2018. augusztus 18., szombat

MARKÓ BÉLA: NEM EGYSZERŰEN ELVETTÉK, ERDÉLYT ELVESZTETTÜK

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: GÁL MÁRIA
2018.08.18.


Nem vagyunk hajlandók minimális történelmi szembenézésre sem, így újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. A nemzeti ünnep alkalmával Markó Béla költőt, közírót, az RMDSZ volt elnökét kérdeztük a magyar nemzet talán legégetőbb kérdéseiről.

A nemzeti ünnep általában a nemzeti egység jelképe minden nációnál. Nálunk viszont ez is az egyre látványosabban szembenállás, a kuruc-labanc harc megnyilvánulási lehetősége. Véleménye szerint minek köszönhetően jutottunk ide? 


 – Engem meglehetően aggaszt az az egyoldalúság, ahogyan alakul például Magyarország és a határon túli közösségek viszonya az utóbbi időben. Mert hát a magyar nemzet Kárpát-medencei jövője nemcsak attól függ, hogy a Magyarországon élő magyarok hogyan viszonyulnak egymáshoz, hanem attól is, hogy mit gondolnak a szomszédos országokban élő magyarokról. És úgy érzem, nem a nemzeti egységgel van baj ebben a pillanatban, hanem a sokféleséggel. Mi az idők folyamán mindig is megpróbáltunk befogadó nemzet lenni, ilyen volt a történelmünk, és miközben csodálatosan egységes a nyelvünk, a kultúránk, sokféle helyzettel kellett szembenéznünk Erdélyben, Délvidéken, Kárpátalján, Felvidéken és persze a mai Magyarország területén is. Nemcsak az elmúlt évszázadban, de hangsúlyozottan Trianon után. Azt gondolom, nekünk éppen ez az erősségünk – hogy egységesek is vagyunk és sokfélék is. És úgy látom, hogy ez a sokféleség, ez az értékpluralizmus kezd az utóbbi években eltűnni, nemcsak a magyarországi közéletből, hanem általában a kárpát-medencei magyar-magyar viszonyokból.

Kezd eltűnni vagy a sokféleséghez való viszonyulás változott meg? 


– Nyilvánvalóan azért kezd eltűnni, mert megváltozott a viszonyulás. Abban a pillanatban, amikor csak az egységet tekintik értéknek azok, akik erre befolyással lehetnek, és nem figyelnek oda, – például az erdélyi magyarok esetében az erdélyiségre, és sorolhatnám a többit – hogy a különbözőségek milyen fontos értékeket visznek be a közös magyar kultúrába, akkor ez persze, hogy kezdi elveszíteni a jelentőségét. Emögött nyilván politikai okok is vannak. Ma nincsen egy konszenzusos jövőkép arról, hogy mi lesz a Kárpát-medencei magyarsággal, vagyis milyen jövőt képzelünk magunknak, ami netán meg is valósítható. Valamikor voltak olyan nagyon fontos alapelvek, mint a szülőföldön való boldogulás, miszerint a romániai magyaroknak Erdélyben, a szlovákiaiaknak Felvidéken, kinek-kinek a maga szülőföldjén kell kialakítania egy olyan magyar közösségi életet, amely biztosítja a megmaradását, és hittünk abban, hogy egy határok nélküli közös Európai Unióban ez működtethető. Ehelyett egyre jobban felerősödik a térségben az a nemzetállami szemlélet, amely az utóbbi 100-150 évben már többször kudarcot vallott. Ezért fel kell tenni a kérdést, hogy egy ilyen nemzetállami jövőképben nekünk hol van a helyünk? 

 – Hogyan értékeli ön ezt az utóbbi időben egyre látványosabb Trianon reneszánszot? Pusztán az évforduló közeledtének köszönhető vagy valami másnak az eredménye? Ez kell most nekünk vagy valami más? 

 – A románok már ünneplik is a maguk évfordulóját, hiszen ők az impériumváltást nem Trianonhoz, hanem 1918 december elsejéhez, a Gyulafehérvári Román Nemzetgyűléshez kötik. Mindenki próbál valamilyen konklúziókat megfogalmazni ezzel az évfordulóval kapcsolatosan. Románia esetében már jól látható, hogy felszínes ünnepségsorozat lett, anélkül, hogy egyrészt zajlana egy román-magyar párbeszéd, amire elengedhetetlenül szükség lenne, másrészt, hogy megfogalmaztak volna bizonyos tanulságokat ezzel a száz évvel kapcsolatosan. És ez a magyar visszatekintésre is érvényes. Egyébként megjegyzem, számomra kissé groteszk, hogy épp a trianoni békeszerződés napjára tették Magyarországon a nemzeti összetartozás napját. Én ezt semmiképpen sem tudom másképpen szemlélni, mint valamiféle gyásznapot. Nyilván mindannyian így szemléljük, és ezt egy másfajta ünneppel elfedni nem lehet. De ez tulajdonképpen mellékes...   

NEM A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYON MÚLOTT

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: MELLÁR TAMÁS
2018.08.17.


...A Fidesz választási sikerének sok összetevője van, de van három kiemelten fontos eleme, amely döntő jelentőségűnek bizonyult.

Az első a tudatlanságra, az információhiányra való építés. A Fidesz hosszú évek óta tudatosan építi propagandáját arra, hogy a magyar emberek többsége nem vagy csak nehezen tud eligazodni a politikai kérdésekben, ezért döntéseit érzelmi alapon hozza meg. A tájékozatlanságra alapozva könnyű félelmet kelteni, ellenséget kreálni (migránsok, Soros), majd gyűlöletet ébreszteni. Ezt követően pedig már csak azt kell bizonyítani, hogy a Fidesz olyan erős államot hozott létre, amely képes megvédeni őket mindenfajta külső támadástól. Sőt, még ennél többre is képes, azt is meg tudja tenni, hogy a magyar érdekeket bárhol a világon eredményesen képviselje.

Orbán jó érzékkel ismerte fel (az amúgy elég régi nacionalista receptet), hogy a nemzeti öntudat és büszkeség mennyire fontos. Erre alapozva olyan társadalmi csoportokat is meg tudott nyerni magának, amelyek gazdasági téren egyáltalán nem voltak nyertesei az elmúlt nyolc évnek. Sőt, még a korrupciót is el tudta ezen az alapon fogadtatni sokakkal, hiszen erős nemzeti vállalkozói rétegre van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a magyar érdekeket a határon belül és kívül. Innen nézve nem számít, miként jön létre egyes oligarchák hatalmas vagyona, ha ők az erős Magyarország tartópillérei. Hiszen Mészárosék nem viszik ki a pénzt, hanem itthon fektetik be, vásárolják vissza a külföldiektől a baloldali kormányok által elkótyavetyélt állami vagyont.

A második fontos eleme a Fidesz-politikának a jövedelem-újraelosztási lánc kiépítése. Az elmúlt években egy olyan működési rend alakult ki a magyar gazdaságban, amelyben a közbeszerzések, állami megrendelések, EU-s források elosztása szigorú centralizált, a politikai vezetés (gyakran a legfelső vezető) ellenőrzése mellett zajlanak. (Ezért kellett mindenütt centralizálni és újra államosítani, elvenni az önkormányzatoktól az iskolákat és kórházakat is.) Több ezer milliárd forint újraelosztása zajlik, jól szervezetten, az erre kiépített államapparátusi rendszeren keresztül. Látni kell azonban azt is, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a vezetés leszedi a 20 vagy akár több százalékos sápot, hanem arról, hogy az egész folyamatban részt vevők is hierarchikus (hűbéri) láncba vannak rendezve. Aki megnyeri a közbeszerzést, a megrendelést vagy az EU-s forrást, az továbbosztja a munkát és a forrást egy alacsonyabb szintre (persze némi sáp levétele mellett), majd azután ő is továbbad bizonyos részfeladatokat még alacsonyabb beszállítói szintre. Általában 4-5 egymás alá rendelt szintre bomlik le a teljesítési folyamat. Egyébként ezt támasztja alá az is, hogy a projektek rendre két és fél–háromszorosába kerülnek az indokolt megvalósítási költséghez képest. Mivel minden szinten 20 százalékot vesznek le, ezért az alapösszeg mindig 1,2-vel szorzódik, és 1,2 az ötödik hatványon az közelítőleg 2,5, vagyis az indokolt összeg két és félszerese.

A kivitelezési lánc kialakítása azt jelenti, hogy elég széles gazdasági érdekkör jött létre, amely a Fidesz-kormány által működtetett újraelosztási mechanizmustól függ. Ők pontosan megértették azt, hogy létük nem a piaci viszonyoktól függ, hanem az osztó hatalomhoz való viszonyuk alapján határozódik meg. Ennek megfelelően aztán a választási kampány során ezek a vállalkozók, alvállalkozók és foglalkoztatottjaik a saját jól felfogott anyagi érdekeiktől vezérelve szavaztak a Fideszre, és agitáltak Orbánék mellett. Az újraelosztási láncban közvetlenül vagy közvetve résztvevők száma nem elhanyagolható, több százezerre tehető.

