2023. szeptember 10., vasárnap

SZILÁGYI ÁKOS: A KÉKEK ÉS A ZÖLDEK - HIDEG POLGÁRHÁBORÚ MAGYARORSZÁGON

ÚJ PALATINUS KÖNYVESHÁZ
Szerző: SZILÁGYI ÁKOS
2010.


„Nevelőmtől tanultam, hogy a cirkuszban sem a zöldek, sem a kékek, sem a kerekpajzsúak, sem a hosszúpajzsúak pártjához ne csatlakozzam…” 
Marcus Aurelius

„Senki sem tudja már, miért gyűlölik egymást olyan halálosan, miért vívnak véres harcokat egymással, miért tartoznak egyesek a kékekhez, mások viszont a zöldekhez. Valamennyien pártjukat helyezik mindenek fölé, nem létezik számukra sem család, sem barátság, sem isteni, sem emberi törvények, nem törődnek sem az állammal, sem a hazával. Mind a férfiakat, mind a nőket megszállta ez a vak őrület.”
Prokopiosz

„Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.”  
Lukács 11, 17 

„Jézus mondta: Ha ketten békében maradnak egymással ugyanabban a házban, s azt fogják mondani a hegynek »Menj odébb!«, odébb fog menni.” 
Tamás-Evangélium

TARTALOM

Ajánlás az olvasónak 

ELŐHANG
Saját Magyarország 

ELSŐ FEJEZET 
A kékek és a zöldek 

- Pártok a Cirkuszban 
- Egyház és cirkusz: Bizánc
- A Cirkusz mint „népi parlament” 
- A cirkuszpártok felkelése 
- Beszédes színek
- Pankráció és politika
- Személyi pártok – valódi pártok 
- A cirkuszpártok és a Nagy Inkvizítor 

MÁSODIK FEJEZET 
Egyet mondok – kettő lesz belőle: 
A politikai közösség kampánytribalizálása 

- Emberszag 
- Tribus, tribe, tribalizmus 
- Új törzsiség: politikán innen és túl 
- Tribalizmusok a posztpolitikai térben
- A piaci törzsek 
- Fogyasztói törzsek a politikában 
- Kampánytribalizmus és kampánytörzsek 
- Egyesítés és megosztás: a zsarnoki hatalom logikája 
- Limitikus szerkezetek
- A nemzeti jelképek tribalizálása: a kokárda mint kampánytörzsi totem 
- A tribalizáló politikai kurzus bukása 2002-ben 
- Pártok versenyfutása a „nemzet egyesítéséért”
- A „nemzeti egységkormányzás” mint a megosztott politikai közösség fölé emelkedés és e 
  közösség 
   kisajátítása 
- Posztmodern barbarizmus?

HARMADIK FEJEZET 
Kis magyar hisztéria 

- A forradalmi neurózis
- A politikai hisztéria természete
- A nagy közösségi hisztériák két állandó komponense 
- A politikai hisztériakeltés mint kampánytechnika 
- A kis magyar hisztéria kezdete: a totális kampány 
- Választási vereség és gyászmunka 
- Megrekedés a gyászmunka harmadik fázisában: a „polgári körök” 
- Hamis helyzet: a demokrácia mint merénylet a nemzet ellen 
- Volt-e tárgyi alapja a hisztériának? 
- Az egzisztenciális hisztéria kezdete: a középosztály kettészakadása
- Megtörhető-e a hisztérikus állapot? 

NEGYEDIK FEJEZET 
Két középosztály közt egy hazáért

- Tőketulajdonosok és nincstelenek
- Két rendszer egy országban? 
- A „hozzáadott” középosztály
- Kemény demokrácia – puha demokrácia 
- Az örökletestudás-tőke és az iskolai-műveltségi tőke konfliktusa 
- Első exkurzus: A tőke metaforája
- A habituális rokonság- és idegenség-érzés szerepe a politikai csoportképződésben és a 
  közvélemény alakításában 
- Előtörténet: a politikai tőke eredeti felhalmozása
- A Fidesz politikai átváltozásának logikája
- A „hideg polgárháború” kezdete: az első generációs rendszerváltók szembekerülése a 
   létező középosztállyal 
- Az „úri középosztály” inkorporálódása a Kádár-rendszerbe 
- Az ellopott párt 
- Második exkurzus: furtum sacrum 
- Teremtsünk magunknak középosztályt!
- Harmadik exkurzus: a dzsentri és a „lateiner középosztály”
- Az új „nemzeti középosztály” 
- Negyedik exkurzus: Korona versus ország 
- Ötödik exkurzus: a származás politikai tőkésítése 
- A radikális populizmus kísértése 

