2018. október 25., csütörtök

SZEGREGÁLT OKTATÁSBÓL NEM VEZET ÚT AZ EGYETEMRE

QUBIT
Szerző: KENDE ÁGNES
2018.10.25....Magyarországon az iskolák válogathatnak a gyerekekből

Míg az Egyesült Államokban több mint egy évszázada folyik a küzdelem az etnikai alapú elkülönítés ellen, a magyar oktatási rendszerben mindig is jelen volt, és máig jelen van a roma gyerekek szegregációja. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának 1961-es határozata – ami a romák asszimilációját elrendelő határozatként híresült el – kiemelte, hogy a romák problémái alapvetően az alacsony iskolázottságukból erednek. A párthatározat után valóban ugrásszerűen megnőtt az iskolába járó roma gyerekek aránya, a 70-es évektől bekerültek az iskolarendszerbe, és bár ez a folyamat 1990-ig be is fejeződött, a roma gyerekek iskolai integrációja csak részben valósult meg. A többségi társadalom elutasítással reagált az iskolába járó roma gyerekek megnövekedett létszámára, így a számuk növekedésével párhuzamosan igen hamar megjelentek a roma gyerekek elkülönített oktatását célzó törekvések is. A 90-es években még nagyon erősen jelen volt a roma gyerekek fogyatékossá nyilvánítása, és elkülönített gyógypedagógiai osztályokba vagy iskolákba helyezése, illetve a 90-es évek második felétől a nemzetiségi oktatás címszó alatt a kislétszámú felzárkóztató oktatás égisze alatt valósult meg a szegregáció.

A szegregáció folyamatos növekedése nem valami spontán társadalmi folyamat eredménye. Az etnikai alapú elkülönítés jogi tilalmának ellenére az elkülönített oktatást a szabályozás teszi lehetővé, ami jól mutatja, hogy mennyire nem volt soha politikai akarat a roma gyerekek oktatási szegregációjának felszámolására.

Magyarországon a 90-es évekre a korábbi szocialista országokra jellemző központosított oktatás után a világ egyik legdecentralizáltabb rendszere jött létre, ahol a zömében önkormányzati fenntartású iskoláknak elvben lehetősége volt a teljes oktatási autonómiára, ami a valóságban nagyon nagy különbségekhez vezetett az iskolák között. Az 1985-ös közoktatási törvénymódosítás adta meg a lehetőséget a szabad iskolaválasztásra, ami lehetővé tette és lehetővé teszi ma is, hogy az állami fenntartású iskolákba, ha van hely, körzeten kívüli gyerekek is bekerülhessenek. Ez egy olyan kvázi piacosított rendszert alakított ki a magyar iskolarendszeren belül, ahol a jobb minőségű pedagógiai munkát nyújtó iskolák „válogathatnak” a hozzájuk jelentkező gyerekek közül (de még a pedagógusok közül is), míg fordítva, a rosszabb társadalmi helyzetű gyerekeknek zömével maradtak azok az iskolák, ahol a pedagógiai minőség is alacsonyabb szintű.

Amikor egy ilyen folyamat beindul bármilyen irányba, az iskolák közötti különbségek erősödni kezdenek. A szelekciót itthon tovább erősíti a 6 és 8 osztályos gimnáziumok léte, amely a legmagasabb státuszú családok egyik menekülési útvonala az elit oktatási intézményekbe, tovább erősítve az iskolák közötti különbségeket. Ezt jól mutatják a PISA vizsgálatok eredményei, amelyek rendre kimutatják, hogy az OECD-országok közül az egyik legszelektívebb magyar rendszer a legkevésbé képes kompenzálni a szülők társadalmi hátterét, vagyis a hazai oktatási rendszer a legkevésbé képes az alacsony társadalmi helyzetben lévők társadalmi mobilitását biztosítani.

Roma gyerek nem való elit egyházi iskolába

A szegregált iskolák számának folyamatos növekedéséért a szabad iskola választáson túl a Fidesz kormányzása alatt megváltozott egyházi iskolákkal kapcsolatos szabályozás is súlyosan felel. Az új szabályozás megkönnyítette az egyházi iskolák alapítását, ezzel „menekülő” utat adva nem roma gyerekeknek azokból az iskolákból, ahová korábban együtt jártak, vagy akár együtt járhatnának. Az egyházi iskola – szemben a körzettel bíró állami fenntartású iskolákkal – speciális kritériumokhoz kötheti a gyerekek felvételét. Ez sokszor a roma szülőket eleve elriasztja, hogy gyerekeikkel ilyen iskolákba jelentkezzenek, mert úgy érzik, hogy az elitnek számító egyházi iskolákba az ő gyerekük nem való. De olyan esetre is van példa, hogy mindenféle mondvacsinált ürüggyel nem veszik fel a roma gyerekeket az egyházi iskolákba, vagy a korábbi önkormányzati, később állami iskolát átvevő egyház a roma gyerekeket nem veszi át, hanem számukra nyit egy állami iskolát.

A szakirodalomban „white flight” jelenségként ismert folyamat azt jelenti, hogy a nem roma szülők elviszik azokból az iskolákból, vagy be sem íratjak az olyan iskolákba a gyerekeiket, ahol azt vélelmezik, hogy magas arányban járnak roma gyerekek. A nem roma szülők egy része nem rasszizmusból kerüli azokat az iskolákat, amelyekben sok a roma gyerek, hanem azt feltételezik, hogy ezek az iskolák nem jók, de közben a helyi politika sokszor a nem roma szülők „igényeit” kielégítve szervezi meg a roma gyerekek oktatási kirekesztését a szegregáción keresztül.

Szegregáció egyébként nemcsak iskolák között, de iskolán belül is megvalósulhat párhuzamos osztályok esetén, ahol akár egy tagozatos osztály meghirdetésével, akár más bújtatott módokon szervezik a roma és nem roma gyerekeket külön osztályokba. Az adatok szerint az iskolán belüli szegregáció jóval kisebb arányban van jelen, mint az iskolák közötti szegregáció...

TÚLÉLŐ ÜZEMMÓDBAN. A NER GAZDASÁGPOLITIKAI ELLENTMONDÁSAI

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2018.10.23.


Az Orbán-rezsim megújuló agressziója tehetetlenséget sejtet (és próbál leplezni) kulcskérdésekben. A NER súlyos ellentmondásoktól terhes, amelyek megoldhatatlansága miatt a rezsim valójában folyamatosan tűzoltásban és túlélő üzemmódban van. Ezek közül a gazdaságpolitika talán a legpregnánsabb.

Alapvetően minden gazdasági rendszer a vállalatitól a világgazdasági szintig a piaci értékteremtés maximalizálásán mérhető le. Amelyik hatékonyabb - nagyobb értéket tud előállítani kisebb erőforrás-ráfordítással --, az dominálja a környezetét (az ökoszisztémáját). A magyar gazdasággal mint szuverén rendszerrel döntően két probléma van: hogy a versenyképes értékteremtésre képes tőkéjének és technológiájának árutermelő szegmense döntően külföldi tulajdonban van, illetve a döntően magyar tulajdonban lévő tercier (szolgáltató) szektor értékteremtő képessége egyszerre függ a belföldi vásárlóerőtől, a Magyarország-brand erejétől és a (tőkeigényes) folyamatos minőségjavulástól, amelyek egy komplikált, összefüggő mechanizmusban képesek csak értéknövekedést generálni. A lényeg: a szuverenitás-paradigma mindkét modern gazdasági szektor igényeivel szembemegy, amit igazol a versenyképesség egyéb (jogszabályi, oktatási stb.) környezetének romlása is.

A hiba természetesen a szuverenitás értelmezésében van, amelynek a kormányzat mozgásterével való azonosítása súlyos hátrányára szolgál a társadalomnak és a nemzeti kompetenciáknak. Mivel a kormányzás hozzáadott értéke az általános versenyképességben eleve korlátos és jól működő társadalmakban elsősorban a piaci kompetenciák személyes és közösségi erősítésére irányul, illetve a szuverenitás-paradigma hazai felfogása ezzel éppen ellentétes -- extraktív, prefrenciális, versenykorlátozó, vagy egyszerűen csak hamis -- premisszákon alapul, az Orbán-rezsimről igazoltan, nem véletlenül a gazdasági számokban is megmutatkozóan elmondható, hogy folyamatosan rombolja Magyarország közép- és hosszú távú versenyképességét...

NERIA INSIDE

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2018.10.25.A misztikus V4-ek, akikkel kies hazánk közösen váltja meg a világot, áll a vérzivatarban és szaggatja Soros tökeit, úgy mindközönségesen le van szarva, de legfőképpen magunk közt szólván. Ugyanis nem árulja el senki sem, hogy Orbán Viktor Mihály a V4-Japán miniszterelnöki szintű találkozón nem volt hajlandó olyan közös nyilatkozatot aláírni, amely a nagyságos Kína érdekeivel szembe ment volna, ezért pofán köpte a saját cimboráit (is).