Az Orbán–kormány következetesen akadályozta az önálló gazdasági egzisztenciák kialakulását, olyan vállalkozások létrejöttét, amelyek sikereiket a belföldi vagy a külföldi piacokon elért versenyképességüknek köszönhetik. Ezeket a cégeket megpróbálták felvásárolni, és/vagy ellehetetleníteni hatósági ellenőrzések és hatalmas bírságok kivetésével. Még a külföldi tulajdontöbbségű vállalkozásokat is igyekeztek magukhoz láncolni támogatásokkal, személyre szabott kedvezmények adásával (gondoljunk csak a stratégiai partnerség intézményére). Így aztán egyre inkább érvényesül az a szabály, hogy az a vállalkozó, aki nem áll be a nemzeti együttműködés rendszerébe, nem tud létezni. A renitenskedő Spéder és Simicska igen gyorsan elveszítette a gazdasági vagyonát, a kegyvesztettség után.

A harmadik tényező pedig a centralizált államapparátusi kiépítése folytán kialakított egzisztenciális függőség. Az önkormányzatiság meggyengítésével olyan hatalmi lánc alakult ki, amely a legfelső politikai vezetéstől egészen a helyi önkormányzatig nyúlik formálisan vagy informálisan. Azon embereknek, akik nem elég mobilak, nincs piacképes szakképzettségük, nem tudnak idegen nyelveket, csak az az egyetlen esélyük, hogy az önkormányzati cégeknél, közintézményeknél dolgozzanak, vagy közmunkások legyenek. De bárhol vannak is, mindenütt a központi hatalom ellenőrzi őket, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól megtanulták, hogy szegényes egzisztenciájuk megőrzése érdekében teljes és feltétel nélküli lojalitással tartoznak. Az anyagi ellehetetlenüléstől való félelem pedig felülír mindenféle ideológiát, vagy a jövőre vonatkozó színes ígéreteket, a politikusi rokon- és ellenszenvek mérlegelését.

A Fidesz még azokra is gondol, akik ezen a kormányzati–önkormányzati hatókörön is kívül vannak, mert sehol sem dolgoznak, vagy nyugdíjasok. Őket közvetlenül a választások előtt próbálta megvásárolni: élelmiszercsomagok, Erzsébet-utalványok osztogatásával, a szavazatért pénzt mechanizmus alkalmazásával.

Ha így áll a helyzet, akkor itt nem sokra megyünk az új ideológiák kitalálásával vagy új párt gründolásával, széles körű összefogással, az új szuperpolitikus (a magyar Macron) megjelenésével. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne lenne dolga az ellenzéknek. Például el kellene végre kezdeni a terepmunkát, elmenni az apró falvakba, meghallgatni az emberek panaszait, kis közösségeket építeni, felvállalni az érdekeik képviseletét, kialakítani az új tájékoztatási és kommunikációs csatornákat stb. De mindezektől az ellenzéki akcióktól nem várhatjuk, hogy meg fog dőlni a Fidesz-hatalom, legfeljebb csak felgyorsíthatja a lebomlását, illetve felkészítheti az ellenzéket az összeomlás utáni politikai helyzet kezelésére.

Meddig fog még fennmaradni a Fidesz–hatalom? – ez talán ma a legizgalmasabb kérdés. A választ senki sem tudja, de mindenki mond róla valamit. A miniszterelnök válasza, hogy még legalább 12 évig, az elkeseredett állampolgárok szerint még 20–30 évig, az optimista ellenzéki politikusok szerint a következő választásokig. Amennyiben érvényes az előbbiekben adott rövid elemzés, akkor ebből következően addig tart majd az orbáni hatalom, ameddig ez a három mechanizmus zavartalanul működni tud. Nyilván az első mechanizmus megszűnésére nemigen várhatunk, mert a magyar társadalom értékrendje és attitűdje nem változik meg gyorsan: a tudatlanság, a félelem és a nacionalizmus még sokáig velünk marad, és ezekre mindig lehet ideológiát építeni, még akkor is, ha ez szerfelett káros a nemzet jövője szempontjából...

TALÁN CSAK EGY DIÓFA

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2018.08.18.


Gondoltam én, hogy súlyos szó a hazaszeretet. Vagy súlytalan.

Valamelyik este egy – na, máris megakadtam. Olvasó? Az semmit nem jelent ebben az esetben. Vannak emberek, akik olvasnak mindenfélét, sokuk okos, nagy tudású (sokuk meg nem az), de nem értik a lényeget. Nem veszik fel az olvasott gondolatok fonalát, nem viszik tovább, nem mérik össze azzal, amit ők gondolnak, nem vitáznak és nem érvelnek magukban sem. Ők olvasók. Aki megmarkolja az olvasott gondolatokat és használja, mint ahogyan egy fakanalat, ceruzát, gyufát vagy bicskát használunk, már nem olvasó – velem- gondolkodótól kaptam egy üzenetet. A múltkori írásom, az abban szereplő hazaszeretet szó az, amit ő felvett és használni akart, de nem tudott.

Azt írta, ő eddig is megtett mindent a hazájáért és ha kell, most is megtenne bármit, de nem szereti. A szeretetet ki kell érdemelni, ahogy az édesanya is kiérdemli a gyereke szeretetét.

Vannak nehezen, vagy sehogyan sem meghatározható dolgok. Sőt, szerintem az igazán fontos dolgok nem megfoghatóak, nem lehet őket kézbe venni, lemérni, odébb tenni. A cipőt, az autót, a sajtos zsemlét lehet, de ezek egyáltalán nem fontosak.

Ha egy szerettünk menni készül, időt szeretnénk. Még egy kevés időt, amit vele tölthetünk. Valami olyat szeretnénk, ami valójában nem létezik, mégis borzasztóan fontos. A szerelmet meg tudják magyarázni (meg is szokták) különféle tudósok az agy, a különböző hormonok és a fene tudja minek a működésével. Mégis tudjuk, mennyivel többről van szó.

A szeretet… nem hiszek abban, hogy az anya kiérdemli a szeretetet. Nem érdemli ki, az neki jár. Ahogy a gyerek sem érdemli ki az anyja szeretetét. Az a születése pillanatától az övé. Hogy tetszik gondolni? Mondjuk tíz évig a szülő és a gyerek figyelik egymást, hogy a másik érdemes-e a szeretetre? Ez nem így működik. Azonban ezt a ki nem érdemelt, eredendő szeretet eljátszani, elveszíteni, elárulni bizony már lehet.

És még mindig nem jutottam el a hazaszeretetig. Eddig az elcsépelt, minden ocsmány célra felhasznált, minden létező zászlóra és címerre felfércelt, ezerszer megerőszakolt, millió módon meggyalázott szóig, melynek csak akkor van tartalma számomra, ha én akarom és azt jelenti, amit én akarok. Mindenkinek azt.

Már a haza fogalma is egy fellengzős szóval körberajzolt alaktalan valami. Mindenkinek más. Nem hiszem, hogy az országhatárok tartják össze. Azt emberek csinálták, háborúk, alkuk hozták létre. Valami mégis van, ami miatt kötődünk valahová. Ha nem így lenne, nem léteznének országok sem. Valami ott tartja az emberek többségét ahol születtek. És nem feltétlenül a pénztelenség, hiszen a legtöbben – ha nagyon akarnánk – el tudnánk menni máshová, más országba, másik földrészre. Mégsem megyünk. Ha megyünk, akkor is nagy valószínűséggel visszavágyunk, mert van itt valami, amitől nem tudunk szabadulni. Talán az, hogy a boltban kérhetünk két kiflit és érteni fogják. Talán a diófa a kertben. A havazás. A málna illata. A víz íze. A fene tudja, mi.

Számomra a haza nem párezer négyzetkilométer, talán csak néhány négyzetméter. Talán csak egy bokrokkal körülhatárolt kicsi kert, talán csak egy nappali, amin gátlás nélkül keresztülmehetek akár meztelenül is. Amikor azt mondom, szeretem a hazámat, talán csak ezt, ennyit szeretek. Ehhez ragaszkodom. Mégsem ehhez, mert ez a kert, ez a nappali egy nagyobb dolog része. Talán mindenki csak a maga kis kertjét, a saját nappaliját szereti. Talán mindenki csak azt védi.

És sokan, de én biztosan azt akarom, hogy az a kert, az a nappali egy olyan helyen legyen, ahol körülöttem nem tolvajok és hazugok laknak. Hogy a kerítésen kívül is bátran megmutathassam a csupasz gondolataimat, hogy az, amiben megállapodtunk mi, vagy az őseink, úgy legyen. Nem nagy dolgok ezek, talán csak az együttélés szabályai. Hogy a szomszédom ne dobálja át az én kertembe a szemetet és én se dobáljam át az ő kertjébe. Hogy ne mehessek át a szomszédhoz és ne hozhassam el tőle azt, ami nekem megtetszik és ő se tehessen ilyesmit. Hogy tudjam, ha kigyulladna a házam, a szomszéd jönne és segítene oltani és ő is tudhassa, hogy én is ezt tenném, ha bajba kerülne. Akkor is, ha nem szoktunk beszélgetni, ha alig ismerjük, vagy ha nem túlzottan kedveljük egymást. Hogy a szomszédom ne szólhasson bele, milyen könyveket olvasok, mit mesélek a gyerekemnek, hogyan ölelem át a páromat. És én se szólhassak bele, ő miben hisz, mire költi a pénzét, hol taníttatja a gyerekét, hol dolgozik, milyen gyógyszert szed, milyen filmet, színdarabot néz.

Most olyan szomszédom van, aki mindezt nem érti és nem hajlandó betartani. Jelenleg ebben az országban mindenkinek ilyen szomszédja van. Van, aki még örül is annak, ha a szomszédja beosztja a pénzét, neveli a gyerekét, megmondja, mit szeressen, hol dolgozzon, mennyit keressen, miről mit gondoljon. Én nem örülök ennek. Sőt, én nem tűröm el. És vagyok annyira makacs, hogy nem én fogok elköltözni, hanem a szomszéd megtanulja a szabályokat, vagy ő költözik máshová.