ÖTÖDIK FEJEZET 
Magyarok kivonulása 

- A kivonulások kivonulása: az Exodus 
- Elhagyható és elhagyhatatlan helyek 
- Secessio plebis 
- Részvétel és engedetlenség
- A demokrácia „részvényesei” 
- Passzivitás, kivonulás, tiltakozás 
- A rész-nem-vétel mint tiltakozás 
- Kivonulás a duopolisztikus politikai rendszerből 
- Ördögi kör 
- Kivonulás a kivonulásból 

HATODIK FEJEZET 
Interregnum és válság 

- Előzetes krizeológiai megjegyzések 
- Világválság most! 
- Krízisben a krízis 
- Hazugság és demokrácia 
- Félelem és demokrácia 
- A történelem mint saját tettünk
- Magyar „vagy-vagy”
- Interregnum és demokrácia
- Kormányzás-szünet, időközi kormányzás, hatalmi vákuum
- Interregnum és szimuláció 
- Verbalizált interregnum 
- Megmutatott interregnum: a kormányfő és a kormányzat semmibevétele
- Zavaros idők és az álkirály archetípusa
- A Bolond és a Bolond-király mint az interregnum hőse
- Az interregnum háborús atmoszférájának szimulálása: az utcai lázadás mint az általános 
  káosz képe 
- A kettős hatalom szimulálása 
- Az interregnum összképe 
- Az interregnum-szimuláció kockázatai
- Válság és interregnum 
- A liberális centrum radikalizálódása 
- A magyar középrétegek radikalizálódása 
- Szélsőséges populizmus és fasizmus 
- A magyar demokrácia politikai végzete 

HETEDIK FEJEZET 
Vox populi – Vox Dei 

- Populizmus és közvetlen demokrácia
- Az „istenadta nép”
- Népuralom és népképviselet
- Populizmus és közvetlen demokrácia
- A demokratikus közvetítések mint a hatalomüzem hatékonyságának akadályai(
- Népszavazás és populizmus 

NYOLCADIK FEJEZET 
Módok módosítása 

- Modus vivendi – modus operandi 
- „A mód mint olyan”
- Módok tana és módszertan
- Quo modo? 
- Módok és eszközök 
- Exkurzus: Oroszország mint mód 
- Konzervatív mód – radikális mód 
- Módok ellenállása
- A civilizátori (racionális) és a populista (irracionális) mód 
- Suaviter in modo, fortiter in re 
- Puha diktatúrától a kemény és még keményebb demokráciáig 
- Módok módosítása

UTÓHANG 
Kettőről az egyre

- A kettős hatalom szindrómája 
- Létezni = dialógusban lenni 
- A „kettő” vallási és politikai Egy-gyé tétele
- Az egység zsarnoksága és a sokféleség zűrzavara 
- Barát és ellenség: az erőszak teológiája
- Egyiptomi álom

NÉVMUTATÓ

SZILÁGYI ÁKOS: A TÚLIRÁNYÍTOTT DEMOKRÁCIA - OROSZLECKE

KALLIGRAM / POZSONY
Szerző. SZILÁGYI ÁKOS
2011.


„…semmi sem csodálatosabb a szabadság művészeténél, ám nincs keményebb dolog a szabadság iskolájánál. A zsarnoksággal nem ez a helyzet. A despotizmus gyakran az összes elszenvedett bajok helyrehozójának színében tűnik fel, ő az igazi jog támasza, az elnyomottak istápolója és a rend megalapozója. A népek álomba szenderülnek az általa teremtett pillanatnyi prosperitás közepette; s amikor felébrednek, rádöbbennek nyomorúságukra. A szabadság, ellenkezőleg, rendszerint viharban születik, kínkeservesen kap lábra a társadalmi széthúzás idején, s csak amikor idős már, ismerhetjük fel jótéteményeit.” 
(Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia) 

