nem került elő, bár még sokan változatlanul hiszik, hogy ott van valahol az arzenál mélyén, és ha máskor nem, ősszel feltétlenül bevetésre kerül. Nem tagadható persze, hogy az eddigi harci eszközök is hoztak némi eredményt, de komoly előretörést, harcászatilag értékelhető fejleményt nem. Az ellenfél testén ejtett sebekről kiderült, hogy halvány karcolások, hagyományos eszközökkel könnyen orvosolhatók, ráadásul olyanokkal, amelyeknek a fogásait magától Simicskától tanulta el, vagy meg a veterán tábornok. Hirtelen hozott törvénnyel tiltatta be azt a fegyvert, amelyet, nem mellesleg, maga is használ és egy pillanatra megmutatta neki a börtöncella ajtaját is.

Felment a csatmező fennsíkjára, úgy 2016 fordulóján Botka László is, jelezvén: van itt más életképes sereg is, érdemes balra pillantani, az igazi támadás onnan fog jönni. Hívták már máskor is erre a fennsíkra az újdonsült tábornokaspiránst, ő azonban kisebb csatatereket választott, hogy ott vívja meg ütközeteit. Mondhatjuk: meg is edződött ezekben, hiszen sikert sikerre halmozott, szétverte az ellenség legyőzhetetlenségbe vetett hitet...

TE LEVÁLTANÁD ORBÁNT?

VARÁNUSZ BLOG
Szerző: Fabius
2017.07.08.


16% - ennyien szavaznának egy LMP-Együtt-Momentum-Párbeszéd listára, állítja a Medián legfrissebb felmérése után. Na helló, jó reggelt, jobb későn felébredni, mint soha - mondhatnánk - ha ez ilyen egyszerű lenne.

De nem az.

Abban semmi újság nincs, hogy a szavazóképes kedveslakosság jelentős százalékában az MSZP-nek, Gyurcsányéknak morális deficitje van. Ez akkor is így van, ha Orbánék nem Nokiás dobozzal hanem Kamaz dömperrel hordják haza a közpénzt, és disznószaros gumicsizmával tapossák időnként a saját alaptörvényüket is. 7 év és az alatta történtek nem tették semmissé a 2010 előtti időszak elkúrásait. Nem lett se amnézia, se automatikus közéleti amnesztia, bármit is tettek Orbánék. Tudják ezt a szocik is, ezért Botkára van felépítve a kampány és nem akárki másra. Nyilván tudja Fletó is, de egy középpárthoz elég követővel a háta mögött nem nagyon akarózik neki tudomásul venni, ami azért érthető lenne bármelyik, normális választási rendszerrel bíró demokratikus országban. Pech, hogy a miénk nem ilyen.

Hogy lesz ebből orbánváltás?

ELRABOLT ESÉLY

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: N. Kósa Judit
2017.07.08.


Az Orbán-kormány szerint nem kell ide ennyi kekeckedő érettségizett és diplomás. Tessék szakmát tanulni. A kubikos például nem kérdez, nem vitatkozik, csak görnyedezik a teher alatt...

Amikor Magyarországon lényegében megszűnt a kohászat, tanulságos volt megfigyelni, mihez kezdenek a kohómérnökök. Én például ismertem múzeumigazgatót, idegenforgalmi szakembert és biztosítócég-főnököt is ilyen diplomával. Ami azért nagyon figyelemre méltó, mert a bezárt kohóüzemek által hátrahagyott kohászok tömege ennél lényegesen nehezebben találta meg a helyét: Ózd környékén sokuk még ma is csak annyit profitál a hajdani szakmából, hogy kijárkál a meddőhöz kutatni, rejlik-e még benne eladható vas.

Ez csak egyetlen példa a sok közül, de idecitálhatnánk Palkovics államtitkár megannyi kedves "tücsökszakját", azaz azokat a bölcsész szakmákat, amelyekre szerinte feleslegesen tanít bárkit is az állam. Pedig pontosan tudható, hogy ha valaki eljut egy lényegében bármilyen diploma megszerzéséig, sokszorosan nőnek az esélyei egy jó állás elnyerésére, pusztán azért, mert megtanult tanulni. Ahogy egy ifjú magyarnak mondták nemrég egy angliai egyetem felvételijén: "A végzett teológusokat imádják a bizniszben, bármilyen hatalmas és unalmas melóval a végtelenségig terhelhetők"...

GYARMATI ANDREA: HA CÉLT KAP A BETEG, RÖGTÖN JOBBAN GYÓGYUL - AKI MEG CSAK EGYRE JAJGAT, HOGY DOKTORNŐ, MEGHALOK, ANNAK IS BEJÖHET, AMIT VÁR

24.HU - POSZT ITT BLOG
Szerző: Gyarmati Andrea
2017.07.08. 