Amikor azt mondom: hazaszeretet, talán csak a kertemet és a nappalimat szeretem. Mert ott a szerelmem, a gyerekeim illata, a kutyáim, a szabadságom. Ott van mindenem. Azt védem. Az utolsó leheletemig.

KORMÁNYZATI MÁGLYARAKÁS - A MAGYAR NŐ LEGYEN SZEGÉNY, ALACSONYAN KÉPZETT ÉS FÉLJEN

ÉLJEN EDUÁRD! BLOG
Szerző: PARÁSZKA BORÓKA
2018.08.17.


Kovács Zoltán jól kicentizett, Heller Ágnesnek címzett sértésén háborog (vagy épp lelkesedik) a magyar hírfogyasztó. Arról szól a vita, hogy mondhatta-e a magyar kormányszóvivő, hogy Heller „csak egy öreg, bigott kommunista”. Primitív a magyar közélet, ezzel a szókapcsolattal (illetve az arról szóló vitával) sikerült elterelni a figyelmet arról, hogy Heller nagy interjút adott a Political Critique-nek, s így megjelenta nemzetközi sajtóban egy újabb negatív kép, elemzés a magyar miniszterelnökről. Egyre fontosabb az ország külföldi megítélése, a külföldi sajtó. A Heller interjú egyszerre jelent meg Patrick Kingsley New York Timesban közölt cikkével – amelyből a magyar sajtó jelentős része annyit idézett, hogy Orbán Trump barátja. Valójában Kingsley arról ír, hogy Trump Orbánon, Magyarországon és Lengyelországon keresztül próbálja csökkenteni az Európai Unió versenyképességét, befolyásolni a jövő évi európai parlamenti választásokat, és valamilyen módon reagálni a térségben növekvő kínai és orosz befolyásra. „Használja” Orbánt – és nem azért, mert Obamával ellentétben neki tényleg baráti érzelmei lennének, hanem mert a saját érdekeit így védi.

Heller Ágnes hosszas elemzése Orbánról, a „zsarnokról”, Magyarország refeudalizásáról – és arról, hogy ez a magyar politikai illiberális (?) rendszer a Trump éra számára sem elfogadható. Tekintsünk el attól, hogy mennyire megalapozott Heller elemzése, hogy tényleg van-e, lesz-e Trump-Orbán szövetség, egy ilyen hang a nemzetközi sajtóban a magyar kormány számára (amely évek óta súlyos pénzeket költ amerikai lobbira – lásd Kingsley összesítését erről) több mint kellemetlen. Ezt a lehető legdrasztikusabb, legprimitívebb eszközökkel el kell hallgattatni, el kell hitelteleníteni. Ennek szólt az „öreg, bigott kommunistázás”.

Hasonló eszközökkel történt támadás az elmúlt hónapokban minden olyan nő ellen, aki kritkus hangot ütött meg. Karafiáth Orsolya, aki hosszú ideje ír kormánykritikus vitacikkeket, publicisztikát szinte állandóan címlapon van a kormánypárti sajtóban. Orbán János Dénes „cuki pályakezdőnek” nevezte, de aztán a művésznő megszólítást is csak idézőjelben használta vele kapcsolatban.

Karafiáth nyilván nem művész, csak olyan, aki „költőnek, írónak adja el magát”, aki már öreg (Ady korához közeledik), „frusztrált vénkisasszony” - akire nem érdemes figyelni. Ismerős érvelés? Orbán János Dénes sokkal bőbeszédűbb, mint Kovács kormányszóvivő úr, de a lényeg az, hogy csúnya, és öreg nők ne szóljanak bele a nagyok dolgába. Ne írjanak publicisztikát, vitairatot, ne nyilatkozzanak a kormányról.

Veiszer Alinda Karafiáthoz és Hellerhez hasonlóan szintén megkapta a magáét, kormánykritikus nyilatkozataikért, és azért, mert felmerült, hogy politikai szerepet vállalna. A Magyar Időkben, Mandineren, a 888-on, a pestisrácok oldalán „buta”, „unalmas”, „érdektelen” jelzők ismétlődnek, őt nem öregezik ugyan le, de azért figyelmeztették az olvasót arra, hogy tekintettel kell lenni a kapuzárási pánikra.

Kálmán Olgát is, mint ellenzéki újságírót támadja folyamatosan a kormánypárti média, a vád mellett, hogy politikailag nem kiegyensúlyozott, a fejére olvasták, hogy „feltűnési” mániája van, hogy „minden áron látszani akar”, az Origó pedig a Hír Tévétől távozó televízióst azzal búcsúztatta, hogy „árulja magát” - értsd prostituált (vö. lekurvázták – én kérek elnézést).

Pető Andreát a CEU oktatója, a „gender szakról” frissen kirobbant vitában kapott idézőjelet a professzor asszony (!) megszólítás mellé. Az Echo tévé férfi beszélgetőtársasága megállapítja a CEU-s végzősökről, hogy a „hülyék elkezdenek szaporodni”, Pető Andreáról pedig azt állapítják meg az emelkedett hangulatú úriemberek, hogy „úgy néz ki, mint egy panellakásban élő műkörmös”.

Nem szeretném az olvasót türelmét igénybe venni a különböző példákkal. A vita széles, a jelzős szerkezetek száma igen szűkös. Azok a nők, akik kritikusok, politikailag aktívak, azok buták, csúnyák és öregek. Lehetne, most azzal érvelni, hogy Kálmán Olga nem prostituált, Pető Andrea nem műkörmös (itt jegyezném meg, hogy bármit is mondjon az Echo TV asztaltársasága, a műkörmösök is teljesen ugyanolyan nők, sőt mi több emberek, mint bárki más, a panellakás pedig lakás, nem szégyen ilyenben élni), hogy Veiszer Alinda nem buta, Heller Ágnes kora pedig adottság, és nem vádpont. De nem ez a lényeg.

A lényeg a kormányzati rejtett szándéka a propaganda mögött: megszégyeníteni a közéletileg aktív nőket, megfélemlíteni a kormánykritikus nőket, megbélyegezni az értelmiségi nőket, kiszorítani és elhallgattatni az újságírónőket, leszólni a képzetlen, vagy az alacsonyan képzett nőket, a prostituáltakat, a műkörmösöket, a panellakásban élőket. A nőket – úgy általában.

A Fidesz, amelynek biztos hátországa, szavazóbázisa a nyugdíjas korosztály, „öregezik”, szitokszóvá degradálja az életkort. A Fidesz, amely „családbarát” politikával kampányolt és nyert választást csataláncban támad, és nem riad vissza a verbális agresszió legdurvább formáitól sem, ha éppen bátrannők ellen fordul. Miért? Mert valójában ez a kormány szavazóbázisának nagyobbik felét , a nőket, gazdasági és jogi eszközökkel kontrollálja . Magyarországon munkaerő hiány. Mely szektorokban? Azokban, amelyek elsősorban nőket foglalkoztatnak, például az egészségügyben, a szociális szektorban, a szolgáltató- és a könnyűiparban. Az, aki megfelelő munkakörülményeket, a bérkülönbségek eltörlését, a munkavállalást segítő jogszabályi és intézményes hátteret (részmunkaidőt, bölcsődei, iskolai ellátást, pótlékokat, szabadnapot) követelnek, akik az esélyegyenlőtlenségek rendszerét követik, kutatják, felhívják a figyelmet erre, akik női érdekvédelmi hálózatot szerveznek, azok ennek a kormánynak az ellenségei. Azokkal – lásd mint fent – leszámolnak.

Nem azért, mert a „gender” valami ördögtől való, perverz úri huncutság, hülyeség – ahogy a propaganda sajtó állítja. Nem azért, mert az egyetemeken léha, felesleges, áltudományos, pénzpazarló oktatás folyik. Nem, hanem azért, mert Magyarországra alacsonyan képzett, alacsonyan fizetett, engedelmes nőkre van szükség. A jelenlegi állammodell erre épít, ebből, az alulfizetett, tudástól, képzéstől megfosztott, megalázott nőkből él. Őket tartja megfélemlítve, kordában akkor is, amikor elzárkózik az Isztambuli Egyezmény ratifikálásától. Számukra üzen, amikor a propaganda sajtóban módszeresen, állandó jelleggel meghurcol minden kritikus hangon megszólaló nőt.

A legutóbbi választásokon A Fidesz szavazóinak több mint fele nő volt, akiknek átlagéletkora elérte az ötven évet. Nekik szólnak az utóbbi hetek hónapok boszorkány üldözései, hogy féljenek, és tegyék a dolgukat, nehogy valamelyik virtuális máglyán találják magukat, vagy megbotoljanak a túlszaporodott vak komondorokba.

HELLER ÁGNES: ORBÁN VIKTOR EGY ZSARNOK

KRYTYKA POLITYCZNA / MANDINER
Szerző: HELLER ÁGNES
2018.08.15.


Zsarnok, mivel Magyarországon csak az történhet meg, amit ő akar, és semmi olyan nem történhet, ami az akaratával ellentétes.

„Populista-e Orbán Viktor?

Nem szeretem a »populista«-kifejezést Orbán Viktorra használni, mert semmit nem mond el róla. A populisták általában a szegény emberekre támaszkodnak. Orbán azonban nacionalista beszédmódot és retorikát használ, gyűlöletet kelt az idegenek és a külföldiek ellen, de ennek semmi köze a populizmushoz. Ennek inkább a jobboldalhoz van köze, habár még ez is megkérdőjelezhető, miután Orbán olyan ember, akit egyedül a hatalom érdekel.