„Nálunk ezzel szemben mindenki boldog lesz, nem fognak többé lázadni, nem fogják egymást irtani, mint a te szabadságodban mindenütt történt. Ó, mi meggyőzzük őket, hogy csakis akkor lesznek szabadok, ha a mi javunkra lemondanak a szabadságukról, és meghódolnak előttünk. […] És nem lesz előttünk semmi titkuk. Mi majd megengedjük vagy megtiltjuk nekik, hogy együtt éljenek a feleségükkel és a szeretőjükkel, hogy legyen vagy ne legyen gyermekük − minden az engedelmességüktől függ −, és ők vidáman, örömmel hódolnak meg nekünk. Lelkiismeretüknek leggyötrőbb titkait − mind-mind odahozzák nekünk, és mi mindent eldöntünk, és ők örömmel bíznak a döntésünkben, mert megmenti őket a személyes és szabad döntés nagy gondjától és mostani szörnyű gyötrelmeitől. És mind boldogok lesznek, e lények minden milliója, kivéve az őket kormányzó százezreket. Mert csak mi, mi, akik a titkot őrizzük, csak mi leszünk boldogtalanok. Lesz ezer meg ezer millió boldog kisgyermek és százezer mártír, akik magukra vállalták a jó és a rossz megismerésének átkát.” 
(Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek)

TARTALOMJEGYZÉK 

SI DUO FACIUNT IDEM 

- A demokratikus zsarnokság
- Konszolidáció vagy forradalom?
- Orosz tükör

I. A SZÉTIRÁNYÍTOTT DEMOKRÁCIÁTÓL − A TÚLIRÁNYÍTOTT DEMOKRÁCIÁIG 

- Irányított, túlirányított, felülirányított, szétirányított
- Az irányított demokrácia két fokozata 
- Választásos autokrácia?
- Kívülről és belülről irányított demokrácia
- Az oligarchikus pluralizmus válsága
- A csekista mítosza: Putyin − Stirlitz ma
- Putyin-választás Oroszországban 

II. SZENTPÉTERVÁR MOSZKVÁBA MEGY 

- A hatalom fővárosai
- Moszkva vagy Pétervár?
- A pétervári ellenelit
- Putyinburg 

III. AZ ESZKÖZTELEN ÁLLAM 

- Külső szuverenitás − belső szuverenitás
- Regionális szint: a föderatív központ szuverenitásának helyreállítása
- Politikai szint: pártok, parlament, választási rendszer, jogállam
- Szubsztitucionalizmus

IV. MILITOKRÁCIA

- Az oligarchikus-bürokratikus szétirányított demokrácia
- A bürokratikus-militokratikus túlirányított demokrácia
- A túlirányított demokrácia kötőszövete: az állambiztonságiak
- Sziloviki: „erő-emberek” az erőtlen államban 

V. TELEKRATIKUSAN IRÁNYÍTOTT DEMOKRÁCIA

- Az oligarchikus és az etatista telekrácia
- Oligarchikus pluralizmus
- Médiaüzlet és demokráciaüzlet
- Az NTV államosítása
- Mitől függ a függetlenség?
- Epilógus helyett: A Parfjonov-beszéd 

VI. OROSZ CSAPDA 

- Putyin-rendszer: időnyerés, stagnálás vagy kitörés az „orosz csapdából”?
- A Putyin-rendszer a globális gazdasági válság után
- A puccsveszély és a rendíthetetlen stabilitás kettős szimulációja

VIII. SUMMA SUMMARUM 

TARARABUMBIA (UTÓIRAT)

BESZÉLGETÉS SZILÁGYI ÁKOSSAL AZ OROSZ–UKRÁN HÁBORÚRÓL: NINCS MÁS, CSAK AZ ÖSSZEOMLÁS

444.HU/ PODCAST
Szerkesztő: UJ PÉTER
2022.012.26.


Minden olvasónk számára hozzáférhető mától Szilágyi Ákos íróval készített 135 perces beszélgetésünk. Az anyagot december 22-én, csütörtökön publikáltuk előfizetőink, a Kör-tagok számára. Akkor hosszú felvezetőt/összefoglalót is megjelentettünk, ezt talán fölösleges volna megismételni, elég ha idelinkeljük.

A 135 perces beszélgetés valójában nem interjú, hanem inkább élőszóban rögtönzött esszé a 16. háborús káoszhoz hasonló állapotokról, az posztbizánci pravoszláv civilizáció haláltáncáról, az orosz birodalmi vágyak újraéledéséről és képtelenségéről, az ukrán nemzetállamiság gyökereiről, futballhuligán-nácizmusról és Putyin elbutuló választási autokráciájáról, amelyre egyre jobban hasonlít az Orbán-rendszer is.


SZILÁGYI ÁKOS: BORISZ SZTÁR ÉS A SZTÁREVICSEK - RASZPUTYINTÓL PUTYINIG

HELIKON
Szerző: SZILÁGYI ÁKOS
2000.


