2022. március 18., péntek

AZ ÉS 2022/11. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.03.18.


F E U I L L E T O N

Marsó Paula
Hazatérés Cytheréből
Egy rokokó vágygondolat

I N T E R J Ú

Köves Gábor
„Trump akar lenni”
Interjú Bret Easton Ellisszel


 
K R I T I K A

Visy Beatrix
A nyomozó szerencséje

Kelevéz Ágnes: Esti kérdések. Irodalomtörténeti nyomozás Ba­bits költészetében. Magyar Iro­da­lom­tör­téneti Társaság, Budapest, 2021, 394 oldal, 2490 Ft

Nem árt, ha szerencse is társul a nyomozáshoz. Ám nem feltétlenül a vak Fortunáról, váratlan fordulatról van szó, hanem arról a fajta ajándékról, ami a kitartó és elszánt detektív jussa. Nem véletlenül sertepertél lankadatlanul Miss Marple vagy Columbo hadnagy – hogy a klasszikusoknál maradjak – a bűntény helyszínén, a nyomok hatósugarában. Kelevéz Ágnes évtizedeket átívelő, mondhatni megszállott kutatásai, kitartó kíváncsisága, aminek köszönhetően kérdésekkel ostromolta a költő hagyatékát, műveit, amelyek aztán újabb és újabb dokumentumok és területek felé sodorták, időnként valóban szerencsésnek mondható jutalmakban részesült. Ezek közül a legnagyszerűbb a rejtélyesen bolyongó két doboznyi Osvát-hagyaték 2018-as meglepetésszerű felbukkanása, amely többek között tartalmazza Babits Levelek Iris koszorújából című verseskötetének kéziratos anyagát is.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Perecz László
Ex libris

Fekete Éva: Lukács György
Somos Róbert: Kornis Gyula
Filep Tamás Gusztáv: Joó Tibor
Mészáros András: Nem alszom...

Kaiser Zsanett
Kérdezz-felelek

Milbacher Róbert: Tátiti Tibike, a világ utolsó táviratkihordója gondol egy merészet. Csimota Könyvkiadó, Budapest, 2021, 90 oldal, 2990 Ft

A történet Sutyorka községben játszódik, főhelyszíne a postahivatal, ahol Tátiti Tibikét azt aggasztja, hogy az emberek már nem használják a táviratküldés lehetőségét, nincs továbbítandó üzenet. Nem tudja alkalmazni tudását, pedig megnyerte „[…] az országos távírászversenyt, ahol Aranyharkály díjban részesült […]” (5.). A távbeszélőket (telefonokat) okolja ezért, a levélküldés visszaeséséért pedig a villanyposta (minden újfajta kommunikációs mód) elterjedését teszi felelőssé a falu. Utóbbi Flambi Sanyi, a kancsal levélkihordó életére van negatív hatással.Tovább

A szerző további cikkeiIsztray Simon
MI – kinek a képére?


Tillesch György és Omar Hatamleh: Mesterség és intelligencia. Vegyük kezünkbe sorsunkat az MI korában. Fordította Stemler Miklós. Libri Kiadó, Budapest, 2021, 240 oldal, 3999 Ft

A szerzőpáros szerint a mostani technológiai forradalom egyedülálló, különbözik az eddigiektől. Ennek lényege, hogy nem korlátozódik egy területre, hanem minden területet átformál: a közlekedést, az oktatást, az építőipart, az egészségügyet, a divatot stb., de az egyének mindennapi életét és a teljes társadalmat is. Az MI lesz az ezek mögött álló és ezeket átalakító „agy”, amely minden szakmának új lendületet ad és minden életformát megváltoztat.Tovább

Bakcsi Botond
Önkritika, dialogikusság, érzékenység

Jean-Jacques Rousseau: Rous­seau, Jean-Jacques bírája. Pár­beszédek. Fordította Marsó Paula. Typotex Kiadó, Budapest, 2020, 352 oldal, 4500 Ft