Akkor minek nevezné?

Attól a ponttól kezdve, hogy Orbán először lett miniszterelnök, csak abban volt érdekelt, hogy minden hatalmat a saját kezeibe összpontosítson. Szóval inkább zsarnokként tudnám jellemezni. Zsarnok, mivel Magyarországon csak az történhet meg, amit ő akar, és semmi olyan nem történhet, ami az akaratával ellentétes. Ez egy igazán zsarnoki uralom.

Már átvette az irányítást az intézmények felett is?

Csupán az igazságszolgáltatás maradt relatíve független. Ezért Orbán számára a következő lépés az igazságszolgáltatás irányítása, hogy eljárást indíthasson és elítélhesse az ellenzék tagjait. Ebben a tekintetben Lengyelország már előttünk jár, mivel Jarosław Kaczyński már átvette a hatalmat az igazságszolgáltatás felett.

A jelenkor autoriter rendszereit sokszor hasonlítják a huszadik század első felében regnálókhoz, így Horthy Miklós Magyarországához az 1920-as és 30-as években.

Azért vannak fontos különbségek. Egyrészt, a környezet egészen más. Horthy egy, a jobboldal által diktált környezetben dolgozott: a nyugati demokráciák messze voltak és gyengélkedtek, először Mussolini fasizmusa, majd a nácizmus nagyobb hatást gyakorolt. Ezzel szemben Orbán az európai uniós környezetben dolgozik – folytathatott volna más, demokratikusabb és liberálisabb politikát is. Ezt nem tette meg, és ez az ő döntése.

Van egy másik eltérő elem is. Horthy idejében létezett az osztályrendszer: az osztályok akkor különböző érdekekkel bírtak. Még az arisztokrácia és a dzsentrik között is voltak osztálykülönbségek. Még a Horthy alatt állóknak is megengedett volt az ellenvélemény, mikor például hadat üzentünk a Szovjetuniónak, az egyik miniszter tiltakozott az ellen.

Ez ma már elképzelhetetlen. Mindenki, aki Orbán alatt dolgozik, köteles szolgálni őt és egyetérteni vele. Semmilyen ellentétes vélemény nem tolerálható, mivel már nem osztálytársadalomról, hanem tömegtársadalomról beszélhetünk. Egy tömegtársadalomban pedig nincsenek osztályérdekek. Még a szegényeknek sincsenek osztályérdekeik.

A tömegtársadalomban megjelenik egy másik fontos tényező is: a refeudalizáció. Ennek keretében a korrupció fogalma eltérővé válik a hagyományos korrupciótól. A hagyományos korrupció szerint a gazdagok megvesztegetnek egy-két politikust, vagy »megvásárolják« őket saját gazdasági érdekeik szolgálata érdekében. A refeudalizáció esetében a folyamat épp ellentétes. A Fidesz vezérkara és Orbán a saját oligarchiájukat teremtik meg, ahol az oligarchia a politikától függ, és nem fordítva. Vegyül például Mészáros Lőrincet, Felcsút polgármesterét, és Orbán gyermekkori barátját. Egy senki volt, de pár év leforgása alatt óriási vagyont halmozott fel, és mára már a világ egyik leggazdagabb embere. Gyakorlatilag fél Magyarország az ő befolyása alatt áll. Persze mindenki tudja, hogy ez nem Mészáros vagyona, hanem Orbáné, de ezt nem lehet bebizonyítani.”

MI LESZ A GYEREKEKKEL, MI LESZ VELÜNK, HA A FAFEJŰ PUPÁKOK MINDEN ÉRTÉKET BELEDOBNAK A MOSLÉKOS VÖDÖRBE?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: TÓTH ILONA
2018.08.18.Bekerítjük magunkat, a Mekk Mesterek országa leszünk.

Készül az új tanévre az Orbán-kormány is. Sajnos nem ülnek be az iskolapadba, pedig az iszonyatos szellemi sötétségükből nem ártana kirángatni őket. Folytatják… Kinyírják az iskolákat – felső, alsó szinten. Úgy zavarnak el iskolavezetőket, mint a sicc. A pártirodákban dőlnek el szakmai sorsok. Ahogyan Vácott, Debrecenben és Pásztón is történt a közelmúltban. Fidesz-kádereket ültettek az igazgatói székbe – hiába álltak ki a kollégák a szakmai múlttal, tapasztalattal, tudással bíró pályázó mellett; hiába volt a helyi önkormányzat állásfoglalása. Kaszál a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Sorban jönnek az igazgatómutyik.

Arra emlékszem, amikor a jobbára mindenre alkalmatlan, de hű seggnyaló, Czunyiné dr. Bertalan Judit oktatási államtitkár kedves ismerősét nevezték ki a budafoki gimnáziumba. A szülők ugyan tiltakoztak, tüntettek, de leszarta a minisztérium, a Klik is. Majd amit az ártatlan képű, langyos Czunyiné akar, az lesz. Elég szólni a K-vonalon. Hej, Rákosi pajtás, itt újra élhetnél! Most könnyen mondom, a gyerekemet azonnal kivenném ezekből a letompított vezetésű iskolákból, mert cirkusszal, narancssárga ideológiával, hozzá nem értéssel nem működik az oktatás. Aztán eljutnék odáig, hogy már csak Orbán-iskola működne az országban. Akkor hová járna a gyerekem? Az iskola óriási kihívás a szülőknek is, nagyon észnél kell lenniük, figyelniük arra, hogy a sokszínű, nem egyforma személyiségű gyermeküket ne a Fidesz világképére kopírozzák.

Nem véletlenül hiányzik a magyar iskolákból most már csaknem háromezer pedagógus. Nem akarnak birkaiskolákban tanítani. Helyettük mennek a képesítés nélküli emberek az agymosodákba. Az orbáni patyolatban elég egy gombot megnyomni, gondolkodni tilos – így lesz piszkosszürke a magyar diákok, tanárok lelke. Emlékszem, a hetvenes évek elején, amikor érettségiztem, sok ismerősöm menekült a képesítés nélküli pedagógus állásba. A mai napig nem értem, miért nevezik őket pedagógusnak, ha nem tanulták a hivatást, nem értenek hozzá. Azok választották az állást, akiket nem vettek fel sehova, vagy úgy gondolták, ellavíroznak egy darabig, aztán majd történik velük valami. Ez most annyiban változhat, hogy rokonakat, ismerősöket dugnak be a diákokhoz. Olyan gyerekekre kényszerítik rá a szakértelem nélküliséget, akik speciális törődést igényelnének. Orbánék semmibe veszik a „másokat”, ne legyenek szem előtt, ne okozzanak gondot. Micsoda megalázó lehet a szülőknek is, hogy másodrangú emberként kezelik a gyereküket – már kicsiként az iskolában. Mekkora gazemberek ezek! Ma már bárhová bárkit felvesznek, hogy ne maradjanak el órák, a még megmaradt tanítók ne dögöljenek bele a munkába. Ezek a berepülők tanár nénik, tanár bácsik lesznek, és majd el is hiszik, mennyire jók. Álságos, hazug banda garázdálkodik a jövőnkkel.

Kívánom a kormány tagjainak, hogy műtétüket orvosi asszisztens végezze; a házukat/palotájukat kubikus tervezze meg; peres ügyekben képesítés nélküli akárki ítélkezzen; fogukat asztalos csiszolja, gyengénlátóirányítsa a magánröpcsijüket. … és akkor itt lesz a Mekk Mesterek országa. Bekerítjük magunkat. Se be, se ki. Csapás csapás hátán – nesztek, ennyit értek!

...

NÉZD MEG. KIT TÜNTET KI, MEGMONDOM, MILYEN KORMÁNY AZ ILYEN!

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2018.08.18.


Egy kormány ideológiáját híven tükrözi az általa kitüntetett emberek névsora. Augusztus 20-a kiváló alkalom, hogy megvilágítsuk az Orbán-kormány szellemiségét az általa kitüntetett emberek munkásságán keresztül. A mostani kormányzati elismerések is elsősorban olyan embereknek jutottak, akik erősen megtámogatták a Fidesz politikáját a fékek és ellensúlyok lebontásával, vitatható történelmi üzenetek formába öntésével, vagy akár szervezetük hűségnyilatkozatának folyamatos hangoztatásával.

A Fidesz politikája egyerősen megosztja a magyar társadalmat, így hát nincs mit csodálkozni azon, hogy ezúttal is igencsak megosztó személyiségek kaptak kitüntetést a párt által vezetett kormánytól. Emlékezzünk csak a 2014-es választások utáni felháborodásra a Szabadság téri német megszállásos emlékmű suttyomban való leleplezése miatt. Nos, négy évet kellett ugyan várnia a kormányzat hálájára, de most megkapta a tisztikereszt polgári tagozatát Párkányi Raab Péter, a szobor alkotója.

Ha létezik gátlástalanul nyomuló közhivatalnok, akkor a nem igazán függetlenségéről elhíresült Nemzeti Választási Bizottság leköszönő elnöke a mintapéldánya ennek a csoportnak. Patyi András simán benyelte Orbán Viktor megalázó beszólását azt követően, hogy a választási kampányban teljesen jogosan pénzbírságra ítélte az NMB a kormányfőt, mert kisgyerekekkel parolázott. A szervilizmus magasiskoláját bemutató Patyi sűrűn elnézést kért a malőrért, aminek eredményeként az új közigazgatási bíróság vezetője lehet nemsokára. Előtte persze jár neki az elismerés, ami Magyar Érdemrend középkeresztjét jelenti számára...

