2020. július 5., vasárnap

SEMMI SE KÉSZÜL

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: VÁNCSA ISTVÁN
2020.07.03. 


Az a háromszázmilliárd, amelyről a frissiben beszerzett tizenhatezer léle­geztetőgéppel kapcsolatban oly sok szó esik, legyünk egészen nyugodtak, a legjobb helyre ment. Persze nem Kínába, apostoli kormányzatunk ugyan köztudottan na­gyon szereti Kínát és a kínaiakat, annál azonban több esze van, semhogy háromszázmilliárdot csak úgy lazán odalökjön nekik. Lopja a pénzt a mi apos­to­li kormányzatunk? Igen, de egyfelől az is munka, más­felől pedig háromszáz­milliárd nem aprópénz, azért még a mi legjobbjaink is hajlandók lehajolni, ha az utcán belebotlanak. Hogy mégis mekkora ös­szegről van szó, azt a közrendű állampolgár fel se bírja fogni, de azért csak próbálkozzunk. A ta­valyi év első hét hónapjában ennyi volt a ma­gyarországi szálláshelyek összesített árbevétele. Virágzó és szépen növek­vő idegenforgalom mellett, amikor a járványt még elképzelni se tudtuk volna. Vagy vegyünk egy má­sik, de ugyancsak ehhez a tárgykörhöz tarto­zó párhuzamot. Apostoli kor­mányzatunk tavaly márciusban határozott Ma­gyarország öt kiemelt turisz­tikai térségének fejlesztését illetően, és erre az öt projektre összesen háromszázmilliárdot szánt. Tavaly márci­us­tól egé­szen 2030-ig, merthogy természete­sen akkor is ugyanaz a brancs fogja gya­ko­rol­ni a hatalmat, amelyik már tíz éve tesz minket bol­doggá. Ráadásul a Magyar Turisztikai Ügy­nök­ség, amely ezt a pénzt kiporciózni hivatott, nem szociális intéz­mény. Kormánypárti képviselők és ábrándos tekintetű multi­mil­li­árdosok kas­tély­szállóit szokta támogatni, más szóval azért van, hogy az urak a zsák­mányon méltó körülmények között osztoz­kod­hassanak. De lám, három­száz­milliárdnyi jó magyar forint akkora összeg, hogy azt még Csák Máté földjén se egyszerre talicskázzák haza, hanem apránként, ahogy finom népeknél szokás.

Persze valójában lélegeztetőgépeket vettek rajta, hát hogy a fenébe ne. Abban az országban, ahol a járvány csúcsán egyszerre maximum nyolc­van gép volt használatban. Átlagosan viszont csupán hatvan. Ha csakugyan így történt, ha tehát ilyen előzmények ismeretében csakugyan képesek voltak tizenhatezer kínai gépet megvásárolni, akkor ezen az ügyleten néhány derék, mélyen val­lá­sos, kor­mány­zó urunkért és hazájáért az életét is örömmel feláldozó igaz magyar ember egészen aszt­rál­is mér­ték­ben gazdagodott. Erre utaltunk az el­ső mondatban avval, hogy az a háromszázmilliárd a legjobb helyre ment. Az se kizárt, persze, hogy való­já­ban pár ezer darab excepci­o­nális minősé­gű kínai cipő­kanalat vásároltak, a fennmaradó pénzt pedig hazavit­ték, miáltal az így is a lehető legjobb helyre került. A mi rendsze­rünkben az a legcsodá­lato­sabb, hogy a pénz itt elveszni nem tud. Történ­jék bármi is, megtalálja az útját azon ál­do­zat­kész, erkölcsös, mondhatni, szent életű honfiak és honleányok buk­szái felé, akik értékén becsülik és a haza üdve érdekében használandják. Más kérdés, hogy ember nincs a földön, aki ezt csakugyan elhinné, ám ez láthatólag senkit se zavar. Kor­mány­zatunk napi gyakori­ság­gal és egyre arcátlanabbul hord össze egyre hajmeresztőbb baromsá­gokat, alattvalói közben üveges tekintettel néznek maguk elé, és pontosan tudják, hogy kormányzatunk is tudja, hogy ők annyira azért mégse hülyék, mint ami­lyen­nek lenniük kellene, de most mégis azt kell játsza­nunk, mintha.

Mária országa sokszínű, mókás, fölöttébb szórakoztató...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.