Volt egy három évig tartó kalandom a szakmában. Elmentem az Ortopéd Klinikára, mert úgy gondoltam, gyermekortopédus leszek. Aztán elég hamar kiderült, ez nem az én utam, de arra mindenesetre jó, hogy egyrészt szerezzek még egy szakvizsgát, másrészt tanuljak, tapasztaljak csomó fontos dolgot.

Két évig a felnőttosztályra osztottak be, nagyon hiányoztak a gyerekek.

Idős néni. Jajgat szegénykém cefetül, hogy fáj a lába. Protézisműtétre érkezik, fél tőle rettenetesen, de lelkesen meséli, hogy fontos hamar rendbe jönnie.

– Férjhez megy az unokám, doktornő, muszáj ropnom az esküvőn – mondja huncut mosollyal -, ezért szántam rá magam a műtétre. Meg persze azért is, mert nagyon fáj.

Kimegyünk a kórteremből.

– Na, ez a néni, akármennyire fél vagy fáj neki, úgy gyógyul majd, mint egy angyal, figyeld csak meg – mondja korosabb kollégám.

Nézek rá bután, és nem igazán értem, honnan tudja ezt. Jó, évek óta ezzel foglakozik, talán lát egy stigmát a gyorsan és lassan gyógyulók közti különbségről. De természetesen nem erről van szó.

– Majd meglátod te is, ha olyan idős leszel, mint én (azóta jóval idősebb lettem J), hogy az a beteg, akinek célja van, mert férjhez megy az unokája vagy nemsoká születik egy új családtag, esetleg épp neki kötöget a betegágyban, az gyönyörűen gyógyul. Aki meg csak egyre jajgat, hogy jajajajaj, doktornő, meghalok… Hát, mindkettőnek bejön, amit vár. Próbálj meg célt adni a betegnek, rögtön jobban gyógyulnak a betegeid, és sikeresebb orvos leszel.

Fiatal voltam, hittem is, nem is, amit mond, de azt gondoltam, egy próbát mindenképpen megér a dolog...

ORBÁN VIKTOR ESETE AZ ANTISZEMITIZMUSSAL (MEGJEGYZÉSPOSZT)

ÖRÜLÜNK, VINCENT BLOG?
Szerző: jotunder
2017.07.08.


...Orbán természetesen mondhatná azt, hogy szerinte Európa nem fogadhat be annyi embert, mint amennyit X.Y vagy Z.W befogadna. Még az is lehet, hogy ebben igaza lenne. Azt is mondhatná, hogy egy nagyon nehéz határvédelmi helyzetben indokoltnak tartja egy könnyen biztosítható határkerítés felépítését. Akár ebben is igaza lehetne. Mondhatná azt, hogy az iszlám fundamentalizmusra különös figyelmet kell szentelni, hogy ez komoly veszélyt jelent. Ebben még egyet is értenék vele. Lehet, hogy nem értenék vele egyet a multikulturalizmussal kapcsolatban, de még az is lehet, hogy igen, ha arról beszélne. Orbán azonban a a saját csőcseléke színvonalán uszít, a mondatainak semmi értelme. 

Hogy az Orbán nem antiszemita... Persze, hogy nem az, hiszen az antiszemitizmus valamiféle érzelmi viszonyulást jelent, és én már azon is csodálkozom, hogy Orbán képes az abált szalonna iránt érdek nélküli vonzadalmat tanúsítani. Amúgy semmi szükség Orbán antiszemitizmusára, amikor Takaró Mihálytól Bencsik Andrásig félhülye antiszemiták ezrei állnak glédában mögötte. It is not personal - mosolyog Orbán az áldozataira, és ilyenkor, kivételesen, nem is hazudik.

Kit érdekel, hogy Orbán mit nem gondol a fejében, amikor semmit sem gondol?

SZAKMAI REPUTÁCIÓMRÓL

SZÉKELY SZABOLCS (TARSKI) BLOGJA
Szerző: Tarski
2017.07.08.


„Az aljasak szeretetét csak aljas módon nyerhetni meg.” (Seneca: Vigasztalások). 

A napokban az egyik közösségi honlapon közreadtam egy linket, amelyet a 888.hu honlapról vittem oda. A teljes áttekintés érdekében íme az inkriminált link:

Kell ez nekünk, ugye?!

https://888.hu/article-baloldali-perpatvar-ujpalotan-gyurcs…

Már maga az is csípte sokak szemét, hogy egy Fideszhez tartozó honlapról linkeltem be egy cikket: „888.-at osztani perverzió !!!!” Erre én azt válaszoltam, hogy vagyok annyira tájékozott a politikában, hogy helyesen tudjam értékelni ezeket a cikkeket. Ezt ugyan elfogadták tőlem, de ez volt még a kisebb baj. A nagyobb baj a hozzászólók szerint az volt, hogy én ennek a cikknek alapján olyan következtetésre juthattam, hogy immár kiírtam a DK-t és persze Gyurcsány Ferencet a politikai palettáról. Az alábbiakban azt a beszélgetést adom közre, amit ezzel kapcsolatban többen folytattunk. Tanulságos, nagyon tanulságos!