Mi lett volna akkor a belgrádi vasúttal – tényleg, mi van -, és még ki tudja, milyen mutyikkal mi lett volna akkor, mert a maffia minden előtt, csak ezt a V4-ek még nem tudják, ellenben most már sejthetik. A buli kínos véget ért, és mi kérünk elnézést, hogy ilyen embert tettünk jobb sorsra érdemes hazánk élire. Sajnos, a bajt saját erőből orvosolni már nem tudjuk, ezért kérjük a jóisten segítségét, vagy, ha lehet, testvéri tankokat feldübörögni a sarkon.

Mert ennyire erős minálunk a keleti nyitás ideája és gyakorlata, meg a piros pötty vonzása a seggünkön, avagy kedves vezetőnk szerelme a diktatúrák iránt a saját pénztárcájához való beteges ragaszkodásával elegyest. Hogy ez az ország összes érdekét, s olykor a józan eszet is fölülírja. Így nyer értelmet, ebben a kontextusban a Visegrad Insight tanulmánya is, amely tényleg csak véletlenül épp most látott napvilágot, ellenben a kajla sors ezzel a kínai bulival máris adott neki egy kis igazat.

Ebben a tanulmányban ilyen bájos kinézetek is vannak: “Orbán saját politikai túlélését összeköti a Magyarország EU-tagságáról szóló népszavazással, amit a 2022-es parlamenti választásokkal egy időben tartanak. A népszavazást erőteljes, közpénzből finanszírozott EU-ellenes kampány előzi meg, a pro-európai hangok versenyhátrányból indulnak, a külföldön élő magyarokat szisztematikusan elzárják a szavazás lehetőségétől. Végül egy szűk többség Magyarország kilépése mellett dönt.”...


ITT AZ ELSŐ EGYHÁZ, AMELY EGYÉRTELMŰSÍTETTE, TÖRVÉNYI ÚTON BETILTANI A HAJLÉKTALANSÁGOT NEMCSAK LEHETETLEN, DE EMBERTELEN IS

168 ÓRA ONLINE
Szerző: B. M.
2018.10.25.Egyetértünk azzal, hogy a hajléktalanság olyan probléma, amely az egész társadalmat érinti, és ennek megoldása állami feladat. Azt sem vitatjuk, hogy a közterületeknek lakhatási helyként való használata rossz megoldás. De az sem elfogadható, ha az állam úgy akar közreműködni a megoldás megtalálásában, hogy hatósági kényszerítő erőt használva készteti rászoruló embertársainkat a szolgáltatásaink igénybevételére– áll abban a közleményben, amelyet a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) hozott nyilvánosságra. A gyülekezet nevében Iványi Gábor írt nyilatkozatot a fedél nélküli embertársaink ügyében történt alaptörvény-módosítással („hajléktalantörvény”) és annak végrehajtásával kapcsolatosan.

– A hajléktalan emberek társadalomba való visszatérését nem a kriminalizálásuk szolgálja, és az sem, ha túlzsúfolt szállásokra, nappali melegedőkbe, rosszabb esetben pedig a szintén túlzsúfolt börtönökbe kényszerítik őket „a törvény erejével”. A probléma kezelésén közösen kellene dolgozni a hajléktalan ellátásban (évtizedek óta) részt vevő, tapasztalt szervezetek bevonásával. Törvényi úton betiltani a hajléktalanságot nemcsak lehetetlen, de embertelen megoldás is – tette egyértelművé Iványi.

Az október 15-én hatályba lépett és azóta vasszigorral végrehajtott rendelkezések és intézkedések a MET szerint alapvető emberi jogokat és még a magyar alaptörvényt és a sajnálatosan szétszabdalt magyar jogrendszer szabályait is sértik. Nyilatkozatuk úgy folytatódik, hogy amit a magyar állam, a kormány, a rendőrség és a bíróságok a hajléktalanság problémája megoldása címén tettek és tesznek, az a következő:

- Megbüntetik és kriminalizálják azokat az embereket, akiken a társadalom képtelen segíteni, a hajléktalan embereket bűnözőkké nyilvánították.
- Azon a címen, hogy a közterületen élő emberek büntetendő cselekményt követnek el, megalázó módon (esetleg bilincsben), több rendőr közreműködésével szállítják el az utcákról, ezzel megfosztva őket a szabad mozgáshoz való joguktól.
- A rendőrségre beszállításukat követően – minden bírósági, hatósági intézkedés nélkül – megfosztják őket az összes vagyonuktól, a magántulajdonuktól és azt megsemmisíthetik, ezzel a tulajdonhoz való jogukat veszik el.
- Mindezen megalázást követően embertelen bírósági eljárást folytatnak le velük szemben, ahol az őket elítélő bírósági titkár – több esetben – még arra sem méltatta őket, hogy egy légtérben legyen velük, a szemükbe nézzen, hanem képernyőn keresztül történik a kommunikáció velük, elvéve tőlük a tisztességes eljáráshoz és az emberi méltósághoz való maradék jogukat is.

„Magyarország Alaptörvénye, nemzeti hitvallásában, kinyilatkoztatja, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság. Az elesettek és szegények megsegítése kötelesség. Népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, az ügyeiket méltányosan, visszaélés, részrehajlás nélkül intézi. Az Alaptörvény azt is deklarálja, hogy Magyarország jogállam, amely védelmezi állampolgárait, ahol a jogszabályok mindenkire kötelezőek. Azt is elismeri, hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, s ezek védelme az állam elsőrendű kötelezettsége” – emlékezteti a hatalomgyakorlókat, valamint a hatalmon lévőket kiszolgáló állami hatóságokat Iványi.

A MET vezető lelkésze szerint mindezekkel szemben a hajléktalanokkal kapcsolatos szabályozás és fellépés során az emberekből mozgatható tárgyakat csináltak...

A NYUGDÍJASOK TÖBBSÉGE NEM SZERETNE MUNKAERŐ-TARTALÉK LENNI

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: VAS ANDRÁS
2018.10.25.Bár sokak idősnek csak álom az átlagnyugdíj elérése, a legtöbben nagyon nem szeretnének visszatérni dolgozni. Pedig ez csak az egyik lehetőség, a másik a nyugdíjkorhatár jelentős emelése.

– Eszemben sincs visszamenni, még ha vörös szőnyeget gurítanának a volt munkahelyemtől a kapumig, akkor sem! – tiltakozott Kovács István Róbertné. – Negyvenkét évet húztam le a pult mögött, éppen elég volt. Ha a propagandára gondolok, már legalább kétszer felépítettem ezt az országot, a következőt meghagyom másnak. Csak annyit kérek, hagyjanak békén! Mert ezek még arra is képesek, hogy előbb csak ajánlgatják, aztán majd kötelezővé teszik a nyugdíjasoknak a munkába állást – mondta. A 68 éves kaposvári asszony arra a hírre reagált ilyen feldúltan, hogy – mint arról a Népszava is beszámolt – a kormány jelentős munkaerő-tartalékot lát a nyugdíjasokban: Varga Mihály pénzügyminiszter egy korábbi konferencián arról beszélt, a jelenlegi 30-40 ezer helyett – egyebek mellett a foglalkoztatottságuk adó- és járulékkönnyítése miatt – akár 300-400 ezer nyugdíjas dolgozhat a jövőben. 


- A nagyobbik gyerekem még mindig a lakáshitelét nyögi, az unokám pedig most kezdte az egyetemet, így anyagilag nagyon csehül állnak – tárta szét a kezét az egyik kisboltban Feledi Ferencné. – Öt éve mentem nyugdíjba, de tavasszal visszajöttem dolgozni. Csak annyi a könnyítés, hogy nem a hipermarketbe, ahol az utolsó évékben voltam, hanem ide. Ott műszak szerint kellett volna dolgoznom, itt igazából besegítő harmadik vagyok, és hétvégén nem kell jönnöm. Persze a fizetés sem ugyanaz, de 64 évesen már nem akartam újra beszállni a taposómalomba - mondta...

BEER MIKLÓS PÜSPÖK: TÖBBET KELLENE TENNI HAJLÉKTALANÜGYBEN

HVG ONLINE / ITTHON
Szerző: DERCSÉNYI DÁVID
2018.10.25.


A váci megyéspüspök szerint érthető a kormány szándéka, hogy legyenek tiszták a közterek, ne legyenek ott a hajléktalanok, de ez nem oldja meg a problémát, ahogy a kriminalizálás, elzárás sem.