INKÁBB NEM ALSZANAK, CSAK ROMÁNIÁBAN DOLGOZHASSANAK

ABCÚG BLOG
Szerző: SZUROVECZ ILLÉS
2018.08.17.Százak járnak Békésből Romániába dolgozni nap mint nap. Ehhez nem is kell közvetlenül a határ mellett lakni, már azok is ingáznak, akiknek ehhez reggel fél négyre kell állítani az ébresztőt. Néhányan azért kényszerülnek erre, mert otthon egyáltalán nem találnak munkát, de akik igen, azok is szívesebben mennek Arad környékére. Kényelmesebb, mert busszal viszik őket, és a munka sem túl megterhelő. Bárki el tudja végezni, egész jó a fizetés, nem nyomasztják őket percre kiszámított szünetekkel, és még légkondi is van. 

“Fél négykor keltünk, fél hétre beértünk a gyárba, héttől dolgoztunk” – mesélte Glória, aki éppen egy jól megpakolt ételhordóval igyekezett hazafelé egy barátnője társaságában, nem messze a sarkadi főtértől. Arról a két hétről beszélgettünk, amit egy aradi kábelgyár munkatársaként töltött el. Bár jól érezte magát, és a reggeli műszakkal járó 680 forintos órabérrel sem volt baja, a koránkelés miatt inkább otthagyta a céget. Pedig, ahogy mondta, errefelé “csak közmunka meg tanfolyamok vannak”.

Utóbbival nem mindenki értett egyet, a környéken sokan emlegették, hogy Békéscsabán vagy Szentesen is lehet már munkát találni, nem sokkal kevesebb fizetésért. Három békési települést jártunk be, ahol a Romániába ingázóktól és más helyiektől azt tudtuk meg, elsősorban nem a mostanában csillagászatiként emlegetett aradi bérek, inkább a kényelmes utazás és a munkakörülmények motiválják őket ingázásra.

“Lehet, hogy találnék hasonló fizetésért munkát, de ha bejárnék Csabára, ugyanúgy korán kellene kelnem, mint most. Akkor már miért ne menjek Romániába? Csak megáll itt a busz, felszállok, aztán megyünk” – mondta egy férfi harminc kilométerrel odébb, Eleken. Társaival együtt úgy véli, annak ellenére is jobban megéri Romániában dolgozni, hogy a magyar munkásokat szállító buszok olykor egy-másfél órát is eltöltenek a határon, így az utazás akár két és fél, három óráig is eltarthat.

“A fiam is dolgozott kint, most traktoros idénymunkát csinál. De nem sokáig, mert megy ki Izlandra egy baromfifeldolgozóba” – hallottuk a szomszédos Kevermesen egy nőtől, akit éppen fagyizás közben csíptünk el. Rajta kívül csak a mellette álló férje volt az utcán, az emberek alig merészkedtek ki a délutáni kánikulában.

A Sarkadról, Elekről és Kevermesről Aradra járó emberek többsége abban a kábelgyárban dolgozik, amelyben Glória is lehúzott két hetet. Azon túl, hogy a busz szinte háztól házig viszi őket, azért is szeretnek átjárni, mert nem kell megterhelő munkát végezniük. “A hozzánk betérő nők szokták mesélni, hogy szeretik, mert elég könnyű” – hallottuk egy eleki boltostól. “Csabán is van egy-két üzem, de ott kétszer húsz perc szünetet kapnak, és ha látják a kamerán, hogy nem dolgozik eléggé, már rá is szólnak. Romániában lazábbak”.

Erről beszélt egy másik, környékbeli férfi is, akinek minőségellenőrként egyáltalán nem kell megszakadnia Aradon. “Elcigizgetek, nincs ebből gond. Ez egy csendes üzem, még csak nem is zajos”. Azt viszont túlzásnak tartja, hogy a Romániába ingázó magyarok havi kétszázezret keresnének, ahogy ez az elmúlt hetek riportjaiban elhangzott. “Az kap ennyit, aki négy héten keresztül mindennap, még hétvégén is dolgozik. Ilyet senki se csinál. Inkább a havi 150 a reális”...


ARANYKÉZ UTCAI ROBBANTÁS: A BESÚGÓK EGYSZERRE DALOLNI KEZDTEK

HVG ONLINE / ITTHON
Szerző: RIBA ISTVÁN
2018.08.18.


Közel két évtizedbe telt, mire megoldották a kilencvenes évek legnagyobb port felvert bűnügyeinek a rejtélyét, ám továbbra is maradtak sötét foltok az alvilág akkori szerveződésének körülményeiben, rendőri, titkosszolgálati, ukrán és orosz kapcsolataiban.

Négy halott, huszonöt súlyos, illetve életveszélyes sérült – az 1990 utáni magyarországi maffialeszámolások legvéresebbike volt a húsz évvel ezelőtti budapesti Aranykéz utcai robbantás. A célpont Boros József Károly volt, aki cégeit Boros József Tamásként jegyezte, és szívesen használta Borossként a nevét. Nem véletlenül, hiszen több társaságban is azt adta elő, hogy ő Boross Péter belügyminiszter, majd miniszterelnök fia. Boros meggyilkolása a magyar alvilág háborújának egyik mérföldköve volt, a rendőrségnek azonban másfél évtizedbe telt, amíg megtalálta az elkövetőket.

A bíróság jogerős ítélete szerint Borost, Portik Tamás megbízásából, egy szlovák bérgyilkos, Jozef Rohác ölte meg. Portik a kilencvenes évek elején éjszakai portásból lett milliárdos olajvállalkozó, s a rendőrség szerint a magyarországi alvilág egyik meghatározó alakjának számított. A felelősségre vonást egészen 2012-ig megúszta, ám akkor a rendőrök az ő személyében találták meg a tettest szinte valamennyi, nagy port kavart alvilági leszámolás mögött. Ő ölette meg 1996 novemberében Prisztás József vállalkozót, köze lehetett Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolásához, és még az Aranykéz utcai robbantást is a számlájára írták. Többször megfogalmazódott, hogy egyéb leszámolások is a nevéhez köthetők...

VILÁG FASISZTÁI EGYESÜLJETEK! - TRUMP MEGHÍVÁSA HITELESÍTI AZ ORBÁN-RENDSZER FASISZTA JELLEGÉT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2018.08.16.Ahogy a kommunista diktatúrák is egymásra találtak, és szövetséget kerestek egymással, úgy a világ fasisztái is szövetségre lépnek, s támogatják egymást. Így van ez manapság is: a jelenleg hibrid rendszerként működő Egyesült Államok szélsőjobboldali és rasszista, fasiszta politikát folytató elnöke ellenségesen viszonyul a világ demokratikus részéhez, és nyájasan viselkedik a világ diktatúráival, köztük Oroszországgal, amelynek politikáját hajtja végre.

Ezért szinte érthetetlen volt, hogy már két éve miért utasítja el Orbán közeledését, miért nem hajlandó tudomást venni Magyarország illiberális diktátoráról. Annak ellenére, hogy Orbán gyűlöletpolitikája ugyanúgy az idegenellenes hazugságokra épül, és jól illeszkedik a déli, amerikai fehér, keresztény nacionalisták rasszizmusába, amit Trump képvisel. Először arra lehetett gyanakodni, hogy az alt-right breitbartos Gorka Sebestyén keltette rossz hírét, majd az amerikai Soros György elleni kampány és a CEU kivégzése nem tolerálható. De az ok inkább az amerikai külügy volt, amely tovább képviselte az igazi amerikai értékeket.

Mindez azt jelentette, hogy 2010-től nem változott a Magyarországgal és Orbánnal szembeni politika, annak ellenére, hogy a demokratikus Obamát a fasiszta Trump váltotta. Ez azt jelentette, hogy Obama nem ismerte el Orbánt és a rendszerét demokratikusnak, Trump pedig nem hitelesítette, mint fasisztát. Ez utóbbinak akadálya lehetett az amerikai külügy hagyományos irányvonala, amely az elnöktől függetlenül az amerikai értékeket képviselte. Trump új külügyminiszterével ez a helyzet megváltozott.

Egy közelgő baráti látogatás Washingtonban azt jelenti Orbán számára, hogy az oroszok informális irányítása alatt működő Fehér Ház elfogadja és hitelesíti Orbán rendszerét, mint fasiszta diktatúrát. Trump hatalomra kerüléséig egy washingtoni látogatás a demokratikus értékek iránti elkötelezettség elismerését jelentette, ma ennek az ellenkezőjét. Trump arra törekszik tudatosan, hogy a világot az illiberalizmus, az alt-right, a szélsőjobboldal irányába nyomja, és az orosz propaganda által kitalált antiliberális hazugságokat erősítse.

Orbánnak ezért siker a közelgő washingtoni látogatás, mert ezzel – vélhetően orosz javaslat alapján – Trump hitelesíti, mint Európa egyik erős fasiszta vezetőjét. Trump ezzel hitelesíti a diktatúrát, az Orbán-rendszer amerikai értékeket tagadó, fasiszta ideológiát követő jellegét és tartalmát. Korábban egy amerikai meghívás kitüntetésnek számított, minden országban büszkén tekinthettek rá. Trump politikai üzenettel felérő meghívása ma szégyen...


ITT A BMW, DE HOL A TELEK?