T. L.: Tudom Szabolcs, hogy már régen lemondtál Gyurcsányról, mint politikusról és a pártjáról is ...de nem kellene azért minden alkalmat megragadni a párt pocskondiázására . Abban megegyezhetünk, hogy az ellenzékünk úgy nem ér egy kalap sz..t se ahogy van, de ellenük dolgozni nem tartom szerencsésnek. Maradok tisztelettel .....

Én: Nézd, én senki és semmi kedvéért nem fogom csökkenteni, netán hiteltelenné tenni a szakmai reputációmat. Bauer Tamás, Niedermüller Péter ezt tette.....Én 2014. 04. 06. után azt írom le, amit gondolok, minden hazugság nélkül. Persze, én is tévedhetek, de akkor vitatkozzunk a problémán. Ezt most vagy elfogadod, vagy sem, a lényegen semmit sem tudsz változtatni. --- Gyurcsány valóban a legjobb politikus ma hazánkban, de mindez kevés ahhoz, hogy győzzön. Nagyon sok hibát vétett kormányfőként, ezért a választók már leírták őt (is). Én csupán ezt érzékelem és írom le, mert szerintem ez az igazság. Az MSZP-vel pedig önsorsrontó harcot vív, ami a baloldal kivégzését jelentheti. Ezért gondolom úgy, hogy ideje lenne lelépnie a politika harcmezejéről. Legalábbis egy időre.....

J. F.: Csak szerinted ez az igazság, Szabolcs. Más szerint meg nem. Nem vétett olyan sokat (ti. Gyurcsány Ferenc – Sz. Sz.), mint ahogy ezt láttatni akarod, csak azért, mert te így látod. És - ez meg az én véleményem - sokkal inkább azzal teszed hiteltelenné a szakmai reputációdat, hogy annyira és mereven ragaszkodsz a saját tévedéseidhez, mint egyetlen és megváltoztathatatlan, bebetonozott álláspontodhoz. Én is azt mondom: vagy elfogadod, vagy sem, de te sem hordozod a zsebedben a bölcsek kövét, mégis ezt sugalmazod.

J.F.: És erre azért emlékeztetlek, Szabolcs: Semjén Zsolt: Beszéljünk nyíltan. Ez egy politikai feladat is volt: Gyurcsány Ferenc amortizálása. Ez százszázalékosan sikerült. http://magyarnarancs.hu/.../ha_en_ezt_megirom_mondjuk_a...

J. F.:
És arra is emlékeztetlek, hogy amikor Gyurcsányt amortizálták, akkor személyében amortizálták és nem politikájában.

Én.: J! SENKI sem hordja a zsebében a bölcsek kövét. De milliószor leírtam azt, hogy minden probléma elemzésekor döntő tényező az, hogy milyen politikai filozófiai álláspontból értelmezzük azt. Én, mint mindig állítottam, szocdem vagyok. Ezért egy konzervatívnak és egy liberálisnak, mint amilyen Te is vagy, nyilvánvalóan más lehet a véleménye. Ez természetes, én ezt mindig is akceptáltam. Ezért SOHASEM számítottam arra, hogy egy liberális megértse és elfogadja az én elméleteimet, és azt nagyra tartsa. Majd a történelem megmondja azt, hogy mennyit érnek azok. Ha érnek egyáltalán bármit is, akkor később emlékezni fognak arra, sőt, esetleg felhasználják azt a saját kutatásaikhoz...

GYURCSÁNY2006=MERKEL2017?

EURÓPA KÁVÉZÓ BLOG
Szerző: Európa Kávézó
2017.07.08.


Rettenetes, riasztó képek érkeznek Hamburgból. A világ vezetőinek csúcstalálkozóját zavargások kísérik, rendőrök sérülnek meg. Kirakatokat törnek be, autók égnek. Ugye ismerős? 2006 őszén ugyanez történt, csak Németországban senki nem kiált szemkilövető rendőrt, nem támadják az erővel rendet rakó hatóságot és nem vizsgáltatják méltatlan körülmények között Angela Merkel felelősségét...

Ugyanaz a helyzet lenne? 2006-ban először a Fidesz azt kifogásolta, hogy a rendőrség miért nem használt éleslőszert a rendbontók ellen, mert látták, milyen megrökönyödést váltott ki az általuk szervezett és hergelt csőcselék ámokfutása. Aztán váltottak, és kitalálták a rendőrséget utasító, szemkilövető miniszterelnök, és az agresszív rendőrök kontra békés tiltakozók ócska hazugságát. Addig sem kellett arról beszélni, hogy mi a felelősségük 2006 őszének zavargásaiban.