Miért nem hallunk többet a katolikus egyház hajléktalanokat segítő akcióiról – kérdeztük a szegények és a menekültek melletti elköteleződéséért nemrég kitüntetett Beer Miklóst. A váci megyéspüspök azt mondta: ennek egyik oka, hogy "lassúak az egyházaink". Szerinte az lenne a jó, ha a közgondolkodásban és az egyéni magatartásokban is megjelenne a hajléktalanság iránti figyelem, azaz ha mindenki maga személyesen is elkezdene segíteni. "Nem elég arra várni és azt elvárni, hogy majd az állam megoldja a problémát, azon kellene elgondolkodnia mindenkinek, mit tehetne ő, hogy tudna segíteni, hogy kihozza a hajléktalanokat a sérült léthelyzetükből" – fogalmazott a hvg.hu-nak Beer Miklós.

Szerinte arra is figyelni kellene, ha valaki a közelünkben a hajléktalanlét szélére sodródik, és keresni a megoldást, hogy ne csússzon le véglegesen. És a társadalmat is érzékenyíteni kellene, hogy jobban, pozitívabban foglalkozzon a problémával. "Annyi üresen álló ház van, akár vidéken, de akár nyaralók, amelyek részét képezhetik valamiféle megoldásnak, de most, hogy a hajléktalanok eltűnnek a közterekről, nem is mozdul meg a lelkiismeretünk, mert nem látjuk őket – sorolta javaslatait és érzéseit Beer Miklós. A megyéspüspök azt mondta: úgy kellene róluk beszélni, ahogy "nem is tudom, például a napi focieredményeket megbeszéljük".

Beer pozitív váci példákat említett, ahol az egyház napi 100 adag ételt oszt ki az ingyenkonyhán a rászorulóknak, és arra is van figyelem, hogy utána leüljenek, elbeszélgessenek hajléktalanokkal. "Emberszámba veszik őket, foglalkoznak velük, van, akinek munkát keresni segítenek. De többet kellene tenni", jelzi a püspök, hogy nem elégedett. Azt mondja, hogy össztársadalmi feladat lenne kézen fogni őket, segíteni nekik, és az lenne jó, ha mindenki kiválasztana egy-egy elesett, rászoruló embert, családot, és segítene, felkarolná őket. "Annyi mindenre van időnk, erre miért nincs?" Ferenc pápa is mindig arról beszél, ki kell menni a perifériára – nálunk a hajléktalanok is a perifériát jelentik...

FIZETETT ALKALMAZOTT

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: FORGÁCS ERZSÉBET
2018.10.25.


A címben szereplő kifejezés lassan éppen olyan szitokszó lesz, mint a liberális, értelmiségi, filozófus, diplomás, szociológus, baloldali, haladó, ellenzéki, független és még sorolhatnám egy darabig azokat az újkeletű átkokat, melyeket úgy fideszesítettek, ahogy minden mást is. Hozzá nyúltak, szarrá vált.

Most a fizetett alkalmazott került sorra. Bayer Zsolt rendkívül szellemes, áthatóan humoros és végtelenül szórakoztató eszmefuttatásából tudom ezt, mert az imént olvastam. Valami olyasmiről szól az írás, hogy a Jobbik fizetett alkalmazottai csinálták a zűrt és a zavart a nemzeti ünnepen, ők dobálták meg tojással amit megdobáltak, mert őket fizetik ezért és ezt onnan lehet tudni, hogy Volner János is megmondta. Merthogy Volner János mostantól hivatkozási pont lett a pártújságokban.

Az lenne az én szerény kérésem, hogy valaki sorolja már fel azokat az illetőket, akik a Fideszt szolgálják az utolsó csepp nyálukig és ezt ingyen teszik! Bayer Zsolt például? Ingyen ír? Ingyen kuncog a tévében? Ingyen lelkes? Stefka? G. Fodor? Mráz Ágoston Sámuel? Lánczi? Fricz? L. Simon? Szijjártó? Kovács? Németh? És itt most jöhetne még néhány ezer név szép sorban. Van köztük egy, egyetlen egy, aki nem fizetett alkalmazott? Melyikük az, aki hitből, meggyőződésből, önként és ingyen ír például a pártsajtóban?

Bayer Zsolt mióta nem kap fizetést? Ha kap, akkor milyen alapon hőbörög?

Azért én hihetetlenül várom azt a napot, amikor bukik a mutatvány (bukni fog) és hirtelen nem lesz miből finanszírozni a megíró- és megmondóemberek hadát. Kötve hiszem, hogy a Mészáros Lőrincnél felhalmozott vagyont (már ami addigra nem kerül át Tiborcz nevére) arra fogja szánni a vállalkozás vezetője, hogy etesse belőle azokat, akiket most gond nélkül etet a közösből, a mindenki pénzéből. Igaz, ha lesz működő ügyészség, akkor remélhetőleg nem is lesz miből etetni, mert a vagyon visszakerül oda, ahonnan el lett csenve...

HAJLÉKTALAN ÉLETMÓD

FARKASVONÍTÁS
Szerző: Tarski
2018.10.24.


Megint volt egy vitám Paragrafus nicknevű társunkkal, de most a hajléktalanokkal kapcsolatban. Ismeretes, hogy a kormány korábban módosította a szabálysértési törvényt, aminek nyomán egyes törvényi helyek október 15-től léptek hatályba. Ennek megfelelően, ha a hajléktalanok bizonyos hivatalos személyek „felszólítása ellenére az életvitelszerű tartózkodásnak a helyszínét nem hagyja el, szabálysértést követ el.” A törvény szerint: „életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a közterületen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet - így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.” Aki pedig tovább folytatja a hajléktalan életmódját „szabálysértés miatt az e törvényben foglalt feltételek fennállása esetén közérdekű munka szabható ki. Ha az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem vállalja, elzárás szabható ki.”

Tehát a jogszabály világosan fogalmaz: vagy befejezik a hajléktalan életmódot, vagy pedig közmunkára kötelezik, rosszabb esetben pedig börtönbe zárhatják. A liberálisoknál éppen ez utóbbi verte ki a biztosítékot, akik szerint a „hajléktalan életmód” egyéni szabadságjog, amit nem lehet korlátozni. Paragrafus így írt erről: ”Ezen a héten kezdődött el a hajléktalanok államhatalmi szintű üldözése. És eddig már három hajléktalant állítottak bíróság elé pusztán azért, mert hajléktalan. A rendőrség mind a három esetben megbilincselte a hajléktalant, az intézkedés keretében és folyamatában.”

Még mielőtt rátérnék az idézetek elemzésére, egy dolgot feltétlenül exponálnom kell. Az a tény, hogy még mindig sok hajléktalan él az utcán, mindenképpen jellemzi a hazai viszonyokat. Az biztos, és elfogadható, hogy léteztek és ma is léteznek hajléktalanok, így volt ez korábban minden politikai rendszerben. Az igazi kérdés inkább az, hogy 1. ezek száma mennyi és 2. milyen mértékben csökkenthetők a hajléktalanok száma úgy, hogy az ne menjen a társadalmi, gazdasági fejlődés rovására. Azt gondolom, hogy Magyarország más Uniós országokhoz képest meglehet a legkevesebbet tette a hajléktalanok számának csökkentése érdekében. Annál többet tett azonban a stadionok építése érdekében, ami számomra megbocsájthatatlan bűne ennek az orbáni politikai rendszer modellnek. Csak ma látjuk igazán azt, hogy a stadionok építésének nem volt különösebb hatása a hazai labdarúgás fejlődésére, ezzel szemben a hajléktalanok száma nemhogy csökkent volna, hanem egyre növekedett. Sokszor leírtam, de most is ezt állítom: csupán politikai döntés kérdése az, hogy az adóforintokat mire költi el a kormány. Sokkal több helyre lehetett volna ezeket elkölteni, mint a labdarúgásra, és ez a tény most még inkább igazolódott a hajléktalanok problémája kapcsán. Tehát ha igazán lehetne bírálni az orbáni rendszert, akkor ebben a tekintetben mindenképpen.

De térjünk vissza Paragrafus kommentjére. Szerinte ugyanis eddig már három hajléktalant állítottak a bíróság elé, mert hajléktalan. Azt természetesen Paragrafus is tudja, hogy nem a hajléktalansága miatt állították őket a bíróság elé, hanem azért, mert nem tartották be a hatályos törvényt. A hajléktalanság nyilván nem bűn, legfeljebb egy nem kívánatos állapot, ami miatt senkit sem lehet a bíróság elé állítani. Ezt követően azonban most az a nagy kérdés, hogy van-e joga a hatalomnak olyan törvényt hozni, ami szabályozza a hajléktalanok viselkedését. Természetesen igen, van joga erre, hiszen a nemrégiben lefolytatott választáson erre újból felhatalmazást kapott. Nyilván az ellenzéknek nem tetszik ez a törvény, ahogyan egyetlen más törvény sem tettszett korábban sem, de tudomásul kell vennie azt, hogy a kormány így szabályozza a hajléktalanok magatartását, és nem kell hajánál fogva előrángatott jogi problémákat felhozni ellene. Ez utóbbival ugyan szépen eljátszogathat, de a lényegen úgysem fog változtatni: a törvény megmarad és ennek megfelelően fognak cselekedni az illetékes hatóságok is. Ez volt a hajléktalan kérdés jogi vonatkozása...