A Rousseau nevű beszélő többszöri nekifutásban bontja ki véleményét, ebből kifolyólag a szöveg gyakran válik önismétlővé, amint a meggyőzési kísérletek során egyre több szempontot sorakoztat fel a J. J. körüli félreértések eloszlatása érdekében. Az újrakezdődő kísérletek során számos olyan filozófiai érveléssel találkozhatunk, amelyek önmagukban is figyelemre tarthatnak számot. Hogy csak egyetlen példát említsek: a Második párbeszédben olvashatunk egy rövid érzékenységelméleti okfejtést. Rousseau e helyütt elkülöníti a fizikai, szervi érzékenységet az aktív, morális érzékenységtől, az utóbbin belül pedig a pozitív érzékenységet a negatív érzékenységtől. A pozitív érzékenység a tiszta önszeretetből, a létfenntartás puszta viszonyaiból fakad, míg a negatív érzékenység az önzésre vezethető vissza, és a társadalmi kapcsolatok versengéssé fajult formáit hozza létre.Tovább

Szántai Márk
Algyői rímek

Bakos András: Isteni testek. Tiszatáj Kiadó, Szeged, 2021, 74 oldal, 2490 Ft

Az ismerősség és az idegenség kódjait kombináló líraépítkezés a második ciklusban is folytatódik, csak itt már nem a fizikai, térbeli távolság lesz a meghatározó, hanem az ismerőstől, a sajáttól való elkülönböződés. „Meglepő, / hogy ez most az övé, másvalaki / öregkorának jobban el tudná / képzelni” (40.) – olvashatjuk a Repce Szomolyában című versben. A lírai beszélő sohasem próbálja meg elkendőzni a személyességet: gyakran szólal meg egyes vagy többes szám első személyben. A lírai én saját tettei, gondolatai, fájdalmai nyernek megfogalmazást, vagy éppen a mi (értsük bármily tágan is a szót) közös sorsunkról mesél.Tovább

Márjánovics Diána
Dávid király Budapesten

Konrád József: A behajtó. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2021, 216 oldal, 3499 Ft

A behajtó formabontó narrációs megoldásokkal élő, merész írói attitűdről tanúskodó mű – szólhatna az eufemizáló jellemzés, mely figyelmen kívül hagyná a regény hiányosságait. Már az első fejezetek alapján kitűnik, hogy a szöveg sajátszerűségei (kaotikus történetvezetés, az idősíkváltások különös módozatai, túlburjánzó mondatok) nem egy alaposan kidolgozott koncepció velejárói, sokkal inkább stiláris problémákból és A behajtó szerkezeti hiányosságaiból fakadnak.Tovább

Hegedűs Claudia
Édenkert-rekonstrukció

Deborah Feldman: Exodus – Hogyan találtam meg a saját utam, miután kiléptem a haszid közösségből. Fordította Getto Katalin. Libri Könyvkiadó, Budapest, 2021, 426 oldal, 3999 Ft

Kevesen merik olyan bátran a kezükbe venni a sorsuk irányítását, mint tette azt Deborah Feldman, aki megelégelve a rá és névtelen sorstársaira osztott női szerepet, kilépett a kíméletlenül férficentrikus, hermetikusan zárt haszid életközösségből (értsd: a brooklyni Williamsburgben található szatmári ortodox közösségből). Bár a XXI. században logikus lépésnek tűnik hátat fordítani egy olyan anakronisztikus mikrovilágnak, mint ez a fojtogató vallási közeg, az újrakezdés embert próbáló feladat. Elvégre mit tud kezdeni magával egy kisgyerekes anya, itt és most Deborah Feldman, aki hirtelenjében a senkiföldjén találja magát? A kitartó olvasó természetesen nem marad kétségek között, mivelhogy az Exodus maradéktalanul feloldja az Unortodox kérdőjeleit.Tovább

Tóth Ádám
Az ismeretlen személy alakváltozatai

(Gaál József kiállítása megtekinthető március 23-ig az Országút Galériában.)

A tudatosság legcsekélyebb szikrája nélkül készült, jórészt katonákat ábrázoló olajképeket a hadi eseményekkel teljes szinkronban állították ki. Nostradamushoz felérő látnoki képességek birtokában festőjük rossz előérzete mindannyiunk mély sajnálatára nem csalt. Az alkotói tudattalanban lappangó anatómiai deformitások jegyeit viselő, drámaian megformált szörnyalakok Gaál Józsefre jellemző expresszionista festészeti eszközökkel, a látványt átszellemítő módon jelennek meg.Tovább

Siba Antal
Március van s határtalan az Élet

(Diáktüntetés, RTL Klub, mérce.hu)