Most akkor Angela Merkel lenne, aki utasítja a rendőrséget, ő lenne a szemkilövető Mutti, aki hatalma megtartása érdekében rendőrterrorral némítja el az elégedetlen tömegeket? Ugyan, mi szüksége lenne erre Merkelnek pár hónappal a választás előtt, amikor ráadásul nyerésre áll? Nem arról van szó, hogy ahogy 2006-ban Budapesten, úgy 2017-ben Hamburgban is teszi a dolgát a rendőrség? Olykor jól és hatékonyan, máskor pedig keményen, erőt alkalmazva, és talán az ellencsapás is erősebb is olykor a szükségesnél? Főleg, ha a rendőr az életét menti?Sérültek ártatlanok 2006-ban, és 2017-ben is. Nagyjából ugyanannyi rendőr sérült meg 2006-ban Budapesten, mint most eddig Hamburgban...és ugyanazt vetik be a német rendőrök, mint a magyarok (spray, vízágyú, gumilövedék...)...

NEM VAGYOK ÉRINTETT, SZIMPLÁN SZÜLŐ VAGYOK, EZÉRT MEGYEK KI A PRIDE-RA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2017.07.08.


Nem azért megyek ki idén a Pride-ra, mert amúgy hiszek olyan dolgokban, mint az emberi és szociális jogok, nem a nyitott társadalom melletti kiállás miatt, nem egy szerintem jobb Magyarországért, nem szép és magasztos, elvont célokért, hanem egészen önző szempontok miatt.

Ma Magyarországon, amikor egy szülő gyereket vállal, számtalan apró dolog jár a fejében. És az ország helyzetét jól mutatja, hogy minden hatodik magyar gyerek ma külföldön látja meg a napvilágot, mert ott tud ezekre a kérdésekre pozitív választ adni az ember:

Meg fogunk-e tudni élni? Tudunk-e majd mindent biztosítani a gyereknek? Milyen oktatási rendszerbe kerül be, tudok-e neki jó iskolát választani? Tudjuk-e majd finanszírozni a magántanárokat, ha kell? A külföldi utakat a nyelvtanuláshoz, ha kell? Meg fog-e tudni élni ebben az országban? Lesz-e normális egészségügyi ellátás? Nőként mennyi veszélynek lesz kitéve? Mi lesz itt tíz év múlva?

És ott van az a kérdés is - le lehet tagadni, de ott van-, mi lesz, ha kiderül, meleg?

Megélheti-e ebben az országban saját magát, ha így alakul, szerethet-e úgy, mint bárki más, titkolóznia kell-e majd? Ki fogják-e csúfolni, bántani fogják-e? Szülőként ezek borzasztó szcenáriók.

És ott van az önző rész is: lesz majd unokám, fogadhat-e örökbe gyereket?

A NER LEGNAGYOBB TÚLÉLŐI IX. - KOCSIS ISTVÁN

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Papp László Tamás
2017.07.07.


Folytatódik a NER túlélőbajnokait bemutató sorozat. Ezúttal egy öreg róka – a kormányokon (sőt, rendszereken) átívelő önátmentés mestere – pályafutásának bemutatására kerül sor. Aki minden politikai kataklizmát, bukást hajszálgörbülés nélkül, szinte karcmentesen átvészelt. Kocsis István pályaívét rajzoljuk fel, amely a komcsi-vöröstől az MDF-zöldön át, a piros-kék balliberálison keresztül a Fidesz-narancsba torkollva a szivárvány jó pár árnyalatában pompázik. Alábbiakban kísérlet történik a Kocsis-puzzle életrajzi mozaikokból való összerakására. S a titka felfedésére. Nem állítható, hogy sikerül, de egy biztos: egyeseknek szórakoztató, másoknak bicskanyitogató olvasmány lesz...

TRUMP KAMUZOTT, AMIKOR NÉVLEG A NYUGATI ÉRTÉKEK VÉDELMÉBEN LÉPETT FEL VARSÓBAN - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: nickgrabowszki
2017.07.08.


- Európában sokan azt fontolgatják, mikor és miként nyújtsák be a számlát a teljesen eltévelyedett magyar és lengyel kormánynak.

- Még igencsak korai volna búcsút inteni az európai populizmusnak - állítja a szakértő.
- Szíjjártó az orosz kártyára tesz gázügyben, Orbán az amerikai opciót is nyitva tartja.
Bloomberg

A kommentár szerint kamu volt mindaz, amit az amerikai elnök Varsóban a nyugati értékekről hirdetett, mert ő nem védi, hanem éppen ellenkezőleg: aláássa ezeket az értékeket. Ami a házigazdát illeti, a mai Lengyelország távol került kultúrájától, hitétől és hagyományaitól. A katolikus püspököt tesznek Ferenc pápa szavaira és a politikai vezetők idegengyűlölő retorikáját szajkózzák. A kormány pedig az egyre inkább tekintélyelvű Magyarországot utánozza, amikor lecsap az igazságszolgáltatásra, a médiára és az ellenzéki pártokra. Orbán Viktor maga a török despota, Erdogan buzgó híve, nyíltan dicsőíti az illiberális demokráciát és gúnyolódik a nyugathoz kapcsolódó demokratikus értékeken. Európában sokak számára az a kérdés, hogy mikor és hogyan büntessék meg e két félrecsúszott uniós tagállamot, amiért azok támadják a civil társadalmat.