ÉVEK ALATT 176 EZER FORINTTAL RÖVIDÍTI MEG AZ ÁTLAGNYUGDÍJAST A KORMÁNY

24.HU
Szerző: TAMÁSNÉ SZABÓ ZSUZSANNA
2018.10.25.A kormány szereti kidomborítani, hogy idén is lesz nyugdíjprémium, sőt, több lesz, mint tavaly. Nyilván örül is ennek minden idős ember, bár azok talán kevésbé, akiknek havi 80 ezer forintnál kevesebb a nyugdíjuk, mert nekik kevesebb prémium jut, mint a maximális 18 ezer forint. Pedig nyilván nekik lenne a legnagyobb szükségük a pluszpénzre, innen nézve nem igazságos, hogy akinek eleve alacsonyabb az időskori ellátása, az az évi egyszeri pluszpénzből is kevesebbet kap. Például az Erzsébet-utalványnál nem is büntetik a kisebb nyugdíjúakat, abból mindenkinek 10 ezer forintnyit juttatott eddig a kormány.

Érdeklődtünk, tervezik-e a döntéshozók, hogy valamilyen módon igazságosabbá tegyék a nyugdíjprémiumot, hogy akiknek 80 ezer forint alatti a járandóságuk, azok se kapjanak kevesebbet. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától azt a meglepő választ kaptuk, hogy 

a nyugdíjprémium összegének meghatározása törvényben rögzített.

Nem mintha akadály lenne a jogszabály-változtatás, hétfőtől szerdára megszüntették például a lakástakarékok állami támogatását. A választ úgy fordítottuk le, hogy a minisztérium szerint a mostani szabály úgy jó, ahogy van...

ITT OLVASHATÓ

A BAJ AZ, HOGY LEHETETT VOLNA ORBÁN LÁNYA IS

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2018.10.24.


Demeter Márta nem járt el körültekintően, amikor bejelentette, hogy a Magyar Honvédség repülőgépe valamikor Orbán lányát szállította haza külföldről. Megesik az ilyen a legjobb és legóvatosabb oknyomozó riporterekkel is, de itt szerepet játszhatott az is, hogy a történet nem volt elképzelhetetlen. Senkinek nem jutna eszébe, hogy ez lehetetlen.

Kezdjük azzal, hogy már maga Orbán is törvénytelenül veszi igénybe a honvédség repülőjét és használja magángépeként (már amikor nem az általa pénzelt stróman oligarchái nevére írt gépével repked). Ez a bűnszervezet háborodik fel egy ilyen feltételezésen, amely semmi kivetnivalót nem lát abban, hogy a kormány közbeszerzésein milliárdokat kereső oligarcha a magángépén utaztatja a miniszterelnököt (feltéve, hogy a gép nem Orbáné, mert akkor a gép lopott pénzből származik. Egyébként így is.).

Vajon ki csodálkozna azon, hogy valamelyik újabb Orbán-gyerek használja az állami gépet, ha Orbán Gáspárért a hírek szerint a TEK ment Afrikába, hogy onnan hazavigye az apjához. Miért lenne elképzelhetetlen ez, ha Orbán Ráhel a fatolvaj férjével már Bahreinben tárgyalt a magyar kormányt érintő ügyekről? Szerencse, hogy nem írt alá államközi egyezményt. Ki csodálkozik, ha Orbán Ráhel megkapta ajándékba, apuci ajándékaként a magyar turizmust, szállodákkal, kastélyokkal, kempingekkel és a fél országgal együtt?

Az senkit ne tévesszen meg, hogy még nincs a nevére írva, hanem valamelyik stróman és strómancég kezeli a vagyont, mert azt mindenki tudja, hogy az övé. Ez a mocskos banda háborodik fel, amelynek képmutató maffiavezére még az államcsíny előtt is azt mondta, hogy “ne mi kapjuk a legtöbbet”. Ez azóta úgy változott, hogy “minden a miénk”. Az egész ország az Orbán-család tulajdona, szőröstül-bőröstül. A honvédség is, a repülőgép is.

Senki meg se lepődne azon, ha nemcsak Orbánt, hanem a családtagjait is azon reptetnék. Ezért érthetetlen a műfelháborodás, mert naponta ilyen esetek történnek, ez a gyakorlat. Ez a koszos banda háborodik fel, akik szerint rendben van, hogy a madárgyilkos sátánfajzat Semjén olyan ember pénzén gyilkol magántulajdonban levő háziállatokat Svédországban, akinek a miniszterelnök-helyettes kormánya százmilliós vissza nem térítendő támogatást adott, és az abból felújított szállodáját Semjén nyitotta meg?

Ezek beszélnek nemzetbiztonsági kockázatról egy kérdést intéző parlamenti képviselővel kapcsolatban, akik a letelepedési kötvénybiznisszel orosz és egyéb kémek tucatjait dobták be az Európai Unióba? Akik állami konzulátuson uniós vízumokat adtak orosz titkosszolga irányításával? Ezek pofáznak nemzetbiztonsági kockázatról, amikor a miniszterelnöküket bármikor magához rendelheti Putyin, és aki egy ilyen alkalommal egy nap alatt aláírta azt a paksi atomegyezményt, amivel száz évre eldöntötte Magyarország sorsát?
...

PARANCSRA CSELEKEDNI

HUPPA
Szerző: FÁBIÁN ANDRÁS
2018.10.24.


Amikor ennek az írásnak az első részét megírtam a Rendőrségről, meg sem fordult a fejemben, hogy folytatni fogom. Mivel azonban megvan az a rossz szokásom, hogy az írásomhoz érkező megjegyzéseket mindig átfutom, sőt, eléggé el nem ítélhető módon, alkalmasint reagálok is rájuk, megértettem, hogy még pár dolgot hozzá kell tennem az előzőekhez.

Azok, akik alaposan és a szándékommal, motivációmmal azonosulni tudva olvasták az írásomat pozitív gondolatokat fogalmaztak meg. Velem együtt érezték át a helyzet visszásságait. Pontosan meglátták a rendőrök kiszolgáltatott helyzetét. Valójában két lehetőség áll nyitva előttük. Ha végképp nem tudják elviselni a szolgálat brutalitását és ellentmondásosságát, a szolgálati kötelezettség és a minimális humánum között időnként és egyre sűrűbben feszülő ellentéteket, akkor gyorsan leszerelnek és keresnek maguknak más munkát. Ha a kötöttségeik és családi vagy egyéb társadalmi viszonyaik ezt nem teszik lehetővé, vagy opportunisták, esetleg a rendszer elkötelezett hívei akkor maradnak és „szolgálnak” tovább.

Voltak olyanok, nem is kevesen, akik zsigeri indulattal foglaltak állást a rendőrökkel (!) szemben. Engedtessék meg, természetesen név nélkül, hogy ide másoljak néhányat ezek közül (elnézést kérve azoktól, akiket idézek és azoktól is, akiket nem):

Szolgálva s..gget nyalunk!!(javaslom a hazaáruló rendőrségnek)”

„… cseszegetik az ártatlan embereket és futni hagyják a bűnözőket …”

„Nagyjából egyetértek, de azért a ” rendszerváltás” után is voltak problémák. Pl. mért hagyták elmismásolni az olajszőkítést, a pártszékház eladásokat, a törvénytelen aportírozásokat, a gyárak, üzemek, földek magánosítását, külföldi kézre juttatását, stb?”

„ nos, en rendszerfüggetlenül vagyok bizalmatlan a szolgálunk es védünkkel szemben. a rendőrök mindig az aktuális hatalmat és a hatalom birtokosait védték/védik.”


Nehéz ezekkel a véleményekkel vitatkozni. Részben, mert némelyik kategorikus szembeállást fogalmaz meg, részben, mert személyes, vagy kollektív ellenszenv munkál bennük, aminek – hiszen maga az írás is erről szólt – van nem kevés erkölcsi és jogi alapja. Az „alapok kidolgozásáért” azonban a jogalkotó viseli az elsődleges felelősséget. Én ezekre meg is próbáltam rávilágítani. Úgy látom, hogy muszáj tovább menni, és megállapítani, hogy nem csak „rossz rendőrség” van. Nem a rendőrök általában rosszak. Az általánosítás mindig tévútra vezet minket...

