2022. május 14., szombat

RÁADÁS: A KÖZOKTATÁS INDIKÁTORRENDSZERE 2021 (PDF)

KRTK-KTI / ELKH
Szerkesztő: VARGA JÚLIA
2022.02.16.


T
ARTALOMJEGYZÉK

TABLE OF CONTENT (9.o)

ENGLISH SUMMARY (15.o.)

BEVEZES (19.o.)


(A) KONTEXTUSINDIKÁROROK (2.o.)

 A1. Demográfia (23.o.)

 A1.1. indikátor: Az óvodás- és iskoskorú népesség szának változása (23.o.)

 A2. A tanulók rsadalmi-gazdasági háttere (25. o.)

 A szegénységben, vagy hátránnyal élő óvodás- és iskoláskorúak (25.o.)


A2.1. indikátor: A szegény háztartásban élő gyermekek aránya (25.o.)
A2.2. indikátor: A hátrányos helyzetű (HH) tanulók aránya (27.o.)
A2.3. indikátor: A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók aránya (27.o.)
A2.4. indikátor: A veszélyeztetett tanulók aránya (31.o.)
A2.5. indikátor: A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók aránya (34.o.)
A2.6. indikátor: A pszichés fejlődési zavarral élő tanulók aránya (37.o.)
A2.7. indikátor: A roma tanulók aránya (48.o.)
A2.8. indikátor: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók arány
         (52.o.)

 A szülők társadalmi háttere (56.o.)


A2.9. indikátor: A népesség iskolázottsága a 25–50 éves korcsoportban.(56.o.)
A2.10. indikátor: A munkanélküliek aránya a 25–50 éves korcsoportban (59.o.)
A2.11. indikátor: A közmunkások aránya a 25–50 éves korcsoportban (61.o.)

B) FORDÍTÁSINDIKÁTOROK (63.o.)

B1. nzügyi ráfordítások (63.o.)

Közoktatási kiadások makroszinten (63.o.)


B1.1. indikátor: Az egy diákra jutó kiadások a költségvetési szektorban(64.o.)
B1.2. indikátor: Az egy diákra jutó kiadások az egy főre jutó GDP százalékában, nemzetközi
összehasonlításban (65.o.)
B1.3. indikátor: Az alap- és középfokú oktatási kiadások a GDP százalékában, nemzetközi
összehasonlításban (67.o.)
B1.4. indikátor: Az egy diákra jutó óvodai és iskolai kiadások fő kiadási kategóriák szerint
(69.o.)

B2. Emberi erőforrások (75.o.)

A tanárok jellemzői (75.o.)


B2.1. indikátor: A nők aránya a pedagógusok között (75.o.)
B2.2. indikátor: Az egyes korcsoportokhoz tartozó pedagógusok aránya (78.o.)
B2.3. indikátor: Az egyes végzettségi csoportokhoz tartozó pedagógusok aránya (82.o.)

Tanári munkaerő-forgalom és foglalkoztatás (86.o.)


B2.4. indikátor: A belépő tanárok aránya (86.o.)
B2.5. indikátor: A pályakezdő tanárok aránya.(91.o.)
B2.6. indikátor: A nyugdíjas tanárok aránya (94.o.)
B2.7. indikátor: Az egyes programtípusokban foglalkoztatott tanárok aránya a foglalkoztatás
formája szerint (99.o.)
B2.8. indikátor: A tartósan távollévő tanárok aránya (103.o.)
B2.9. indikátor: Az állandó helyettesítésre alkalmazott tanárok aránya (105.o.)
B2.10. indikátor: Diák-tanár arány (108.o.)
B2.11. indikátor: Betöltetlen tanári álláshelyek (112.o.)

Egyéb segítő foglalkoztatottak (115.o.)

B2.12. indikátor: A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak aránya (115.o.)
B2.13. indikátor: A rendszergazdák aránya a közoktatási intézményekben (118.o.)

A tanárok kereseti helyzete (121.o.)

B2.14. indikátor: A szakképzett pedagógusok relatív keresete (121.o.)
B2.15. indikátor: Az egyes szakképzett pedagógusfoglalkozásokban dolgozók relatív
keresete (124.o.)
B2.16. indikátor: A szakképzett pedagógusok relatív keresete nemzetközi
összehasonlításban (125.o.)