Trump is nekiment azoknak az értékeknek, amiket a legtöbb ember nagyra becsül. Egyébiránt gyakran belülről és nem kívülről gyengülnek meg azok a közösségek, amelyek egy ellenséggel szembeni félelemre és bizalmatlanságra épülnek. És amióta az USA illegális háborúkkal, kínzással, Guantanamóval, valamint agresszív megfigyeléssel reagált szeptember 11-re, azóta jó pár európai megkérdőjelezi, hogy létezett-e a nyugat a totalitárius, kommunista kelettel szemben. Ezek a kételyek valószínűleg megmaradtak Trump gyászos varsói beszéde után, amelyhez a lengyel felsőbbrendűség etnicista-rasszista hívei adták a közönséget. Már nincs értelme keleti vagy nyugati értékekről szövegelni.

Guardian

Európában ugyan az utóbbi hónapokban több jelentős győzelmet arattak a politikai közép erői, de a populizmus még messze nem halott. Erre figyelmeztet a kérdéskör egyik elismert nemzetközi szakértője. Cus Mudde, aki a Georgetown-i Egyetemen tanít, kiemeli, hogy a populista pártok jobban szerepelnek a választásokon, mint bármikor, a 2. világháború óta. Kormányon vannak a többi közt Magyarországon, Szlovákiában, Finnországban és Görögországban, de Trump tiszta szívvel vette át egynémely tanácsadójának ez irányú meggyőződését. Vagyis a nyugati demokráciának immár része a populizmus és ez feltehetőleg így is marad még jó ideig. A szakember öt jellemzőt állított fel a populizmus bemutatására:
Lehet jobb- és baloldali, sőt még centrista is, a lényeg, hogy valamennyinél szembe áll az „igazi nép” és a korrupt elit.
Elutasítja a fennálló rendet, de nem demokráciaellenes, ám ellenzi a liberális demokrácia jó pár alkotóelemét.Legyőzéséhez világossá kell tenni, hogy a mostani rendszer mindenkinek jó, mert egy nap b árki kisebbségbe kerülhet.
A populizmus a liberális hegemónia végét jelzi.
A populisták gyakran tesznek fel jogos kérdéseket, csak éppen a válaszaik rosszak. A liberális demokratáknak kell meghatározniuk saját politikai programjukat és foglalkozniuk kell minden kérdéssel, így azokkal is, amelyeket a populiták vetnek fel.
A populizmus erejét legnagyobb részt a liberális demokraták akciói határozzák meg...

SCHMIDT MÁRIA SZERINT A BAJBA JUTOTT EURÓPÁT A NAGY ÉS DICSŐ ORBÁN VIKTOR FOGJA MEGMENTENI

MAGYAR NARANCS
- FEKETE LYUK BLOG
Szerző: narancs.hu
2017.07.08.


A „történészasszony” felvázolta látomásait a Nyugatról. Jaj mindenkinek!

A történészként nyilatkozgató Schmidt Mária hosszú, nagyon hosszú, rettentően hosszú posztot tett közé a blogján, ezért ki is válogattuk a legjobb, igazán eredeti, hamarosan egyetemi szemináriumok anyagát képező gondolatait, hogy akinek nincs elég ideje, az is megkaphassa a Schmidt Mária-i eszméket. Amelyek arról szólnak, hogy
 • Brüsszel koszos, elhanyagolt, az egyik szállodában nem működik a bár;
 • Európában sok a muszlim;
 • mi Európa boldogabbik felén élünk;
 • Európa útelágazáshoz érkezett;
 • reményvesztettség van;
 • Karl Lagerfeld divatervezőnek igaza volt;
 • nincsenek új gondolatok, csak újabb és újabb kütyük;
 • intellektuális terrorizmus viszont van;
 • mi nem félünk a 21. századtól;
 • Merkel, Juncker, Tusk és Macron a PC legalázatosabb kiszolgálóivá váltak;
 • Európát kereszténytelenítik;
 • a megagazdag Soros frontális támadást indított, meg akarja dönteni Orbán Viktort;
 • de Orbán sikeresen tett keresztbe neki;
 • az Európai Unió jövője forog kockán;
 • vissza kell verni a népvándorlási nyomást, ezt nem lehet félvállról venni...

SZÁNDÉK ÉS HATÁS, TARTALOM ÉS FORMA MOCSKOS EGYSÉGE

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gusztos István
2017.07.08.A hatalombitorlók tudják, hogy csak eszüket, méltóságukat veszített emberek támogatására számíthatnak – hát igyekeznek minél több embert megfosztani eszüktől, méltóságuktól.