KÖZPÉNZBŐL FUVAROZTA A FALUBUSZ A HALLGATÓSÁGOT ORBÁN BESZÉDÉRE

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: BODA ANDRÁS, DOROS JUDIT
2018.10.25.


Települések tulajdonában lévő kisbuszokkal, több száz kilométeres távolságból érkeztek a fővárosba, hogy élőben hallgassák a kormányfőt. Ahol szóba álltak lapunkkal, ott azt mondták: bérbe adták a járműveket.

Két-háromszáz kilométerről utaztak Budapestre önkormányzati tulajdonban lévő, azaz közpénzből üzemeltetett kisbuszok, hogy faluvezetők, képviselők vagy érdeklődő állampolgárok meghallgassák Orbán Viktor október 23-i beszédét. A 444.hu egyik olvasója lefotózta a parkoló gépjárműveket, közülük hat település neve volt azonosítható: mindegyiket felhívtuk, és megkérdeztük, kik, milyen feltételekkel vették igénybe a köztulajdonban lévő járműveket. 

Az önkormányzatok a buszokat egyébként annak az Európia Uniónak a támogatásából vásárolták, amelynek bürokratáit és úgynevezett „birodalmi törekvéseit” ünnepi beszédében ostorozta a miniszterelnök. 

A Népszava szerdán írta meg, hogy az államkincstár inkasszóval leemelt 2,5 millió forintot a zempléni Komlóska számlájáról, mert nem jelentették be az annak idején beszerzett busz új rendszámát. Ebből a faluból nem indult buszocska a miniszterelnöki beszédre, annál inkább indult fideszes vezetésű távoli kis falvakból. 

Egyikük, a Békés megyei Almáskamarás 266 kilométerre van a fővárostól, fekete színű, uniós támogatásból vásárolt Ford Tranzitjukat a polgármester használja, illetve ő rendelkezik a használata felett. A Fidesz-KDNP színeiben megválasztott Mazán Attila lapunknak azt mondta: teljesen természetes, hogy egy állami ünnepre, különösen egy olyanra, amely „nemzetünk megmaradásáról szól” ingyenesen bocsátja rendelkezésre az autót, s a benzinköltséget is a falu költségvetéséből fedezik. Így tettek március 15-én, s így volt most is, amikor az alpolgármester szervezte az utat. Négyen utaztak a rendezvényre, vagyis a kocsi nem volt tele. Kérdésünkre, hogy vajon miért nem hirdették meg a faluban a szabad helyeket, hátha a képviselőkön és az alpolgármesteren kívül más is meghallgatta volna a beszédet, a polgármester azt felelte: igény szerint töltötték fel a helyeket. 

A kormányfő keddi beszédére a Budapesttől úgy 300 kilométerre fekvő Szamosszegről is érkezett kisbusz. Mint azt a falu kormánypárti polgármestere, Gergely Lajos érdeklődésünkre elmondta, a helyi Fidesz-szervezet bérelte ki a járművet az önkormányzattól, üzemanyagköltséggel együtt 40 ezer forintot fizettek érte, továbbá megváltották rá az autópálya-matricát. A polgármester hozzátette: a kisbuszt bárki más is kibérelheti hasonló áron. 

Az Andrássy úton sorakozó járművek között ott volt egy busz, amelynek az oldalán a Zalaegerszegi Kosárlabda Klub felirat szerepelt. A sportegyesületnél azt mondták, nem ők voltak az ünnepségen, a busz nem az övék, az csak reklámozza és szállítja a csapatot. A buszt üzemeltető cégnél érdeklődésünkre mindössze annyit árultak el: magánszemélyek bérelték ki a járművet...

BERTELSMANN: LESÚJTÓ KÉP A MAGYAR KORMÁNYZÁSRÓL

TÉNYGYÁR
Szerző: Ténygyár
2018.10.23.


- 41 ország közül végzett az utolsó előtti helyen hazánk a tekintélyes német alapítvány fenntartható kormányzást vizsgáló kutatásában

- A Bertelsmann szerint súlyosan romlik a magyar demokrácia állapota, minden fontosabb döntést Orbán Viktor hoz meg
- A németek a magyar gazdasági növekedéstől sincsenek elszállva: szerintük ez elsősorban az EU-támogatásnak köszönhető, és annak, hogy nagyon mélyről indultunk

A tekintélyes német Bertelsmann Alapítvány 41 fejlett ország demokráciájának minőségét vizsgálta legújabb, a fenntartható kormányzásról szóló kutatásában. A Magyarországról alkotott kép lesújtó – hazánk a legrosszabbul teljesítő három ország között szerepel mind a demokrácia, mind a „jó kormányzás” tekintetében a nyílt diktatúrába forduló Törökország és a Magyarországhoz hasonlóan sokat kritizált Lengyelország mellett. Az alapítvány kutatói szerint összességében is romlott a demokrácia állapota az Európai Unió és a fejlett országokat tömörítő OECD államaiban, azonban a fenti három országban kiemelkedően súlyosak a problémák. Nem lehet büszke az elmúlt évek fejleményeire az Egyesült Államok és Mexikó sem. A legjobb minőségű demokráciák Németország, Svájc és a skandináv államok lettek.

A kutatást vezető Daniel Schraad-Tischler szerint különösen aggasztó, hogy Magyarországon, Törökországban és Lengyelországban annak ellenére nőtt a kormányba vetett bizalom, hogy a kormányzás és a demokrácia minősége kifejezetten romlott. A tanulmány társszerzője szerint ez jelentheti azt is, hogy a fenti országokban a demokratikus értékrend nem volt képes gyökeret verni a társadalom többségében. Hazánk különösen gyengén teljesített a kutatás szerint: 41 ország közül – a nemrég Magyarországra látogató Erdogan vezette Törökországot megelőzve – Magyarország az utolsó előtti helyet szerezte meg. Ennek elsődleges oka, hogy a Bertelsmann Alapítvány szerint a magyar kormány nem a társadalmi konfliktusok csökkentésén, hanem azok kiélezésén dolgozott az elmúlt években.

Magyarországon ennek a romlásnak köszönhetően a jogbiztonság szintje ugyanolyan alacsony, mint a sokak által már nyílt diktatúrának tekintett Törökországban. Ennek oka többek közt, hogy a kormány egyoldalú és manipulált konzultációkat folytat, a kormánypárt a törvényhozás során nem egyeztet az érintett szereplőkkel, politikai hűség alapján osztogatja a pozíciókat, és olyan sebességgel fogad el törvényeket, amelyek nagyban nehezítik a változásokra való felkészülést és a jogszabályok betartását. Emellett Magyarország szándékosan hagyja figyelmen kívül a kormányzati politikával szemben kritikus nemzetközi szervezetek ajánlásainak végrehajtását, és kifejezett hadjáratot folytat a civil szervezetekkel szemben. A Bertelsmann problémásnak tartja, hogy a hagyományos (nem online) média 90%-a a kormánypárt vagy kormányközeli oligarchák kezében van, hogy a népszavazási kezdeményezéseket visszautasítják a választási felügyeletért felelős szervek, de megemlítik a menekült-, civil- és Soros-ellenes kampányokat is...

ÚJ ORSZÁGOS HAJLÉKTALANPROGRAMOT INDÍTANA GÉMESI

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Klubrádió
2018.10.24.


Hallgassa meg

Továbbra is szükségesnek tartja a szigorított hajléktalantörvényt, de a fedél nélküli emberek helyzetének rendezéséhez egy sokszereplős projekt beindítása is szükséges, civilek, települések és a kormányzat együttműködésével – mondta a Klubrádióban Gémesi György, Gödöllő polgármestere. A politikus egyúttal bírálta a főváros és a kormányzat jelenlegi hajléktalanpolitikáját.

Gödöllőn a hajléktalankérdés megoldott, a rászorulók segítésére működtetett szálló fogadja a helyi fedél nélküli embereket, de vannak olyanok, akik ezt a támogatást nem akarják igénybe venni, nem együttműködőek, ezért beszélt arról korábban egy Facebook-videóban, hogy a város lakói ne adjanak pénzt és ennivalót az utcán az ott életvitelszerűen tartózkodóknak – mondta a Klubrádióban Gémesi György, a település polgármestere.

Ezek az emberek voltak már a gödöllői hajléktalanszállón, és pontosan ismerik az ottani megfelelő körülményeket, a feszültségek az alkoholizálásukból és más problémákból fakadtak – hangsúlyozta. A politikus arról is beszélt, hogy három hónapig foglalkozott az érintettek problémáinak megoldásával, készülve az utcán élést tiltó szabályozás október 15-ei hatálybalépésére is, és név szerint ismeri az összes gödöllői hajléktalant.