Lapzárta napján diákok tüntettek tanáraik mellett, ami azt mutatja, hogy az iskolákban a tanár-diák viszonyban alighanem új kötőelem képződött: egy egymás iránti szolidaritás (mérce.hu). Ez aligha jelenthet mást, mint hosszabb távú személyi érdekszövetséget, mert csak a vak nem látja, hogy itt valóban valami közös jövőről van szó. Ez a szövetség az erő oldaláról persze érezhető kevésnek is, de ez a sok-kevés, elég-nem elég viszonyrendszer képes egyik pillanatról a másikra is megbomlani.Tovább

György Péter
Egyidejű emlékmű – háború idején

(Mladen Miljanović kiállítása az acb Galériában április 15-ig látható.)

A militáris eseményeket rögzítő térkép ironikus kifordításának remek példája volt a 2015-ben, az OFF Biennálé részeként megrendezett Magyarország hadművelet, mely egy katonai akció vizuális lenyomatát imitálta. Ugyanakkor a jelentések persze radikálisan eltértek a jelektől. Egy áthúzott, általában megsemmisített elemre utaló jel magyarázata a „kommunista örökséget” kritizáló képek múzeumi szerepe volt. Az Ukrajna felől érkező „támadások” az artworld kontextusában, azaz a galéria mindennapi és szimbolikus világának valóságában, a kortárs művészet társadalomkritikáját jelentették.Tovább

Stőhr Lóránt
Hívjátok Ritát!

(Fazekas Máté Bence: Kilakoltatás)

A Kilakoltatás nem művészfilm, ami akár a szociológiai összefüggésekben, akár a lélektani vizsgálódásban mélyre hatolna, hanem széles közönséget megcélzó dramedy, a vígjáték és a dráma különös öszvére. Fazekas és a fiatal, tehetséges alkotócsapat szellemesen és gördülékenyen mesél el egy nem mindennapos esetet, ami mindennapos kálváriákra döbbenheti rá a nézőt.Tovább

Gergics Enikő
Vezetékes vér

(Aiszkhülosz–Szophoklész–Euripidész: Élektra, r.: Szőcs Artur, Miskolci Nemzeti Színház, március 9.)

Nem egyetlen markáns értelmezést kapunk tehát, inkább egy sok különböző aspektusból álló, több oldalról felvillantott, nem egyértelműen megítélhető Élektra lép a Miskolci Nemzeti Színház színpadára. Ugyanez igaz a főbb szereplőkre is. Szőcs Arturt azonban, úgy tűnik, mégsem a családi átok, és így az egyes szereplők vagy a testvérpár sorsa foglalkoztatja leginkább, hanem az, hogy milyen lehet ebben a városban élni, erkölcsileg leszerepelt, bűneiket nem is takargató, megdönthetetlenségükben mégis biztos vezetők alatt.Tovább

Csengery Kristóf
Barátunk, Babar

(Babar, a kis elefánt története. Simon Izabella, Hegyi Barbara. Hungaroton)

Hegyi Barbara úgy mondja a szöveget, ahogyan egy szülő mesél a gyerekének: dikciójának legfőbb vonása a megszólító közvetlenség és a sallangtalan természetesség. Orgánumának kezdettől szexepilje egy karcos regiszter – ezt is remekül használja. Simon Izabella zongorázása a Babar-miniatűrökben színes, kontrasztgazdag, változatos és ábrázoló szellemű, kiaknázza a tételek humorát, hangulatfestő-illusztratív jellegét. A két művészi teljesítmény tökéletes összhangot alkot: megszületik a kedves, fordulatos zenés mese hasonlíthatatlan varázsa.Tovább

Fáy Miklós
Álom volt a látomás

(Erkel: Hunyadi László – Magyar Állami Operaház, március 13.)

Ha másról van szó, nem egy előadásról, hanem kórlapról, hogy miért beteg a magyar opera, az más. Akkor a Hunyadi épp nagyon is a helyén van az Operában, íme, itt van valami valamiben, hasonló a hasonlóban. Úgy értem, itt az Opera, látszólag szebb, mint volt, az biztos, hogy nem szebb, mint újkorában, mert a megnyitóra nem sikerült mindennel elkészülni.Tovább

Károlyi Csaba
Szabadságom története

(Nádas Péter belső emigrációról, írói és olvasói szabadságról. Greff András beszélgetése. Litera Podcast, március 12.)