Nos, „válaszolt” a „miniszterelnök” a Mazsihisz levelére. Nincs benne köszönet – igaz, senki sem várhatott mást.

A „miniszterelnök” összevissza hantázik, ahogy már megszokhattuk tőle. Őszintén szólva már az is rossz fényt vet az országra, hogy egy folyamatosan hazudozó-uszító, nyilvánvalóan eszelősségbe süllyedő ember ennyi ideje „miniszterelnök” lehet… Borzasztó, hogy még mindig nem értik, akiknek kellene: semmilyen kapcsolatot sem szabad fenntartani a hatalmon lévő orbáni bűnszervezettel – demokratikus pártoknak, minden demokratikus szervezetnek deklarálnia kellene (kellett volna, már régen), hogy Orbán és társasága uralmát törvénytelennek tekintik.

Szóval, Heisler Andrásnak adott „válaszában” a Keresztapa lökte a nemzet(meg)vezető, nemzetvédő süketet. Mértéktelenül fölnagyított veszélyekkel rémisztgeti-hiszterizálja a már amúgy is elvadított híveit. Ami a sunyin zsidózó sorosozást, a mocskos plakátkampányt illeti: olyan dolgokra hivatkozva áll ki mellette, amelyek egyáltalán nem igénylik ezt a förtelmes hecckampányt. Igaz, hecckampányt semmilyen tisztességes cél sem igényel…


"LOLLO" 90 ÉVE

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2017.07.08.


Hihetetlen, de igaz: 90. születésnapját ünnepelte július 4-én Gina Lollobrigida, az 50-es, 60-as évek egyik legtündöklőbb olasz filmcsillaga, akit ebből az alkalomból maga Sergio Mattarella köztársasági elnök is köszöntött. Az isteni „Lollónak” van esélye arra, hogy megérje a százat, mert ez családi hagyomány: apai nagyanyja például 112 évet élt.

Az ősi bencés kolostoráról híres, Róma közeli Subiacóban született Gináról köztudott, hogy a Miss Roma és a Miss Italia szépségversenyek indították el karrierjét. Az már kevésbé ismert, hogy fiatal lányként szénrajzokat adott el, hogy folytathassa tanulmányait. Ez előrejelezte későbbi érdeklődését a képzőművészet iránt, amely a szobrászatban és a fényképezésben teljesedett ki. Kezdetben operafilmekben kapott kis szerepeket (természetesen nem ő énekelt), aztán az 50-es évek elejétől egymás után kapta a legkülönbözőbb karakterű szerepeket. Felejthetetlen Adeline volt, Gérard Philippe szerelme a Királylány a feleségemben, de játszott partizánfilmben (Achtung, banditi!) és ő kapta Moravia A római lány című regénye filmadaptációjának főszerepét. Ő volt Vadmacska, a féktelen leányzó a Kenyér, szerelem…sorozat első két részében, (a harmadik részben Sophia Loren lett a tüzesvérű hősnő, ez volt a két filmcsillag kölcsönös utálatának alapja…), Esmeralda Anthony Quinn és Alain Cuny oldalán A párizsi Notre-Dame-ban, és ő próbált éket verni a Trapézban Burt Lancaster és Tony Curtis közé. John Huston is meghívta őt az Afrika kincséhez, míg A világ legszebb asszonyában, ahogyan később őt magát is emlegették, Lina Cavalieri szopránt alakította. Egyik legnagyobb sikere az 1968-ban készült Jóestét Mrs. Campbell, amelyben egy amerikai katonák által „megejtett” lány 20 éven keresztül pumpolja gyerektartás címén a három lehetséges apát, miközben sikeres üzletasszony lesz és eljátssza a soha nem létezett hős pilóta özvegyének szerepét. A turpisság csak akkor derül ki, amikor a három férfi ellátogat az egykor felszabadított olasz kisvárosba egy veterántalálkozóra. A fergeteges komédiáért Gina Golden Globe-díjat is kapott.

Lollót dívává tette a benne lévő népi egyszerűség, szépsége és nagy szíve. Azon kevés olasz színésznők közé tartozott, akikben egyszerre élt a hétköznapiság és a sztárság. Talán Anna Magnani volt még ilyen...

PRIDE: A RENDŐRFŐKAPITÁNY EGYENRUHÁBAN VONUL FEL - HA TETSZIK, HA NEM

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Christopher Adam
2017.07.07.Kanadában nem arról megy a vita az ottawai Pride felvonulás előtt, hogy legyen-e kordon, vagy sem, hanem arról, hogy a LGBTQ közösséggel lelkes szolidaritást vállaló fővárosi rendőrség felvonulhat-e egyenruhában. A vita azután robbant ki, hogy az ottawai Pride szervezői idén először arra kérték a felvonulni kívánó rendőröket, hogy civilben tegyék, ne egyenruhában. A szervezők a “radikalizált ifjúság” és az őslakosság nevében kérték a rendőröket arra, hogy a felvonulás alatt lényegében titkolják el azt, hogy rendőrök.