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: DOROS JUDIT
2018.08.18.


Az biztosnak tűnik, hogy a BMW gyárat épít Debrecenben, az már cseppet sem, hogy a beharangozott placcon áll majd az új üzem.

Teljesen logikátlan a megszellőztetett debreceni-kismacsi helyszín kiválasztása, egyre több jel mutat arra, hogy akár a Déli Ipari Parkban vagy attól nem messze épülhet fel a bajor autógyár – állította a BMW-beruházás kapcsán a Népszavának több forrás. Ilyen jel például, hogy a déli területen gőzerővel építik az infrastruktúrát, illetve van ott is egy kétszer-két kilométeres, vagyis négyszáz hektáros üres telek, továbbá az a Continental gyár is pont ide települ, amelyik – mások mellett – épp a BMW modellekhez gyárt első-szerelésű gumiabroncsokat. 

Túl sok a véletlen egybeesés – vélekedett több környékbeli polgármester is. Egyikük szerint csak azért dobták be a köztudatba a kismacsi helyszínt, hogy a sajtó rácsapjon, „mint tyúk a takonyra”, közben meg szépen, fű alatt elkezdik felvásárolni az értéktelenebb, de az autógyár szempontjából nagyon is ideális déli területeket. Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere egy, a beruházásról szóló bejegyzés alá azt írta az egyik közösségi oldalon: van egy egy fogadása, hogy nem ott lesz a BMW ahová azt beharangozták. „Gazdák tiltakoznak, túl jó a föld minősége, Debrecen városa 44 milliárdos hitelt vesz fel a földterület vásárlásához, Fidesz-vezetők meghallják a gazdák hangját, másik helyszín lesz, mindenki örül” – vezette le a lehetséges folyamatot. Szerinte utóbb majd kiderül, hogy az új földterület tulajdonosi köre az „haveri kör”, de akkor ez már senkit nem fog érdekelni. Hozzátette: annak persze mindenképp örülni kell, hogy egy ilyen beruházás Debrecenbe települ...

JÓL SZEREPELNEK A BERNIE-TÁBOR JELÖLTJEI AZ ŐSZI VÁLASZTÁSOK HAJRÁJÁBAN

MÉRCE
Szerző: PAP SZILÁRD ISTVÁN
2018.08.18.


Nemrégiben a magyar sajtón is végigpörgött, hogy Alexandria Ocasio-Cortez személyében egy magát demokratikus szocialistaként meghatározó fiatal jelöltje nyerte meg a Demokrata Párt képviselő-jelöltségét New York egyik körzetében. Ocasio-Cortez egy nehézsúlyú demokratát ütött ki a nyeregből, Joe Crowleyt, aki 1999 óta, vagyis majdnem húsz éve tagja az amerikai Képviselőháznak.

A fiatal, latina politikus meglepetésszerű győzelme ráirányította a figyelmet a két nagy amerikai párt egyikén, a Demokrata Párton belüli folyamatokra, pontosabban arra, hogy a Bernie Sanders nevével fémjelzett baloldali irányvonal egyre nagyobb súlyra tesz szert a centrista-liberális irányultságú fősodorral szemben.

Bernie Sanders évtizedek óta következetesen képviseli az önmaga által „demokratikus szocializmusként” meghatározott irányvonalát, de jelentősége igazán a 2016-os elnökválasztási kampányban és Donald Trump győzelme után nőtt meg, amikor rengeteg amerikai állampolgár döbbent rá a hagyományos demokrata elit irányvesztettségére és korruptságára.

Ugyan a demokrata előválasztáson alulmaradt Hillary Clintonnal szemben, de Sanders arra használta az elmúlt két évet, hogy tömegmozgalmat építsen, amely megreformálná, balra húzná a pártot, és új, autentikusabb politikusokat hozna helyzetbe.
És itt érkezünk meg 2018-hoz. November 6-án az USA-ban ún. „félidős választásokra” (midterm elections) kerül sor:

ezen a napon újraválasztják a Szenátus harmadát, illetve a Képviselőház egészét. Emellett 39 államban és szövetségi területen kormányzót is választanak, valamit rengeteg állami és helyi szintű választásra is sor kerül.

Most zajlanak – és egészen szeptember középéig tartanak – azok az előválasztások, amelyek eldöntik majd, a két nagy párt kit is indít egy-egy egyéni képviselői választókerületben, vagy épp egy-egy szenátusi és kormányzói pozícióért. A sandersista demokratáknak tehát ezeken az előválasztásokon kell bizonyítaniuk erejüket.

És bizonyítottak is...

ALIG RÚGOTT LABDÁBA RONALDO, MÁRIS SZORGALMASAN TERMELI A PÉNZT A JUVENTUSNAK

QUBIT
Szerző: GOALIEATH
2018.08.18.


Pörög a mez- és a jegyeladás, drágulhatnak a szponzori szerződések, és óriási tartalék van Cristiano Ronaldo kiterjedt rajongótáborában. Lassan elhallgatnak az ellenzők, úgy tűnik, a Juventus megütötte a főnyereményt az igazolással.

Szombat este mutatkozhat be a juventusos Cristiano Ronaldo az olasz bajnokságban a Chievo ellen. Igaz, csak felkészülési meccsen, de a múlt hét végén megszerezte első gólját is új klubja színeiben, miután a nyáron sokakat meglepett azzal, hogy elhagyta a Real Madridot az olasz sztárcsapat kedvéért. A jelek szerint a portugál sztár 33 éves kora ellenére nemcsak játékban tud segíteni, egyelőre gazdaságilag is sikersztorinak tűnik a leigazolása.

Juve-mezt akarsz? Majd vársz egy kicsit!

Sokan fanyalogtak, amikor a világbajnokság után kiderült, hogy a Juventus több mint 100 millió eurót sem sajnált Cristiano Ronaldo leigazolására. A különféle ügynöki jutalékokkal, aláíráspénzzel együtt pedig a 150 millió eurót is megközelítheti az összeg. Senki nem a portugál sztár képességeit vonta kétségbe, nehéz is lenne, hiszen öt Aranylabdát csak úgy nem osztogatnak akárkinek. A kritikusok inkább azt emelték ki, hogy Ronaldo februárban már elmúlt 33 éves, karrierje végén pedig talán kockázatos volt ennyit kiadni érte.

Az idő eddig a Juventust igazolta: július elején, amikor még csak pletyka volt Ronaldo igazolása, a Juventus részvényei az olasz tőzsdén négy hónapos mélyponton voltak. Amikor az első hírek megjelentek, 0,67 eurót értek a cég papírjai, az utóbbi másfél hónapban azonban 0,9 eurónál is járt az árfolyam (most épp 0,88 eurót fizetnek egy részvényért). Vagyis a papírok értéke alig néhány hét alatt majdnem negyedével ugrott meg.

Közben máris megjelentek az első hírek arról, hogy a boltokból elfogyott az összes Juventus-mez, és nem csak a Ronaldo nevével ellátott termékek, hanem az üres trikók is kifogytak. A klub hivatalos boltjának online felületén jelenleg is az az üzenet fogadja a vásárlókat, hogy a megnövekedett rendelés miatt a kiszállítás csúszhat a megszokotthoz képest, egy sima mezt október második felére ígérnek...

AZ EMBERISÉG ELLENSÉGEI?

FORGÓKÍNPAD
Szerző: SZELE TAMÁS
2018.08.18.


Ilyen sem volt még, csodát látott Amerika: az egymással gyilkos konkurenciaharcban álló sajtótermékek augusztus 16-án közösen léptek fel Donald Trump elnök rágalmai ellen. Márpedig okuk van rá, súlyos a rágalom: az elnök megszólalásaiban eddig sem erőltette túl mereven a ragaszkodást a tényekhez, de a helsinki találkozó után túlment minden határon.

Ugyanis a sajtót – így, összességében - „enemy of the people”-nek, az „emberek” vagy az „emberiség” ellenségeinek nevezte. Ez volt az az utolsó csepp a pohárban, amitől talpra állt az ezerszínű, ezerfelé húzó, egymással természetszerűleg rivalizáló amerikai média és egy emberként dörög majd a hangjuk a tizenhatodiki vezércikkekben: „Elég!”

A mozgalmat a Boston Globe szerkesztősége kezdeményezte. A lapot mellesleg 1972-ben alapították, és fennállása során munkatársai csupán huszonhat Pulitzer-díjat kaptak, egyike a huszonöt legolvasottabb amerikai nyomtatott napilapnak, tehát vannak bizonyos hagyományaik. Ez mindenképpen elmondható. Ők tették közzé a felszólítást, hogy az Egyesült Államok vezető lapjai egyszerre közöljék tiltakozásukat, ugyanazon a napon, éspedig vezércikkben, hogy aki mást szeretne olvasni, annak is a szeme elé kerüljön a véleményük. A szerkesztőség szerint a kormány folyamatos támadása a sajtó ellen veszélyes és káros, dehumanizáló és tiszteletlen az olvasók felé is, amiért az elnök egyre tudatosabban kerüli a találkozási pontokat a szabad sajtó képviselőivel. A Globe helyettes lapszerkesztője, Marjorie Pritchard már több, mint száz pozitív visszajelzést kapott, olyan nagy lapok tették le a garast mozgalmuk mellett, mint Washington Post, a New York Times, a Houston Chronicle, a Minneapolis Star Tribune, a Miami Herald vagy a Denver Post – és támogatják a kezdeményezést újságíró-szervezetek is, így az American Society of News Editors, és a New England Newspaper and Press Association.