Tanárképzés (131.o.)

2.17. indikátor: A tanárképzésre jelentkezők aránya az összes felsőfokú jelentkezésen belül
(131.o.)

C) FOLYAMATINDIKÁTOROK (133.o.)

C1. Hozzárés és részvétel (133.o.)


Az óvodáskorú és zépiskolás konépesség részvétele a közoktatásban (133.o.)


C1.1. indikátor: Az óvodáskorú népesség részvétele az óvodai ellátásban (133.o.)

C1.2. indikátor: A középiskolás korú népesség részvétele a közoktatásban (135.o.)


Hozzáférés az óvodai, általános iskolai és középiskolai oktashoz a lakóhelye

      (138.o.)


C1.3. indikátor: Az egy férőhelyre jutó óvodások aránya (139.o.)
C1.4. indikátor: Az óvoda és általános iskola nélküli települések aránya (141.o.)
C1.5. indikátor: Az óvoda és általános iskola nélküli településeken élő óvodás- és általános
iskoláskorú népesség aránya (142.o.)
C1.6. indikátor: A középfokú iskola nélküli kistérségek aránya (144.o.)
C1.7. indikátor: A középfokú iskola nélküli kistérségekben élő 14–17 éves népesség aránya (145.o.)
C1.8. indikátor: A kizárólag nem állami fenntartású óvodával és általános iskolával rendelkező települések aránya (145.o.)
C1.9. indikátor: A kizárólag nem állami fenntartású óvodával és általános iskolával rendelkező településeken élő óvodás- és iskoláskorú népesség aránya (146.o.)
C1.10. indikátor: A kizárólag nem állami fenntartású középfokú iskolával rendelkező kistérségek aránya (148.o.)
C1.11. indikátor: A kizárólag nem állami fenntartású középfokú iskolával rendelkező kistérségekben élő középiskolás korú népesség aránya (149.o.)


A diákok területi mobilitása (151.o.)


C1.12. indikátor: A bejáró diákok aránya (151.o.)
C1.13. indikátor: A kollégista diákok aránya (154.o.)

C2. Továbbhaladás (155.o.) 


Az évismétlők aránya a közoktatásban(155.o.)


C2.1. indikátor: Az évismétlő diákok aránya (155.o.)
C2.2. indikátor: A legalább egyszer vagy többször évet ismételt diákok aránya a 8. és a 10.
évfolyamon (159.o.)

A középfokú programok kínálata és kereslete (165.o.)

C2.3. indikátor: A középfokú továbbtanulásra jelentkező tanulók megoszlása az első helyen
történt jelentkezés programtípusa szerint (165.o.)
C2.4. indikátor: A középfokon továbbtanuló diákok megoszlása programtípus szerint (169.o.)
C2.5. indikátor: A középfokon 9. évfolyamra járó tanulók aránya programtípus szerint
(174.o.)
C2.6. indikátor: A középfokon 10. évfolyamra járó tanulók megoszlása programtípus szerint
(179.o.)

C3. Tanusi rnyezet (182.o.) 


Az intézményhálózat jellemzői (182.o.


C3.1. indikátor: Az intézmények megoszlása intézményfenntartó szerint (182.o.)
C3.2. indikátor: A tanulók megoszlása intézményfenntartó szerint (184.o.)
C3.3. indikátor: Az átlagos tanulói létszám az iskolai programtípusokban (188.o.)
C3.4. indikátor: Az 500 főnél nagyobb létszámú iskolai képzésben tanulók aránya (190.o.)
C3.5. indikátor: A 100 főnél kisebb létszámú iskolai képzésben tanulók aránya (190.o.)
C3.6. indikátor: Az átlagos osztálylétszám (191.o.)
C3.7. indikátor: A 35 fős vagy nagyobb létszámú osztályok aránya (193.o.)
C3.8. indikátor: A 9 fős vagy kisebb létszámú osztályok aránya (193 o.)

Egyenlőség (195 o.)