“Elsődleges szempont, hogy minden felvonuló biztonságban érezze magát, különösen az ifjsúgág, a radikalizálódott közösség és az őslakosság. Ezért tisztelettel kérjük a nem szolgálatban lévő rensdőröket akik idén fel szeretnének vonulni, hogy ezúttal civilben tegyék ezt és ne alkalmazzanak rendőrségi autókat, illetve ne hordják egyenruhájukat”–mondta Tammy Dopson, az Ottawai Pride elnöke.

Természetesen idén is, mint minden évben, lesznek olyan rendőrök, akik a felvonulás biztonságát védig és akik szolgálatban lesznek. De lesz olyan rendőr is — köztük maga a fővárosi rendőrfőkapitány — aki az LGBTQ közösséggel vállalt szolidaritásként fel is fog vonulni. Charles Bordeleau rendőrfőkapitány már bejelentette: ő mindenképpen egyenruhában lesz jelen, ha tetszik a szervezőknek, ha nem.

“Megerősítjük, hogy érkezett tőlük ilyen jellegű kérés. De az egyenruha identitásunkhoz tartozik. Minden rendőr maga dönthet arról, hogy hord-e egyenruhát vagy sem. De az én esetemben anélkül felvonulni olyan lenne, mintha megfosztottak volna valamitől”–mondta Bordeleau...


AZ EGYÉLŐISTEN NEM VÁR SEM ELISMERÉST, SEM KÖSZÖNETET. HOGY MI VAN?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY, VIBRÁTOR BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.07.08.


Jó reggelt, friss levegőt, csicsergést, hétvégét, mókát és kacagást! Szombatot tartunk, és mivel tegnap már nem volt alkalmam szembesülni azzal, hogy az ország élén álló, miniszterelnöknek nevezett ember még annál is cinikusabb szarrágó, mint gondoltam. Ezért aztán most is sikerült meglepődnöm. Még mindig képes vagyok erre az életérzésre, pedig már minden árkon és bokron túl vagyunk. Szóval az van, hogy Viktor Viktorovics válaszolt a sorosozás leállítását kérő Mazsihisz-elnöknek, Heisler Andrásnak, aki szerint a kampány alkalmas mindenféle, egyebek mellett antiszemita indulatok keltésére.

Ezeréves kultúra, megvédés, tolerancia, vallási türelem, nemzeti sokszínűség, európai jog versus migráció-mindmeghalunk. Mondjuk, azt nem tudom, hogy a nemzeti sokszínűség hogy került ebbe a felsorolásba, de mindegy is. Aztán jön a magyar ember nagy többségére való hivatkozás (értsd: 20% = 99%) meg a jelenünk és a jövőnk. Megvédjük, magyar emberek, biztonság, eredmények. A magyar választók által felruházott miniszterelnökként felelősségem, hogy MEGVÉDJEM bla-bla.

Aki vagyonát, hatalmát, befolyását, az általa pénzelt NGO-k hálózatát arra használja, hogy Magyarországra és az Európai Unióba milliószámra telepítsen migránsokat, az a mi közös jövőnket éli fel. Soros György milliárdos spekuláns számtalanszor nyilvánvalóvá tette, hogy ő pontosan ezt akarja. (…) Aki Magyarország biztonságára tör, azzal szemben mi származásra, vallási hovatartozásra, vagyoni állapotra való tekintet nélkül érvényesítjük a magyar állam politikai és jogi erejét.

Az, hogy telekúrták az országot Soros plakátokkal, hogy a villamoson már taposni is lehet Soros arcképén, mert padlómatricák formájában is elhelyezték őket (Lázár szerint ez az a kampány, ami NEM Soros személye ellen irányul) fasz se tudja milyen jogi erő érvényesítése, de hát a fogalmatlan sufnijogásztól nem is várható más, mint a híveinek címzett fogalmatlankodás. A Heislernek írt levél befejezés viszont egészen káprázatos, majdhogynem kitüntetésre érdemes:


Az illegális migráció ellen folytatott küzdelmünkért sem köszönetet, sem elismerést nem várok, de az Önök közösségétől egy kis segítség azért jól jönne.

Értjük? A küzdelmükért ő nem vár köszönetet (egyes szám, első személy) … azt a kurva… Van ott bőr, egy rinocérosz csorda is bőgve rohanna szanaszét szégyenében. Pedig már azt hittem, hogy azért, amit nyolcadik éve művel még hálásnak is kellene lenni. A picsába, abba...

HÁROM TENGER - KELET- KÖZÉP-EURÓPA JÖVŐJE

ÉLET ÉS IRODALOM/PUBLICISZTIKA 
- SZABADPOLC
Szerző: Mitrovits Miklós
2017.07.07.