Gémesi György azt is mondta, ezeknek az embereknek azért kell a szállót választaniuk, mert ott humánusabb körülmények vannak, mint a szabad ég alatt, valamint az utcai életük közegészségügyi, köztisztasági és közbiztonsági gondokat is okozott a város főterén, ahol játszótér, bölcsőde, óvoda , iskola működik, a helyiek pedig már jó ideje határozottabb fellépésre kérték az önkormányzatot.

A Megbeszéljük című műsorban az önkormányzati vezető bejelentette, hogy másnap, vagyis október 25-én, csütörtökön is bemegy a helyi szállóra, ahol együtt fog ebédelni a hajléktalanokkal, amiről ismét élő közvetítést ad az interneten.

Hozzátette, az a gödöllői férfi, aki ellen a rendőrök intézkedtek, és bevitték a település hajléktalanszállójára, először visszament az utcára, de végül belátta, hogy a szállón jobb neki, A politikus szerint a városban elindult valami, azok is együttműködővé válnak, akik előtte nem voltak azok, hajlandók bemenni a segítőhelyre, ahol ételt kapnak, meleg van, pszichológus foglalkozik velük...

EU-S PÉNZBŐL AZ EU-T SZIDNI, AZ ÁM A NEM MINENNAPI

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: LÁZÁR GERGŐ
2018.10.24.


Szép jó esést mindenkinek! A kormánysajtó a tegnapi napon büszkén harsogta, hogy Orbán Viktor beszédére tízezrek zarándokoltak el, miközben az ellenzék tüntetéseire – volt egy pár – csak kevesen voltak kíváncsiak. Utóbbival nehéz lenne vitatkozni, de mivel ellenzék sincs már, így azon sem igazán lehet csodálkozni, hogy az általuk szervezett tüntetésre ember nem volt kíváncsi. Na de térjünk inkább vissza arra a hatalmas tömegre, amely Orbán Viktor beszédére érkezett.

Mint kiderült , sokan nem önszántukból érkeztek a vezető beszédére. EU-s támogatásból vásárolt önkormányzati kisbuszok tucatjai sorakoztak fel az Andrássy úton, miután az ország több pontjáról is sikeresen ideszállították a híveket. Tehát a kormány taktikát váltott, a március 15-i beszéd hatalmas buszait követően – köszi Mészáros Lőrinc – most kisbuszokkal szállítottak híveket a Terror Háza elé. Hogy ez mennyire visszás – már az a tény, hogy egy EU-t gyalázó beszédre olyan buszokkal érkeznek, amit az EU fizetett – azt szerintem nem kell magyarázni.

Hogy ezek a buszok a helyi idősek otthonából, szociális intézményekből, vagy honnan máshonnan hozták a fanatikus rajongókat, azt nem lehet tudni. Magyarázat minden bizonnyal lesz. Biztos vagyok abban, hogy ezek az emberek élnek-halnak Orbán Viktorért, ezért az önkormányzat ezzel a meglepetéssel szeretett volna kedveskedni számukra. Ez akár így volt, akár nem, ezeket a buszokat nem erre kapták. Pártrendezvényekre – Orbán Viktor beszédei azok, főleg ha választási kampánnyal köti össze – ugyanis nem önkormányzati buszokkal szokás embereket vinni. Európai demokráciákban legalábbis biztosan nem.

Magyarország kormánya feltett egy aktuális videót a Youtube oldalára, amelyben a CEU-n végzett Kovács Zoltán kormányszóvivő mond baromságokat. Egy dolog azonban dicséretes a kevesebb mint egy perces videóban: egyetlen alkalommal sem hangzik el Soros György neve. Választ kapunk viszont arra, hogy mi a legfontosabb kérdés ma – és minden bizonnyal örökre – Magyarországon:

Minden Magyarország elleni támadás mögött, amelyek az országot érték az elmúlt időszakban, egyértelműen a bevándorlás kérdése áll.

Ezért érdemes volt megszólalni kedves Zoltán, úgyis régen hallottunk már az országba beözönlő több millió bevándorló hadáról. Jah
, hogy ilyenek nincsenek? Na nem baj, a kormány szerint vannak és kész...

FELBOLYDULT A PIAC, VILÁGBAJNOK LETT MAGYARORSZÁG

PORTFOLIO
Szerző: BEKE KÁROLY
2018.10.25.


Hatalmas mozgások történtek az utóbbi időszakban a magyar állampapírpiacon, így könnyen lehet, hogy jelenleg a magyar hozamgörbe a világon a legmeredekebb. Itthon pedig talán sosem volt példa ekkora különbségre a rövid és a hosszú lejáratú hozamok között. A következő időszakban a kulcsszereplő az MNB lehet, a Bloombergnek nyilatkozó szakember szerint a forint irányát lesz érdemes figyelni, az mutathatja ugyanis az utat a hozamoknak is. 

Ritkán van ilyen, most sem lesz sokáig

Történelmi időket élnek a befektetők a magyar állampapírpiacon, hiszen a rövid és a hosszú papírok hozamkülönbsége szinte sosem látott nagyságúra tágult. Az elmúlt napokban 3,9 százalék is volt a 3 hónapos diszkont kincstárjegy és a tízéves kötvény hozama közti különbség (a leghosszabb, 15 éves papír piaca illikvid, ezért nem vettük figyelembe). A Reuters múlt heti cikke szerint hasonlóra legalább 14 éve nem volt példa, de könnyen lehet, hogy történelmi meredekségről beszélhetünk. A fejleményről a napokban a Bloomberg is megemlékezett, a hírügynökség cikke szerint "talán a legmeredekebb" a világon jelenleg a magyar hozamgörbe...

NYUGDÍJ: A SZÜLŐI HÁZBÓL HOZZUK A SZOKÁSOKAT - A MEGTAKARÍTÁSOK TERÉN IS MEGHATÁROZÓ A CSALÁDI MINTA

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2018.10.25.


A jelenleg nyugdíjcélú megtakarítással rendelkezők aránya a lakosság átlagánál kétszer nagyobb azok között, akik a szüleiktől is ezt látták – állapította meg egy kutatás. Az otthonról hozott minta követése más téren is nagyon jól látszik. A többség saját szüleitől több erőfeszítést várt vagy várna el a nyugdíjra felkészülés terén.

Pedagógiai közhely, hogy a gyerekekre legjobban a család hat. Az már meglepőbb, hogy a szülői minta mennyire meghatározó lehet az öngondoskodási stratégiákra is. A Groupama Biztosító legfrissebb országos kutatása alapján kimutatta: értékesíthető vagyontárgyakat ötször annyian gyűjtenek, de vállalkozás indításába, ingatlanbefektetésbe is legalább háromszor többen vágnak bele, ha otthon is ezt látták.

A 18-59 éves korú lakosság nyugdíjcélú takarékosságait vizsgálva is jelentős a különbség a családi minta szerint. A jelenleg ilyen megtakarítással rendelkezők aránya ugyanis a lakosság átlagánál kétszer nagyobb azok között, akik a szüleiktől is ezt látták.

A Groupama Biztosító megbízásából, az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. végzett 2018 szeptemberében reprezentatív kutatást. Eredménye szerint a megkérdezettek 19 százaléka látta azt szüleitől, hogy valamilyen pénzügyi termékben tartalékoltak életük során, míg kifejezetten nyugdíjcélú takarékoskodásra 12 százalékuk látott erőfeszítést családi körben
. ..

ITT OLVASHATÓ

HAZAKÖLTÖZNI NORVÉGIÁBÓL - VAN AZ A PÉNZ

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Tamás
2018.10.25.


A mai poszt részben annak a sorozatnak a része, melyben azt feszegettük / feszegettétek, vajon mekkora az az összeg (egyáltalán: van-e), amennyiért hazaköltöznétek külföldről, illetve megfordítva, amennyiért már nem érné meg elmenni. Tamás Norvégiából egyrészt megválaszolta a kérdést, másrészt ennél kicsit tovább is ment.

„A nyáron felbukkant egy hír, amit elmentettem és most aktuális lett (mélyvíz).

Különböző kutatások nagyjából hasonló eredményeket szültek, hogyan áll észak az úszással? 10-12 évesek úszástudása alapján Norvégia a sereghajtó.

Egyébként északon a fulladásbiztos úszás mérőszáma a megszakítás nélküli 200 méteres táv, ebből 50 méter háton. Norvégia alig 50% felett, Izlandon 90% feletti az úszástudó gyerekek aránya. Ezen a meleg nyáron egyébként rekordszámú vízbe fulladás történt, sajnos.

Ennyit bemelegítésként, aztán...

Jaj, hol is kezdjem? Jönnék, mennék, maradnék, vagy mi van?