C3.9. indikátor: Szegregációs index (195 o.)
C3.10. indikátor: A magántanulók aránya (198 o.)
C3.11. indikátor: A 30 vagy több igazolatlan órát hiányzók aránya (200 o.)
C3.12. indikátor: A tanköteles koron túl mulasztás miatt megszűnt tanulói
jogviszonyok aránya (203 o.)
C3.13. indikátor: A hátrányos és nem hátrányos helyzetű tanulók programtípus szerinti
megoszlása a középfokú oktatásban(206 o.)
C3.14. indikátor: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a
felsőoktatásba jelentkezők között (208 o.)
C3.15. indikátor: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a
felsőoktatásba felvettek között (211 o.)
C3.16. indikátor: Az integráltan és gyógypedagógiai tanterv szerint oktatott sajátos nevelési
igényű (SNI) tanulók aránya (213 o.)

Oktasi minőség(216 o)


C3.17. indikátor: Az egyes szaktárgyakat szakos képesítés nélkül tanítók aránya (216)
C3.18. indikátor: Azoknak az iskoláknak az aránya, ahol egyes szaktárgyakat csak képesítés
nélküli tanárok tanítanak (224 o.)
C3.19. indikátor: A heti három-négy, illetve öt vagy több órában idegen nyelvet tanulók
aránya (227 o.)
C3.20. indikátor: Az emelt szintű oktatásban részt vevő tanulók aránya (230 o.)
C3.21. indikátor: A fejlesztő foglalkozásban részt vevő tanulók aránya (231 o.)
C3.22. indikátor: A tehetséggondozásban részt vevő tanulók aránya (232 o.)
C3.23. indikátor: A gyógytestnevelésben részt vevő tanulók aránya (234 o.)
C3.24. indikátor: Az idegennyelv-tudással rendelkező tanárok aránya (236 o.)


D) EREDMÉNYEK (23 o.)

D1. Belső eredmények (239 o.) 

Átlagos teljesítmény (240 o.)


D1.1. indikátor: Átlagos teljesítmény, országos kompetenciamérés, szövegértés és
matematika (240 o.)

A gyengén teljesítő tanulók aránya (245 o.)

D1.2. indikátor: A gyengén teljesítő tanulók aránya, országos kompetenciamérés,
szövegértés és matematika (245 .)
D1.3. indikátor: A gyengén teljesítő tanulók aránya, PISA-felmérés, szövegértés és
matematika(255 .)

A jól teljesítő tanulók aránya (265 .)

D1.4. indikátor: A jól teljesítő tanulók aránya, országos kompetenciamérés, szövegértés és
matematika (265 .)
D1.5. indikátor: A jól teljesítő tanulók aránya, PISA-felmérés, szövegértés és matematika
(274 .)

Felsőfokú továbbtanulás (284 .o.)

D1.6. indikátor: A legalább egy középfokú nyelvvizsgával rendelkezők aránya a
felsőoktatásba jelentkezők közül(284 .)
D1.7. indikátor: A legalább egy középfokú nyelvvizsgával rendelkezők aránya a
felsőoktatásba felvettek közül (286 .)
D1.8. indikátor: A felvettek aránya a felsőoktatásba jelentkezők közül (288 .)
D1.9. indikátor: A felsőoktatásba jelentkezők aránya az adott évben érettségizettek közül (291 o.)
D1.10. indikátor: A felsőoktatásba felvettek aránya az adott évben érettségizettek közül
(293 o.)

D2. Külső eredmények (295 o.) 


D2.1. indikátor: A munkanélküli fiatalok aránya (295. o.)
D2.2. indikátor: A foglalkoztatott fiatalok aránya (300 o.)
D2.3. indikátor: A közmunkás fiatalok aránya (306 o.)
D2.4. indikátor: A nem dolgozó és nem is tanuló fiatalok aránya (306 o.)
D2.5. indikátor: A korai iskolaelhagyók aránya (312 o)
D2.6. indikátor: A 20–24 éves népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség
szerint (315)
D2.7. indikátor: Mediánkeresetek a végzettség szintje szerint (317.o.)
D2.8. indikátor: Az iskolai végzettség kereseti hozama (319.o.)

ITT OLVASHATÓ, INNEN LETÖLTHETŐ (PDF-BEN)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.