Természetesen nem ugyanaz az írás jelent meg mindenhol, ez tévedés is lett volna: minden lap a maga módján, stílusában, a saját olvasóinak címezve írta meg, mi a véleménye erről a felháborító rágalomról.

Mert az: Trump elnök erősen túldimezionálja a saját fontosságát. Lehet bárki vagy bármi fontosabb az Amerikai Egyesült Államok elnökénél? Lehet bizony: az igazság. Az sokkal fontosabb nála is, másnál is...

MIÉRT ÉPPEN BÉCS?

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2018.08.18.


Első alkalommal lett európai a világ legélhetőbb városa az Economist listáján, és rögtön az osztrák főváros az. Most tegyük egy kicsit félre bizonyos volt magyar miniszter videóját, és nézzük meg személyes véleményeken keresztül, mi lehet az, ami miatt Bécs ennyire jó hely (és mi az, ami miatt nem annyira).

Kezdjük a felméréssel! Az Economist Intelligence Unit szokás szerint idén is 140 nagyvárost vizsgált, a sorrendet egyebek mellett a politikai és szociális biztonság, valamint az oktatás és az orvosi ellátás színvonala határozta meg. (Értelemszerűen a 0 az elviselhetetlen, a 100 az ideális szintet jelöli.)

A győztes Bécs az elérhető 100-ból 99,1 pontot szerzett, ezzel megelőzte a listát hét évig vezető, ám most 98,4 ponttal a második helyre szoruló ausztrál Melbourne-t és a japán Oszakát (97,7 pont).

Lássuk, miért ilyen jó hely az osztrák főváros, és persze az is kiderül majd, mik a hátrányai!

Előnyök, hátrányok és kérdőjelek

Stefan 2000 óta él Bécsben (előtte Liznben lakott), szóval elég jó képet tud alkotni az osztrák főváros előnyeiről és hátrányairól.

Előnyök

Bécs biztonságos – elég kevés olyan nagyváros van a világban, melynek gyakorlatilag bármely részén a legnagyobb lelki nyugalommal sétálgathat az ember anélkül, hogy bármi miatt aggódnia kellene.

Nagyszerű a tömegközlekedés - annyira jó, hogy rengeteg bécsinek nincs is autója, mert nincs rá szüksége.

Életminőség – rengeteg a zöld terület, gyönyörű a belváros és akkor a kávéházi kultúráról nem is beszéltünk.

Nagyszerű a kaja – ez nem is lehet kérdés.

Kellemes időjárás – időnként persze meglehetős meleg vagy éppen hideg van, de összességében az időjárás kifejezetten kellemes.

Hátrányok

Munka és karrier – ha valaki karriert szeretne, akkor jobban teszi, ha nem Bécset választja. Nincs túl sok nemzetközi tulajdonú nagyvállalat, ráadásul az osztrák piac konzervatív. Kapcsolatok nélkül elég nehéz karriert csinálni.

Angol nyelv – arányaiban kevesebben beszélnek angolul Bécsben, mint a többi nagyvárosban.

Egészségügyi ellátás – túlságosan bürokratikus és rendkívül túlterhelt.

Kérdőjelek

Ingatlanárak – az elmúlt években az ingatlanárak eléggé felmentek. Ugyan sokak szerint még mindig alacsonyabbak, mint más nagyvárosokban, ugyanakkor Bécs rohamosan zárkózik fel.

Szegénység és bevándorlás – Bécs már nem olyan biztonságos, mint valaha volt, azért is, mert folyamatosan alakulnak ki a párhuzamos társadalmak. Sokan vélik úgy, hogy a városnak volt egy aranykora, ami lassan lejár.

Oktatás – a közoktatás egyrészt ingyenes, másrészt azért nagyon nem ugyanaz a színvonala, mint a nemzetközi iskoláké.

Rasszizmus és idegengyűlölet – nem jobb vagy rosszabb a helyzet, mint máshol. A bécsiek általában véve nyitottabbak, annak ellenére, hogy azért akadnak külföldiek, menekültek által elkövetett bűncselekmények...

PÁRTUTASÍTÁSRA LIHEGŐ CSINOVNYIKOK TEKERIK VISSZAFELÉ AZ IDŐ KEREKÉT

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2018.08.18.


Jóreggelt, drága embertársaim! Hogy telik a nagyon hosszú hétvége? Kialudták magukat? Én se. Akkor jó, mert van egy olyan népszerű tévhit, miszerint (fél)kómásan elviselhetőbb az, ami józanon és éberen nehezebben. Vegyük át még egyszer: szerintem ez egy méretes nagy baromság, akkor is, ha brit tudósok esetleg bebizonyították, hogy nem az. Nem, ezt itt, ami körülöttünk történik részegen, józanon, felébredés után 2 perccel egyaránt nehéz elviselni.
Úgyhogy annyit jegyezzünk meg pillanatnyilag, hogy szombat van és az MTI-nek nyilatkozó elemzők szomorúak és csalódottak: nem változott Magyarország államadósság-besorolása, bár szerintük teljesen indokolatlan a felminősítés elmaradása. Vagy ha úgy jobban tetszik, propagandául és jegybankhurráéljenül ez így hangzik: megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló államadósság-kötelezettségeinek BBB mínusz/A-3 szintű, befektetési ajánlású besorolását pénteken a Standard & Poor’s, és a magyar szuverén osztályzatra változatlan pozitív kilátást hagyott érvényben. Minden fasza és még faszább lesz. Szerintem is az van egyébként, hogy ezek a sorosista hitelminősítő intézetek semmit nem értenek semmiből, pláne a magyar tündérmeséből, másfelől mégsincs ok az elkeseredésre, a hiba nem a mi készülékünkben van. Harmadrészt augusztus 31-én a Fitch Ratings amúgy is felülvizsgálja a magyar BBB- besorolást, hátha azok jobb belátásra térnek.
Negyedrészt pedig – és talán ez a legfontosabb – nyújtson vigaszt a csalódásban, hogy Karcag fideszes önkormányzata végre megcselekedte az elkerülhetetlent: Karcag díszpolgárává avatta a fideszes Varga Mihály közepes képességű, nyugodt, kiegyensúlyozott közszereplőt...

HIÁBA A KORMÁNY-REKLÁM, HA NEM FIZETIK MEG A NEVELŐSZÜLŐKET

MÉRCE
Szerző: BERKE REGINA
2018.08.17.


Ősztől országos kampány népszerűsítheti a nevelőszülői munkát – nyilatkozta az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára péntek reggel az M1-nek. Fülöp Attila elmondta, hogy a kampány során megyénként kerül majd bemutatásra a szakma, a következő évi költségvetésben pedig 850 millió forinttal több jut majd a nevelőszülői hálózat megerősítésére, fejlesztésére, valamint a béremelések finanszírozására.

2014 óta jogszabályi előírás, hogy 12 év alatti gyermekek nem kerülhetnek más gyermekvédelmi szervekhez, és az ennél idősebbek esetében is a családban való elhelyezés élvez prioritást, de a rendelkezés nevelőszülők hiányában nem tud megvalósulni. Számuk növelése tehát elengedhetetlen lenne, hiszen gyermekvédelemben élők száma 2007 óta folyamatosan növekszik, a nevelőszülőké viszont stagnál. A KSH adatai szerint Magyarországon 2017-ben 1 millió 715 ezer kiskorúból közel 21 ezer gyermek részesült gyermekvédelmi szakellátásban, közülük pedig csak valamivel több, mint 14 ezren kerülhettek nevelőszülőkhöz...

BETEG GYEREKEKHEZ JÁRNAK TANULNI ÉS JÁTSZANI A FIATAL AMIGOK


ZOOM
Szerző: DIÓSI SZILVIA
2018.08.17.


Az Amigos a gyerekekért alapítvány önkéntesei a kórházban fekvő beteg gyerekek mindennapjait próbálják szebbé, izgalmasabbá tenni. Tizenegy fővel indultak, ma már ez a szám nyolcvanra nőtt és a főváros valamennyi egyeteméről, valamint Szegedről is vannak tagjaik. Hármójukat kísértük el a Bethesda Gyermekkórházba, ahová az iskolai tananyagban segíteni, nyelveket tanulni, most a nyári időszakban pedig inkább csak játszani járnak az önkéntesek.

NYOLCEZER SUGÁRFORRÁS ORSZÁGA VAGYUNK

INDEX
Szerző: NAK
2018.08.17.


A nyári uborkaszezon legizgalmasabb híre lett, hogy szerda este le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a 2B terminált, mert a Turkish Airlines egyik gépe sugárzó anyagot szállított az Országos Sugárbiológiai Intézetnek. A repülőgép rakományának kipakolásakor a repülőtér munkatársai azt észlelték, hogy veszélyes anyaggal teli konténer nagyon átmelegedett, és riasztották a katasztrófavédelmet. Az első – mostanra vaklármának bizonyuló – hírek szerint a szállításhoz használt ólomkonténer meg is repedt, és sugárzó anyag került a környezetbe. Miután kiderült, hogy erről szó sincs, este 11 körül feloldották a lezárást, és lassan visszatérhetett a normális üzemmenet a reptérre. A történtekkel kapcsolatban rengeteg kérdés merülhet fel bárkiben, igyekeztünk ezekre válaszokat kapni az illetékesektől.