Tartalomjegyzék 

I. FEJEZET 
UTAZÁS SZIMULAKRUMBA - AVAGY A POLITIKAI HATALOM MEDIATIZÁCIÓJA
   
- TELEKRÁCIA ÉS NEGYEDIK HATALOM 
- TÖRTÉNELEM KÉPBEN ÉS SZÓBAN 
- A PÁHOLYLAKÓ 
-  KÉPBEN LENNI 
- VALÓSÁG ÉS KÉPVALÓSÁG 
- A POLITIKA MINT UFÓJELENSÉG

II. FEJEZET 
TÍZ ÉV, AMELY NEM RENGETTE MEG A VILÁGOT

- EX ORIENTE POST! 
- „FIAT NORMALITAS, PEREAT MUNDUS!” 
- A „MÁSODLAGOS VADSÁG” ÁLLAPOTA 
- A „NYERS” ÉS A „FŐTT” 
- A TÖRTÉNELEM ZÁRÓRÁJA 
- OROSZORSZÁG – „TÖRTÉNELEM UTÁN” 

III. FEJEZET 
A NAGY MOSZKVAI SZÓPUCCS 

- A LÁTHATÓ TÖRTÉNELEM 
- VIDEO-BOLSEVISTA VILÁG-ÖSSZEESKÜVÉS 
- EGY SZÓPUCCS ANATÓMIÁJA
- TÉVÉ-BORISZ ÉS VIDEO-MISA 
- ÜZENET A VIDEOPALACKBAN 
- OROSZ JÓSÁG 
- A HARCOLÓ JELCIN 
- FORRADALMI VÉGZŐDÉSEK 
- JELENVAKSÁG – JÖVŐVAKSÁG 
- FORRADALOMÁRU A MÉDIAPIACON 
- A VÉGFORRADALMAK RADIKÁLIS EKLEKTIKÁJA

IV. FEJEZET 
MIHAIL GORBACSOV SZUPERSZTÁR

- A SZÓMÁGUS
- KUDARC ÉS KARRIER
- GORBACSOV MINDENKINEK TETSZIK
- PÁRTFŐTITKÁR FELESÉGGEL
- MIHAIL GORBACSOV SZUPERSZTÁR
- A ZÖLD KERESZT „LOVAGJA”
- A POLITIKUS MINT SZÁJHŐS

V. FEJEZET 
JELCINMÉKER, LEBEGYMÉKER

- A MEGCSINÁLT EMBER
- LEBEGY-CSINÁLÓK
- A POLITIKUS MINT FÉRFI
- A MEDVE SZÍVE
- JELCIN VOSZKRESZE!
- KOMÉDIÁSOK 
- A „NAGY CSAPAT”
- CHOOSE OR LOSE 
- KI LESZ A SZTÁR MA?
- VIRTUÁLIS POLGÁRHÁBORÚ 
- ÉS HAMAROSAN A SÖTÉTSÉG

VI. FEJEZET
 A TELERÉM: VLAGYIMIR VOLFOVICS ZSIRINOVSZKIJ

- TEREMTMÉNYEK 
- A POLITIKAI SZÖRNY RÉGEN ÉS MA
- FOGLALKOZÁSA: HITLER
- VLAGYIMIR VOLFOVICS, AZ OROSZ DEMOKRÁCIA OSTORA
- A WEIMARI RÉM
- CLOWN, SUT, DURÁK
- A DUMAFRANCI
- A PANKRÁTOR
- WOLFOVICS IN FABULA
- EPILÓGUS: MEIN KAMPEC 

VII. FEJEZET
BORISZ SZTÁR ÉS A SZTÁREVICSEK 

- A PÉNZ FOLYIK 
- ITT A SZMUTA, ITT VAN ÚJRA
- CÁROK, SZTÁROK, SZTÁREVICSEK
- JOHN „GOOD” AVAGY JOSZIF DOBRIJ 
- GORBI ÁLCÁR
- A „CÁR-JÁTÉK” 
- ÁLCÁROK, ELŐRE! 
- CÁROK EGYMÁS KÖZÖTT
- A FILM-CÁR
- EPILÓGUS