Izgalmas, hogy ez most a Gyávaságom története program része. Mert aki itt megszólal, a szabadságról beszél. Arról, hogyan lehetett élni a kemény, majd a puhuló diktatúrában, hogyan lehetett túlélni a Kádár-rendszert, és mit tudtunk kezdeni 1989 után a fene nagy szabadsággal. Greff András jól kérdez, távolságot teremt, hiszen fiatal, nem élt még akkor. Nádas Péter jól válaszol, mert öregedő emberként arra is kíváncsi, a kérdező vajon mit nem ért.Tovább

Végső Zoltán
Történelmi rálátással

(Genesis of Genius – Ornette Coleman: Something Else!!!!; Tomorrow is the Question – Contemporary/Craft/Universal – 1958, 1959/2022)

Don Cherry, akinek Coleman lényegében több lemezén is a társfőszerepet biztosította, a háromdimenziós sakkjátékhoz hasonlította Ornette zenei rendszerét. A pocket trombita (Cherry) és altszaxofon (Coleman) semmihez sem hasonlítható, jellegzetes együtthangzása körül minden forog, a blues 13 vagy 25 ütemes, a fogódzók nem egyértelműek, haladunk a hangok egyenrangúsága felé, ami másfél évtized múlva Coleman harmolódikájában válik igazán alapvetéssé.

I R O D A L O M

Jenei Gyula
Az ablakon túl

Valamelyik hajnalban, amíg aludtam, meghalt az egyik szomszédom. Nem ismertem, pedig ha felállnék a géptől s egy lépést tennék az ablakhoz, ki se kellene hajolnom, rálátnék az övére. Akár át is kiabálhattunk volna egymásnak: hogy van, szomszéd, hogy aludt? Kiabálni se nagyon kellett volna. Tíz-egynéhány méterről van szó.

De nem ismertem ezt a szomszédomat. Nem tudom, fiatal volt vagy öreg, borostás vagy szakállas. Semmit nem tudok róla. Elképzelhető, hogy láttam már többször, s az is, hogy soha. Bennégett. Persze lehet, hogy csak a szén-dioxid-mérgezésbe halt bele. Csak. Furcsa itt ez a szó. Azt jelenhetné: belealudt a halálba. Az biztos, hogy a kitört ablaküveg fölötti homlokzatot feketére festette a füst. Most alaposan megnéztem. Egyébként nem nagyon szoktam arrafelé tekingetni, mert közel van ugyan, de olyan szögben, hogy kiesik a látóteremből.

Aki valamelyik hajnalban, amíg aludtam, meghalt itt a szomszédban, tulajdonképpen nem is volt a szomszédom. Vagy mégis?Tovább

Tóth Gábor Ákos
Balatoni Menedék

Amikor a lány aznap reggel behozta az újságot, s a kávé mellett olvasni kezdtem, azonnal szemembe ötlött a fotó. A szebb napokat látott épület előtt két alak volt látható – két férfi katonai egyenruhában. Az a fénykép akkor készült Kálmánról és Gyuláról a ház előtt, mielőtt bevetésre küldték volna őket az oroszok ellen. „Hogy a fenébe került egy családi fotó ezekhez”, töprengtem felháborodásközeli állapotban, aztán feltűnt a forrása is – Magyar Futár –, és úgy éreztem, mintha pofon vágtak volna. Igen, annak a szennylapnak a főszerkesztője akkor járt nálunk, amikor a fiúkat egy hevenyészett kerti partival búcsúztattuk.

– Jól kiosztottad a disznót – dicsért meg az unokám, amikor visszautasítottam a hírhedten zsidó- és kommunistaellenes Rajniss Ferenc együttműködési ajánlatát a mi Balatoni Futárunkkal. A „civilben” országgyűlési képviselő nem értette, hogy mondhatok nemet egy 70 ezres példányszámú lap megkeresésére – az ő köreikben nem voltak hozzászokva a kikosarazáshoz. Mivel az országos politika már rég nem érdekelt, csak akkor találkoztam a pökhendi fajtájával, amikor átrándultunk korzózni Füredre a fiatalokkal – a két fiú, a „mindhalálig” barátok fülig szerelmesek voltak ebbe a szerencsétlen lányba, akit azóta itt rejtegetek, mióta egymással versengő hódolói bevonultak.