Mi az az összeg, amiért hajlandó lennék hazaköltözni? A kérdés ezen fele vonatkozik ránk, a válasz pedig, nincs az a pénz. A pénz nem minden!

Ja, persze, hogyne, pont Norvégiából mondod ezeket, meg ne játszd az agyad köcsög... csak elgondolkodtam a reakciókon.

Elsőnek három link (ez az indexes cikk a magatartászavarosok oktatásáról, egy blogposzt a gyerekeket boldoggá tevő iskoláról és a Totalcar írása a rendőrökről), amik írásra késztettek, a másféle értékrendszer és a másféle igények egyfajta megfogalmazásaként, és egyben pedig az ittlétünk igazolásaként. Na nem mintha igazolásra lenne szükségünk, ellenben tökéletes válasz arra, hogy a pénz nem minden.

Nem mindig a pénz az elsődleges

Autista gyerekkel azért szerintem másképpen gondolkodik az ember, vagy másképp kell terveznie. Ez nem panaszkodás, egyszerűen ez az igazság. De lehetne ezt sorolni, hogy aki mozgáskorlátozott, vagy egyéb problémája van, annak mennyire élhető például Magyarország, vagy a világ más országai.

Ilyen esetekben nem feltétlenül a pénz az elsőszámú ok az életminőség kérdésében. Nem akarok hülyének tűnni, a kivándorlók többsége anyagi megfontolásból dobbant, azonban hiába próbálják bizonyos körök elbagatellizálni, szerintem jelentős arányban vannak azok, akik egyéb okok miatt léptek meg, vagy már kint élőként világosodnak meg, és jönnek rá, a pénznél vannak fontosabb dolgok is.

A fenti három írást is ezért hívtam segítségül, mert nem szeretnék regényt írni (így is hosszú lesz), és mert három olyan területet érint, ami alapján világossá vált, hogy nincs az a pénz. Ezt nem lehet pénzzel kiváltani, csak munkával és változással a fejekben. Az utóbbira az elmúlt éveket elnézve nem sok az esély, sajnos...

ITT OLVASHATÓ

FELSŐRÉCSEY-RÉCSEY PIXI

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: KOVÁCS ZOLTÁN
2018.10.19.


Áll a kormányfő a mikrofon előtt, és arról beszél, hogy – idézem – Magyarország jövője „a gyermekeinkben nő, a mi víziónk bennük és általuk válik valósággá. Építhetünk mi toronyórát láncostul, ha nincs gyerek. Ha elfogyunk, akkor a toronyóránk nem a magyar időt fogja mutatni.” Egy felcsúti konferenciaközpontot ad át éppen. Lassan tíz éve már, hogy második kormányának beiktatásakor szintén állt a szószéken, és hitet tett a korrupció megszüntetése mellett, különösképpen az offshore-lovagok közéletből történő eltávolítása, a szabad és átlátható piaci verseny mellett, és hogy örökre kiűzi a közéletből a családi és baráti összefonódásokat. Mi történt az ezt követő lassan tíz évben?

Ami az offshore-lovagok kiiktatását illetti, minőségi romlás következett be: míg korábban magánvagyonokat helyeztek el offshore-cégekben, mára ez a folyamat állami szintre emelkedett, az állami alapítású letelepedésikötvény-ügyletből származó vagyonok jelentős része ilyen cégekbe került. Ami a családi és baráti összefonódásokat illeti, azok kiiktatása nem egyszerűen elmaradt, ellenkezőleg, soha annyira kiterjedt és mély nem volt, mint amilyen az éppen szószéken álló miniszterelnök áldásos és hatékony tevékenysége során két ciklusa idején megszilárdult. Ez egyben biztos választ ad arra is, hogyan alakult a tiszta versenyhelyzet és a piaci viszonyok rendezettsége, jogi és pénzügyi átláthatósága: rosszul alakult. Az országban energikus államosítás folyik, az önállóságra, tettrekészségre és vállalkozói bátorságra épülő polgári életforma helyett tombol a pályázati pénzből gazdagodó kliensarisztokrácia. A szocializmusnak és a dzsentrivilágnak a keveréke, Felsőrécsey-Récsey Pixi és Rogán Antal politikai mutánsa, a posztszocialista dzsentrivilág.

Ami a korrupciót illeti, az európai középmezőnyből visszacsúsztunk Európa utolsói közé, mára Magyarország az unió egyik legkorruptabb országa lett, és a korrupció rendszerszintűvé vált. Ezt azt jelenti, hogy a korrupt döntések a jogszabályokban jelennek meg, vagy azokat a jogszabályok kifejezetten lehetővé teszik. Mivel a hatalom legalizálja a korrupciót, a korrupt tartalmú tranzakciók formálisan megfelelnek a jogi előírásoknak. Tíz éve a jogtiszteletről mint ideáról beszélt a kormányfő, de a két ciklus alatt más sem született, mint személyekre és személyes érdekekre szóló szabályok halmaza lex Borkaitól lex Szapáriig bezárólag, a teljes fölsorolás megterhelné a lapfelületet. Nemzetközi kapcsolatainkban folyamatos a kormányzati jogsértés, a jogtisztelet fontosságát tíz éve fölpanaszló kormányfő pártját most uniós pártcsaládjának jelentős része a közösségi szabályokkal szembeni törvényhozás miatt ki akarja zárni. Ezért aztán furcsán szólnak szájából az olyan szavak, mint hogy „mi (a kormány) inkább az utánpótlás-neveléssel foglalkozunk”. Az utánpótlást tehát első számú nemzeti ügynek tartja, és szavai szerint így függenek össze a nagy dolgok, Európa és Magyarország jövője „a mi kis akadémiánk életével”...


ITT OLVASHATÓ

ORBÁN MÁR CSOMAGOL, JANUÁRBAN BEVESZI A VÁRAT, DE MIBE KERÜL EZ NEKÜNK?

ZOOM
Szerző: LENGYEL TIBOR
2018.10.25.


Egészen mást gondol az urizálásról és az ahhoz való saját viszonyáról Orbán Viktor miniszterelnök és kabinetminisztere, Rogán Antal, pedig mindkét politikus hamarosan ugyanoda, a Budai Vár területén, a karmelita kolostor átépítésével létrejövő új munkahelyére költözik. Ez pedig arról híresült el, hogy

a kezdetben tervezett, amúgy is tetemes költsége folyamatosan “dunaarénásodik”, vagyis egyre többe kerül,

miközben a beruházás a közbeszédben a kormányfő urizálásának, a felesleges állami luxusnak, a titkolózásnak lett a szimbóluma. Talán a költségek már közel véglegesnek mondhatók, hiszen mint azt Gulyás Gergely – aki amúgy nem követi Orbánt a Várba – a közelmúltban egy Kormányinfón jelezte: év végére befejezik a munkát és januárban már költöznek. De idézzük fel, mit is gondol Orbán és Rogán az urizálásról:

"Az urizálás az, amikor valaki magamutogató."
Orbán Viktor miniszterelnök (Blikk.hu, 2014. december 10.)
...

ELKEZDETT BESZÉLNI ARRÓL, HOGYAN MÉRGEZTEK MEG EMBEREKET PUTYIN SZÖVETSÉGESÉNEK MEGBÍZÁSÁRA, MAJD NYOMTALANUL ELTŰNT

444
Szerző: plankog
2018.10.24.


Gyenyisz Korotkov újságíró otthonához néhány nappal ezelőtt egy temetési koszorút küldtek. A Novaja Gazeta szerkesztősége elé pedig, ahol dolgozik, egy kecskefejet ajándékkosárban. 

Korotkovnak nem újdonság a fenyegetés - ő írt talán a legtöbbet a Wagner nevű magánhadseregről, aminél kevés rázósabb téma van Oroszországban. Október 22-én viszont kiderült, miről szólhattak a legújabb üzengetések.

Akkor jelent meg Korotkov cikke a Novaja Gazetában arról, hogy milyen módszerekkel dolgoznak Jevgenyij Prigozsin oligarcha birodalmában - Prigozsin Vlagyimir Putyin egyik legközelebbi szövetségese.

A cikk legfontosabb forrása Prigozsin egy volt embere, aki most mesélni kezdett

bloggerek megtámadásáról és megöléséről, szíriai és ukrajnai akciókról, azzal a feltétellel, hogy a lap segít abban, hogy biztonságba kerüljön.

Aztán nyomtalanul eltűnt, miközben a cikk készült...

IDÉN ÁTLAGOSAN MÁR VAGYONOSABBAK A ROMÁNOK, MINT A MAGYAROK - UGYANAKKOR A SZEGÉNYSÉG IS NAGYOBB. HOGYAN LEHET EZ?

MÉRCE
Szerző: TÓTH CSABA TIBOR
2018.10.25.