VIII. FEJEZET
VIRTUÁLIS APOKALIPSZIS 

- VÉG ÉS SEMMI
- AZ APOKALIPSZIS „KIVÁLASZTOTT NÉPE” 
- A „VÉG” JÁTÉKAI
- NORMALITÁS ÉS KATASZTRÓFA
- KATASZTRÓFA ÉGEN-FÖLDÖN
- OROSZ PROJEKTUM 
- EPILÓGUS 351 IX. FEJEZET A NAGY KOMPROMAT 
- A „KORRUPCIÓ-VALLÁS” 
- A „KORRUPCIÓ-BESZÉD”
- A KORRUPCIÓS KOMPROMAT
- KOMPROMATTAL VEREBET
- A MEDIATIZÁLT KORRUPCIÓS VÁD
- EGY EGYSZERŰ PÉLDA
- A POLITIKAI LÉLEK MÉRNÖKEI 
- A POLITIKAI FELJELENTÉS PRIVATIZÁLÁSA
- 11 BŐRÖND KOMPROMAT – SZTÁLINTÓL RUCKOJIG 
- LOKÁLIS KOMPROMAT, GLOBÁLIS KOMPROMAT
- AZ „ÍRÓK ÜGYE” 
- „KOMPROMAT OROSZORSZÁG ELLEN”
- A KOMPROMAT-PIAC
- KOMPROMAT.RU 
- A KOMPROMAT MINT POLITIKAI TECHNOLÓGIA 
- EPILÓGUS 

X. FEJEZET 
MEDVÉK IDEJE – (INTERMEDIUM) 

XI. FEJEZET 
A NYOLCADIK FŐTITKÁR: VLAGYIMIR PUTYIN

- A LEGÚJABB OROSZ CSODA
- FILMHŐSRE VÁRVA
- A PRIMAKOV-MODELL
- HELYCSERÉS TÁMADÁS
- KÉT ANTI-JELCIN EGY CSÁRDÁBAN 
- ÉN ÉS AZ IMÍDZSEM
- SZENTIMENTÁLIS UTAZÁS MOSZKVÁBÓL PÉTERVÁRRA
- A NYOLCADIK FŐTITKÁR
- „MINDANNYIAN DZERZSINSZKIJ KÖPENYÉBŐL BÚJTUNK ELŐ” 
- PUTYINBURG
- EPILÓGUS 

SZILÁGYI ÁKOS: A POPULISTA

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: SZILÁGYI ÁKOS
2010.


A szerző ajánlása az olvasónak:


Mivel e kis könyv szerzője nem akar zsákbamacskát árulni, úgy véli, legjobb, ha mindjárt az elején töredelmesen bevallja: zsákbamacskát árul. A macska, amely a zsákban rugdalózik − a populizmus; a zsák pedig − a paródia. Igaz, nem egészen abban az értelemben, ahogyan a „paródia” szó a retorikai és poétikai kézikönyvekben szerepel, miszerint az mások olyan utánzása, amely túlzás, elrajzolás, fölnagyítás révén komikussá, nevetségessé, groteszkké teszi azt, ami bennük komoly. A populizmus esetében ez − és félreértések elkerülése végett már a legelején szeretném leszögezni: ebben a könyvben nem történeti, hanem tipológiai értelemben használom a „populizmus” szót − annál is nehezebb vállalkozás volna, mivel a minden irányú túlzás a populista nyelvezetben olyan fokot ér el, hogy az már túlzás, vagyis önmagában parodisztikus hatású.

A populizmus nyelvként − retorikai klisékben, pregnáns stilisztikai jegyekben, narratív szerkezetekben, előítéletes sztereotípiákban − megalvadt politikai észjárása és démoni - kus politikai képzeletvilága egyfelől mindig a paródia, más - felől a giccs határán mozog, minthogy ennek is, annak is lényegéből fakad a minden határon túlmenő, elképesztő, lenyűgöző, hátborzongató, szépségesen szép túlzás...

Tartalomjegyzék 

Ajánlás az olvasónak 

Előhang 

Első fejezet 
Mese a meséről 

Második fejezet 
Álom az igazságos megtorlásról 

Harmadik fejezet 
A Történelem Rögtönítélőszéke 

Negyedik fejezet 
A populista nem alkuszik 

Ötödik fejezet 
A bűnös elit 

Hatodik fejezet 
A Test Papja avagy a Gyógyító Király 

Hetedik fejezet 
Tiszta kezek avagy a Megtisztított Ország 

Nyolcadik fejezet 
Beűzetés a Paradicsomba avagy a szükséges regresszió

Kilencedik fejezet 
Az igazság mint a hazugság legfelső foka

Tizedik fejezet 
A tettek embere 

Tizenegyedik fejezet 
A Nagy Félelem 

Tizenkettedik fejezet 
A Több-Mint-Politikus és a Több-Mint-Párt

Tizenharmadik fejezet 
Az ezerarcú populizmus 

Tizennegyedik fejezet 
Leples bitang avagy a Kendőzetlen Igazságról 

Tizenötödik fejezet 
A legrövidebb út 

Tizenhatodik fejezet 
A trickster 

Tizenhetedik fejezet 
A populizmus komolysága 

Tizennyolcadik fejezet 
A Végső Győzelem