„Csak meg ne lássa”, dugtam elővigyázatosságból a terítő alá az újságot, merthogy a lány – Artner Rita – echte zsidó volt, akinek a Balatoni Menedékben nem úgymond az ártatlanságát kellett őriznem pajtásai visszatértéig, hanem az inkognitóját, és ezzel végső soron az életét.Tovább

Abafáy-Deák Csillag
Piacolás

Laci szeret piacra járni. Ha nem szeretne, már rég elvált volna Kláritól, aki egyáltalán nem szeret oda járni. Kell a friss zöldség, a jó minőségű gyümölcs, nem afféle multik által mesterségesen felturbózott, ez fontos az életminőségünkhöz, hallja naponta felesége megjegyzését. Lacinak a csarnokban megvan a kedvenc helye, illetve kofája, de ezt a szót manapság már nem nagyon használják. Ica a neve. Otthonkában áll kora reggeltől az áruja előtt, sokat beszélgetnek, a nő szó nélkül tudja, milyen portékát tegyen a kosárba. Mintha családtag lenne, tudja, mire van szükség. A férfi gyakran gondol rá vacsora közben, mintha ott ülne Ica is az asztalnál. A zöldségárus alakja, mint egy oszlop bukkan fel emlékezetéből. Azt el se tudja képzelni, mit takar a színes otthonka. Megdönthetetlen, mosolyodik el Laci, miközben Klári sortban ül le az asztalhoz, és mondja, milyen finom ez a zsenge borsó. A mosolyt főztje elismerésének gondolja. Vehettem volna egy nagyobb csokor petrezselymet, jegyzi meg Laci. Ilyesmin spórolni, szól Klári, mindennap elmondom reggel, mit és mennyit kell venni. Ennyit megjegyezhetsz, sokat érsz a matekkal, ha már ez se megy, csak számítógépen tudsz dolgozni. Én állhatok talpon a rendelőben, még ebédkor se ülök le. Holnap hozz gyömbért is, erősíti az immunrendszert. Férje bólogat.Tovább

Bartalos Tóth Iveta
MJ

Anyám lábai villanyoszlopokká dagadtak a nagy melegben, erősen szorítottam őt, aggódtam, nehogy egyszer csak magatehetetlenül összerogyjon és hatalmas testével betakarjon vagy harmincnégy nyolcszög alakú, tizenkét centi átmérőjű szürke térkövet. Nem, válaszolta, mikor arra kértem, üljön le. Kihúzta magát, mereven bámult a tömegbe. Imádkozzunk a bűnösökért, mondta a pap, mire ő feljebb emelte az állát. Könyörögjünk. Hangosan felnevetett. Szorosan összefogott ősz hajpáncélján megtört a nyári nap fénye. A gyász kövér izzadságcseppekként csorgott végig a teste azon részein, amelyeket ruha vagy cipő takart. Büszke volt azon képességére, hogy irányítani tudja testnedvekké hígult érzelmei útját. Csatakos ruháit be kell raknom a mosásba, ha hazaérünk. Nyelvem hegyével titokban megnyalom majd őket, hogy sósságuk alapján megállapíthassam, anyám sírt-e, vagy izzadt. A nyakában lógó vékony aranylánc kapcsát kikapcsolom, a rajta lógó aprócska feszülettel együtt barna, díszítés nélküli ékszertartójába fektetem. Fekete cipőjét a fűtőtest alá teszem száradni. A cipőt újságpapírral tömöm ki.Tovább

Kántor Zsolt
Az ínyencvilág tejbe áztatatott galaktikája

Pénteken ételhordóban érkezett a falodából az ennivaló, nem főztünk semmit. Még kávét se. Jeges gyümölcslevest küldtek a pünkösdi szakácsok, és rakott burgonyát. Jól készítették el. Házi kolbásszal, vékony és lágy szövetű tojáskarikákkal, friss tejföllel leöntve. Mi közben tömtük a szánkba a mindenség ízletes hegyláncait, Haydn etűdjének fluid hangjai kopogtattak dobhártyánk páracseppes felületén. Jóllaktunk. Békesség a hasnak, ahol a teológia szerint a szellem lakik.Tovább

Gömöri György
A győztesek esélyeiről

Gömöri György
Teljes lélekkel

Fekete Vince
Halálgyakorlatok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.