Érdemes az elején tisztázni pár dolgot. A radioaktív anyagok természetben előforduló vagy mesterségesen előállított, ionizáló sugárzást kibocsátó anyagok. Ezek egy vagy több olyan speciális atomot (azonos rendszámú és tömegszámú radionuklidot) tartalmaznak, amelyek aktivitása sugárvédelmi szempontból nem elhanyagolható. A radioaktív anyagokon belül megkülönböztetik a nukleáris anyagokat, az önfenntartó nukleáris láncreakcióra képes vagy képessé tehető anyagokat (ilyen pl. az urán, a tórium, a plutónium), amelyek katonai (atomfegyver) vagy békés, civil (atomerőmű) célra egyaránt használhatók...

HOGYAN CSELEZTE KI ORBÁN MESSIT? - NAGY PÉNZ, NINCS FOCI

HVG ONLINE
Szerző: GOMPERZ TAMÁS
2018.08.17.


Mint azt a futball nevű játék – ami nem azonos a hasonló néven Magyarországon elterjedt változattal – kedvelői tudják, ma indul el a spanyol bajnokság új szezonja, holnap pedig az olaszé. A magyar nézők azonban a világ két legnépszerűbb focistájának (Messi & Ronaldo) meccseit egyelőre nem fogják látni.

Ez a történet természetesen nem a fociról szól, hanem arról, hogyan orbánosodik el az ország.

Cseppben a tender


Vajna kormánybiztos és adózás alól felmentett kaszinóbáró nem elégedett meg azzal, hogy megszerzi a BL mellett az angol bajnokság közvetítési jogát, neki több kellett. Lehetőleg az összes. A következmény ismert, az eredményből mindenki ráismerhet az elorbánosodás folyamatára, amely két lépésből áll: először tönkreteszik a piac többi szereplőjét állami segítséggel, aztán amikor mindent bekebeleztek, és teljesíteni kéne, akkor bekrepálnak.

Ezen a ponton nyilván valamennyi olvasónak eszébe jut a tankönyvpiac államosításának két szakasza: 1. Magánkiadók tönkretétele. 2. Káosz a terjesztésben, minőségromlás a tartalomban. Persze az egész közoktatási rendszer átalakítása leírható ezen a módon. 1. Központosítás, a Klik létrehozása, az önkormányzati fenntartásból következő sokszínűség és a (korlátozott) verseny megszüntetése, az alapítványi iskolák ellehetetlenítése. 2. Színvonalesés, folyamatos működési problémák, tanárhiány. Egészségügy? Dettó. 1. A teljes ellátórendszer központi irányítás alá vétele. 2. Az ENSZ emberi jogi egyezményeit is sértő állapotok a kórházakban.

Bármihez nyúlnak, szarrá változik. A receptet a politikában dolgozták ki: 1. az összes párt felvásárlása vagy tönkretétele. 2. NER.

A trafikoktól az építőiparig mindenütt ezt látjuk. Adminisztratív eszközökkel felszámolják a versenyt, aztán háromszor adják át a Várbazárt, annyira ótvar a minőség. Mint azt a szocializmus kódnevű, élő embereken végrehajtott, tudományos kísérlet bebizonyította, az állam mint tulajdonos lomha, pazarol, nem jól méri fel az igényeket, sokadlagos szempontnak tartja a költéghatékonyságot, nem rugalmas, nem innovatív, cserébe korrupt és hajlamos arra, hogy a teljesítmény helyett különféle ideológiai szempontot érvényesítésen a termelésben, meggátolva azt, hogy a gyengébb megoldások kiszelektálódjanak a versenyben. Így született meg az egyik oldalon a Mercedes és a Nike, a másikon a Trabant és a 2rule.

Az emberiséget azonban keményebb fából faragták annál, hogy ilyen könnyen feladja, ezért különböző országokban időről időre nekiveselkednek annak, hogy ezt a tudományos kísérletet megismételjék. A szerelmi kapcsolatok is mindig rondán végződtek eddig, ami nem ok arra, hogy ne próbálkozzunk újra és újra – gondolhatják, miközben írják az előterjesztést a plázastopról, az állami mobilszolgáltatóról, a bankrendszer annektálásáról, a nyugdíjpénztárak kifosztásáról, a taxik hatósági áráról, a nemzeti sportruházatról, a professzionális futball költségvetési támogatásáról satöbbi, satöbbi.

Nálunk annyi a különbség, vagy ahogy mostanában mondják: a hibridség, hogy a szocializmus alatt megismert állami holdingokat kiszervezték a Mészáros Lőrinc vezette vagyonügynökség alá, egyesítve az állami tulajdon felsorolt hátrányait a magántulajdon védelmének minden előnyével, már ami a pénz eltüntetésével kapcsolatos.

A sportközvetítések körül kialakult anomáliák is ebből a részben hibrid (félig még piaci, félig már állami) helyzetből következnek. Hiába vettük meg a jogokat, ha a szolgáltatók önállóan döntenek arról, mit és mennyiért vesznek meg.

A megoldás egyszerű: a kábelszolgáltatók államosítása (retorika: a magyarellenes UPC-nek és Telekomnak fontosabb az extraprofit, mint a nézők szórakoztatása), a Nemzeti Kábelszolgáltató megalapítása (vezérigazgató: Mészáros Lőrinc valamelyik unokája) amíg ez nem valósul meg, a szolgáltatók kötelezése a Vajna-féle csatorna átvételére a megszabott hatósági áron. Ez volna az első pont. A második Venezuelában tanulmányozható.

HELLER ÁGNES A "BIGOTT, ÖREG, KOMMUNISTA" (AVAGYPOSZT)

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2018.08.16.Kovács Zoltán főrezsimszolga nevezte az Orbánt lezsarnokozó Heller Ágnest bigott, öreg kommunistának, és erről nem lesz szó a posztban.

A képen látható hölgy, Ludmilla Alekszejeva. Két évvel idősebb Heller Ágnesnél, és nagyjából akkor zárták ki a kommunista pártból, mint Heller Ágnest. Ő az orosz emberjogi mozgalom nagyasszonya, a Moszkvai Helsinki Bizottság alapítója, aki egy bizonyos Vlagyimir Putyin legelszántabb ellenfelei közé tartozik. Na, de akkor, hogy van ez? Elmondom.

Vlagyimir Putyin egy zsarnok, kicsit még gyilkos is. Csak Putyin egy nagypályás zsarnok. Orbán pont olyan kispályás, mint az emberei Schmidtmaritól, Lánczibubuig, Elsimontól Kovácszotyóig. Békés Márton a kulturális komisszár, jézusmária, az egész banda egy Felcsút FC, ráadásul az idegenlégiósok nélkül. Orbánnak egyszerűen lelki igénye van a szarra, szar emberekre, szar futballra, szar csülköspacalra. Nekünk még putyinból is csak egy ilyen kis tádzsik majomparádé jutott.


A NYUGDÍJREFORM TALÁN MÁR NEM IS ELÉG

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Népszava
2018.08.17. 


Nem omlik össze a nyugdíjrendszer, de egyre nőnek a feszültségek: a frissen nyugdíjba vonulók és az idősebbek közt, de a 40 év után visszavonuló nők és a rugalmatlan korhatár miatt munkában maradók közt 

Mielőbbi nyugdíjreformot sürget legújabb elemzésében az egyik legismertebb hazai nyugdíjszakértő. Simonovits András az Indexen arról értekezett, hogy azért lett volna jobb az egykor általa is támogatott inflációkövető nyugdíjemelés helyett mégis az előző évi nettó bérnövekedés felét is tartalmazó „svájci indexálásnál” maradni, mert akkor a régebbi ellátások is magasabb arányban nőttek volna. Az emiatt emelkedő nyugdíjkifizetések pedig óvatosabb béremelésre kényszerítették volna a kormányt, amely most a magas béremelésekkel és a szociális hozzájárulási adó szintén radikális csökkentésével látszólag paradicsomi állapotokat teremtett a munkavállalók és a munkaadók számára. 

A progresszív személyi jövedelemadó eltörlése és az utóbbi két év reálbérrobbanása azonban szinte elviselhetetlen egyenlőtlenségeket hozott a nyugdíjrendszerbe – szögezi le Simonovits. Már 18 százalékos rés keletkezett az azonos körülmények között 2-3 éve és a most nyugdíjba vonult friss nyugdíjasok között, és az idősebbek leszakadása idén, sőt a szerző szerint 2021-ig tovább nő. Végeredményként pedig az összes nyugdíjas rosszul jár, hiszen ellátásuk egyre kevesebbet ér a bérekhez képest. Ez az úgynevezett „helyettesítési ráta” 2015-ben még majdnem 70 százalék volt, ma már alig magasabb 50 százaléknál. 

A szakértő arra figyelmeztet a cikkben, hogy a bérnövekedés törvényszerűen lassul majd, a magasabb induló nyugdíjjal belépők hatására emelkedik az átlagnyugdíj és a helyettesítési arány visszaáll a magasabb szintre. Ezek hatására pedig néhány év múlva az akkori kormány kénytelen lesz ismét emelni a járulékkulcsokat. 

Simonovits András ehhez hozzáveszi azt a feszültséget is, ami a Nők40 lehetőségével élni tudók és a teljesen rugalmatlan, de egyre emelkedő korhatár miatt munkavégzésre kényszerített tömegek között feszül. Hevesen tiltakozik a biztosítók által gerjesztett hisztéria ellen, hogy a magyar nyugdíjrendszer hamarosan összeomlik, de állítja: Nők40 nélküli rugalmasabb korhatárt, progresszív személyi jövedelemadót és nem csak inflációkövető indexálást kell bevezetni – lehetőleg minél hamarabb.