Történetében először lett vagyonosabb ország Románia, mint az összes őt körülvevő ország, és ugyancsak először előzte meg ebben a mutatóban Magyarországot a Credit Suisse bank elemzői által most publikált elemzése szerint. Számításaik szerint az egy főre eső vagyon a legújabb adatok szerint elérte a 42,282 USA dollárt, ugyanez a szám hazánk esetében 41,118 dollár.

A Global Wealth 2018 jelentés viszont azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ugyan a román vagyon a térségben növekedett, nemcsak Nyugat-Európa egyes országai mellett törpül el jócskán (az Egyesült Királyságban ez a mutató 314,842 dollár / fő, Németországban 250,856 dollár/fő) de Magyarországot kivéve a 2004-ben felvett EU tagokat sem előzi meg (Csehország: 62,340 dollár/fő, Lengyelország: 53,511 dollár / felnőtt lakos).
A szám valójában nem azt mutatja azonban meg, hogy az átlagos románoknak mennyi pénzük van, hanem hogy mekkora része áramlott a világ vagyonának a kelet-európai országba az elmúlt két évtizedben. Ennek nagy része persze a legvagyonosabbak kezében van.

A változás viszont meghökkentő: míg 2000-ben Magyarországon az egy főre jutó vagyon mértéke 11,882 dollár volt, míg Romániában 3,300. Ma viszont a román adat a duplája az argentinnek és jóval nagyobb, mint az orosz adat...

LÉKET KAPOTT A SIMONKA-BIRODALOM, UGYANAZ ÍRTA A PÁLYÁZATOKAT, AKI A VOLDEMORT-ÜGYBEN

168 ÓRA ONLINE
Szerző: RAJNAI ATTILA
2018.10.25.


Négy év nyomozás után Polt Péter legfőbb ügyész indítványozza Simonka György fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, mert a gyanú szerint bűnszervezetben csaknem másfél milliárdos költségvetési csalást követett el. Az eljárás adatai alapján az ügyészség azt állítja, hogy Simonkának a felülárazott uniós támogatások 45 százalékát kellett visszaosztani.

– Már elolvastam néhányszor a Legfőbb Ügyészség közleményét, de még mindig nem akarom elhinni, és azt sem, hogy ezzel az emberrel tesznek is majd valami érdemlegeset a hatóságok. Hiszen annyira arcátlanul nevetett ki bennünket éveken keresztül, amikor a zűrös és szerteágazó ügyeit feszegettük. Ezért, bár a hűtőbe már betettem, még nem bontottam fel az ünneplésre szánt pezsgőt – mondta a 168 Órának Füvesi Sándor orosházi MSZP-s képviselő, akinek korrupcióellenes munkája sokat jelentett a fideszes honatya ügyeinek nyilvánosságra kerülésében.

Kérdés persze, hogy ha már oly sokáig zörgött a haraszt, akkor miért kellett mindennek föltárásához ennyi idő. A Simonka-ügy ugyanis lényegében egyidős Mengyi Rolandéval, aki ellen az elsőfokú bírósági ítélet heteken belül megszületik, és aki Simonkához hasonlóan agresszív és nyilvános módon élt vissza kormánypárti képviselői hatalmával, mandátuma pedig pusztán az anyagi haszonszerzését szolgálta.

A két ügy ugyanis egy tőről fakad. Simonka és Mengyi pályázatírója ugyanaz a nő, aki a belvárosi, ősfideszes Holbok Sándor-féle Public Sector Consulting tanácsadó cég alkalmazottja és a fiktív szövetkezeti pályázatok agytrösztje. A Mengyi-féle lehallgatási anyagok is lényegében megegyeznek a Simonka-üggyel, ő – Mengyi-Voldemorthoz hasonlóan – szintén szociális szövetkezeteket gründolt a térség foglalkoztatási gondjainak enyhítéséért, és ezt tetézte még különféle zsíros agrártámogatásokkal...

EZ TÖRTÉNIK, HA AMERIKÁNAK FASISZTA ELNÖKE VAN

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2018.10.24.


Minden jel szerint nem magányos őrült, hanem valamilyen Trumpot támogató terrorista csoport áll a két volt amerikai elnöknek, a CNN-nek, Obama elnök volt legfőbb ügyészének, egy denokrata szenátornak és Soros Györgynek küldött csőbombák mögött. Ez a politikai terrorizmus kategóriájába tartozik, s a jelek arra utalnak, hogy az elkövetők ugyanakkor nem magasan képzett és nem túl intelligens személyek. Az egyik címet el is tévesztették.

Mindez pontosan megfelel a Trumpot támogató és az ő legfőbb bázisát jelentő szélsőjobb leírásának: szélsőséges gyűlölködők, fasiszták és rasszisták, akár az elnökük. Közhelynek számít, hogy a szavakból lesznek a tettek, és a felelősség mindig azokat terhelik, akik az embereket uszítják, gyűlöletre hergelik.

Ennek alapján már most meg lehet mondani, ki az első számú felelőse az Amerikában a novemberi félidős választások előtti politikai terrorizmusnak: maga Trump, aki két éve uszítja gyűlöletre az embereket, a szabad és demokratikus sajtót Amerika és az emberek ellenségének nevezi, a CNN-t “fake news”-nak titulálja, a bomba előtt Sorost támadta és hibáztatta. Nem mentség, hogy Trump személyében egy diagnosztizálható elmebeteg az Egyesült Államok elnöke.

Minden felelősség a fasiszta uszítóé, függetlenül attól, hogy a konkrét terrorcselekmények megrendelője nem ő maga. Ilyet akkor tesznek szélsőségesek is, ha elég erős támogatást éreznek a kormányzatban. Trumpot a Klu-Klux-Klan és a neonácik üdvözölték legjobban és a megválasztását saját győzelmükként értékelték, teljes joggal. Trump azóta is a neonácik, a rasszisták és a fasiszták programját hajtja végre, amit a szélsőségeseken kívül csupán a karizmatikus evangéliumi mozgalom támogat, amely szintén szélsőjobboldali.

Hiába olvassa fel Trump normális emberek szövegét, akik pontosan tudják, hogyan kell egy amerikai elnöknek egy ilyen politikai terrorizmusra reagálni, de ez hiteltelen annak a beteg embernek a szájából, akinek minden szava hazugság, uszítás és valaki ellen irányuló hazug gyűlölet. Trump mindennek az ellenkezője, amit amerikai értéknek lehet nevezni. Jelszava, az “America first”, és a “Make America great again” a Klu-Klux-Klan jelszavai.

A New York Times-ban a napokban nevezték Trumpot burkoltan fasisztának, amikor azt mondták, Amerika a fasizmus szélére sodródott. A gyerekek szüleiktől való elválasztása olyan fasiszta tett, ami megmagyarázhatatlan, elfogadhatatlan, a legsötétebb diktatúrák sajátja. Trump a virginiai neonácikat is megvédte, egyformán felelőssé téve az antifasiszta polgárokat is az atrocitásokért. Trump közvetve a rabszolgatartást védelmezte...

AKIK CSAK A HAJLÉKTALANSÁGOT ISMERIK: "MILYEN JÖVŐKÉP, JÖVŐM SINCS

HVG ONLINE
Szerző: TÓTH RICHÁRD
2018.10.25.


Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek fel, és segítség nélkül a többségük soha nem tudna kitörni a nyomor csapdájából. A Diótörés Alapítvány épp ezt a támaszt akarja nyújtani nekik. A hajléktalanság kriminalizálását jelentő törvények hatályba lépése után az ő központjukban jártunk, és elkísértük egyik veterán munkatársukat „terepre”. Budapest olyan arca tárult fel előttünk, amely gúnyos kegyetlenséggel zabálja fel lakóit.

– Minden foglalkozást közös étkezéssel kezdünk.
– A közös élmény miatt?
– Inkább azért, mert itt esznek először és utoljára aznap.

A Diótörés Alapítványnál vagyok, Nikivel és Andrissal beszélgetek a csoportfoglalkozás előtt, egy önsegítő, önerősítő kör ez, ahová az alapítvány fiataljait várják. Ottlétem napján három fiatal érkezett, E., P., és L., (teljes nevüket és személyes adataikat az ő védelmük érdekében nem írom le). E. csendesen ül az asztalnál vacsora előtt, hallgatja, ahogy P. megállás nélkül beszél, néha ránéz, bólogat, mosoly a legritkább esetben ül ki az arcára – máshol jár fejben, leginkább az előtte magasodó melegszendvics-sütőt szuggerálja. L. az asztal másik végén, baseball sapkáját sem veszi le, rég járt csoporton, ahogy a Diótörésnél hanyag rövidítéssel hívják, bizalmatlanul néz körbe, láthatóan semmi kedve itt lenni...