Donald Trump amerikai elnök 2017. július 5-én Varsóba látogat, hogy tető alá hozza a Tengerköz-együttműködést. Az úgynevezett Három tenger kezdeményezésbe, vagy régebbi nevén Intermarium projektbe sokan sokféle dolgot vélnek belelátni, többen pedig azt sem tudják, miről van szó. Ami tény: a tavaly megválasztott amerikai elnöknek Varsóba vezet második európai, illetve az első kelet-közép-európai útja, aminek mindig megvan a maga politikai súlya.

Miről is van szó? Érdemes egy kicsit áttekinteni az Intermarium-kezdeményezés történetét, hogy megértsük, milyen politikai buktatói lehetnek Varsó terveinek. Majd vegyük szemügyre, miről szólna ma egy ilyen regionális együttműködés, hogy lássuk, milyen haszna lehetne a részvételből akár Magyarországnak.

Az Adriai-, a Balti- és a Fekete-tenger között elterülő régió országainak lehetséges politikai és gazdasági együttműködése számtalanszor felmerült már a történelemben. Az egész régió egy föderációba szervezése azonban lengyel ötlet. Józef Piłsudski az első világháború alatt gondolta úgy, hogy az egykori lengyel–litván állam alapjain létre kell hozni egy olyan regionális együttműködést, amely ellensúlyt képezhet Oroszország és Németország befolyásával szemben. Az elképzelés szerint az együttműködésben részt vevők az újra létrejövő Lengyelország mellett a függetlenedő három balti állam, Belarusz, Ukrajna, a csehek és szlovákok (később Csehszlovákia), Magyarország, Románia, Bulgária, a későbbi Jugoszlávia, de még Olaszország, Görögország, illetve észak felé Skandinávia is. Mielőtt azonban az egész gondolat valós politikai programmá vált volna, a lengyel–bolsevik háború (1918–1921) következményei, valamint a Párizs környéki békék átírták az elképzelt jövőt.

Piłsudski elképzelésének az volt a legfontosabb újdonsága, hogy egy olyan közép-európai együttműködést képzelt el, amelyben önálló, független, szuverén államok vesznek részt, ellentétben a korábbi évszázadokkal, amikor e népek csak valamelyik szomszédos birodalom elnyomása alatt élhettek együtt. Másfelől pedig a korábbi nyugat-keleti irányú függőségi viszonyokat egy észak-dél irányú együttműködéssel ellensúlyozta volna.

A gondolat csak a harmincas évek végén került elő megújított formában. Józef Beck külügyminiszter elképzelése szerint egy lengyel–magyar–román magra épülő szövetség lehet az új Intermarium-együttműködés, amely nyitott Skandinávia és a Balkán irányába is. Beck politikájának azonban számos gyenge pontja volt. Egyrészt még mindig nem oldódott meg a lengyel–litván konfliktus, másrészt egyre inkább kiéleződött a magyar–román viszony is. Végső soron pedig az egész Csehszlovákia ellen is irányult. Beck ugyan megpróbált közvetíteni a magyar–román vitákban, de próbálkozásai nem jártak sikerrel. A románok kitartottak a Csehszlovákiával kötött magyarellenes Kisantant mellett. Mire 1939 márciusában – Csehszlovákia szétdarabolása után – létrejött a közös lengyel–magyar–román határ, az egész régió már erős német dominancia alatt állt.

Ha áttekintjük a történelmi előzményeket, láthatjuk, hogy egy ilyen együttműködésért sem a csehek, sem a szlovákok nem rajonganak; a magyar–román, illetve a magyar–szlovák viták máig élnek (ha nem is területi revízió, hanem a kisebbségi sorban élő magyarság jogainak garantálása vagy annak hiányossága miatt). Nem túl jó reklám az együttműködésnek az sem, hogy végül az egész koncepció megbukott, Németország és a Szovjetunió felosztotta egymás között a kezdeményező Lengyelországot.

A koncepció mégis tovább él a lengyel geopolitikai gondolkodásban. Ennek oka abban keresendő, hogy Lengyelország állandó fenyegetettségben érzi magát keletről, az orosz állam részéről. Igaz, hogy Lengyelország NATO-tagállam, de a történelmi tapasztalatok a mindenkori lengyel elitet óva intették attól, hogy kényelmesen hátradőljön. 1939 nyara ugyanis éppen azt mutatta meg, hogy hiába az akkori európai nagyhatalmak – Anglia és Franciaország – garanciája, mégsem védték meg Lengyelországot akkor, amikor két szomszédja összehangolt támadást indított ellene. A Krím-félsziget 2014-es orosz megszállása, valamint az orosz hadsereg kelet-ukrajnai tevékenysége pedig csak megerősítette a lengyeleket abban, hogy az orosz állam alapvetően terjeszkedő, imperia­lista képződmény, amely ellen állandó készenlétben kell lenni...