2022. július 9., szombat

AZ ÉS 2022/27. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.07.08.


F E U I L L E T O N


Földes Györgyi
Genre és gender
avagy léteznek-e avantgárd női műfajok?

I N T E R J Ú

Károlyi Csaba
„Örülj, hogy élsz”
Beszélgetés Kun ÁrpáddalK R I T I K A

Visy Beatrix
„Ziháló csendben a szó reménye”

Wirth Imre: Úgy járkálsz, mintha lenne otthon. Scolar Kiadó – PIM, Budapest, 2022, 80 oldal, 2475 Ft

Az Úgy járkálsz… versei egészen más poétikát működtetnek, egészen más tónusúak, mint a korábbi két kötet (Ő volt a rejtélyes állat, Lementem egy üveg borért Hajnóczynak) költeményei. Ami már csak azért is szembetűnő és figyelemre méltó, mert az előző verseskönyv mindössze két éve jelent meg. A mostani, négy ciklust tartalmazó szövegkorpusz versei jóval sűrítettebbek, tömörebbek, mint a korábbi művek, a költő a korábbi elomlóbb, elidőzőbb hangulatokat összerázta, szorosabbra fogta, az ábrázolt helyzetek, emlékképek és a hozzájuk kapcsolódó érzelmi-gondolati reflexiók jóval szikárabbak, enigmatikusabbak. Mintha kirázta volna verseiből a felesleget, ami persze nem az volt, hanem csupa szín és árnyalat, hangulat és az érzésekbe való komótosabb belehelyezkedés. A mostani költemények képsorai töredezettek, villanásszerűen követik egymást, az asszociációk, képzetsorok közti kapaszkodók eltűntek, kihullottak, ami megnehezíti a jelentéstulajdonítást, értelmezést. A sűrítés, kihagyás eljárásainak köszönhetően a versek nemcsak többértelműbbek, talányosabbak, hanem jóval tragikusabbak is lettek; az örvénylő, emlékképektől zsongó, a világot folyamatosan érzékeny receptorokkal észlelő és figyelő tudat csak az igazán lényegeset engedi át a versbe. Csak azt, ami igazán feltörni, kitörni akar: a megmaradt létet. „[M]inden betűben ott / a féreg, átfúrja / az emlékezetünk.”Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Benedek Szabolcs
Ex libris

Gion Nándor: Könyv könyv mellett
Milorad Pavić: Kazár szótár
Andrew Leatherbarrow: Csernobil 01:23:40
Kira Jarmis: Zárka

Mayer Zsófia
A fiatalkor lenyomata

Péczely Dóra (szerk.): Szevasz. 25 kortárs novella. Pozsonyi Pa­­gony Kiadó, Budapest, 2021, 344 oldal, 3990 Ft

A célcsoport megjelölése részben indokolt: a kötet a serdülőkor és a fiatal felnőttkor mezsgyéjének nehézségeit dolgozza fel. Többek között az önállósodással járó felelősséget, a szülőkhöz való viszonyt, a lázadást és az önérvényesítést. A cím szintén rájátszik az életkori átmenetiségre. A „szevasz” egyrészt a célközönségnek szól, másrészt az idősebbeket hívhatja emlékezésre. A novellák válogatása szükségszerűen önkényes. Bár mindegyik írás jól színre viszi a fiatal korosztály dilemmáit, mégis, a szövegek már-már depresszív hangulata, a meg nem értettség közvetítése a hasonló problémákkal küzdő olvasóközönségnek nemcsak kapcsolódási pontot jelent, de talán inkább elbizonytalanítja őket. Ezek közé sorolható egyebek mellett Mán-Várhegyi Réka Viszlát, kamaszkor című novellája, amely egy testvérpárról szól, akik érzelmileg sivár családban, rossz anyagi körülmények közt nőnek fel. Legfőbb céljuk beilleszkedni a kortársak közé, barátokat szerezni. Az anyagi és társadalmi különbségek miatt kizárólag hozzájuk hasonló fiatalokhoz közelíthetnek. Ez eleinte pozitívan hat rájuk, de aztán rádöbbennek, továbbra is kívülállók maradnak.Tovább

Takáts József
Az orosz Nabokov

Mikola Gyöngyi: A titokzatos változó. A boldogság konstrukciói Vladimir Nabokov orosz korszakának műveiben. Tiszatáj Kiadó, Szeged, 2021, 270 oldal, 2950 Ft

Noha Nabokovot olyan íróként szokás számontartani, aki nem foglalkozott társadalmi és politikai ügyekkel (gúnyosan nyilatkozott az ilyesféle írói törekvésekről és olvasói elvárásokról), Mikola Gyöngyi műve valamelyest módosít a képen. Hangsúlyozza például, hogy a szerző részben azért alkalmazta jellegzetes jelentéselbizonytalanító elbeszélő eszközeit (a körkörös narrációt, a nyitott befejezést, motívumhálóit, a gyakori intertextuális utalásokat, több elbeszélő sík egyidejűségét stb.), hogy megakadályozza velük írásainak ideológiai kisajátíthatóságát. Vannak elbeszélőprózai művek, amelyek a szociológiára, a politikára tekintenek vetélytársként; Nabokov irodalmára sokkal inkább a lélektan és a filozófia riválisaként gondolhatunk. Ezért igyekszik feltárni Mikola könyve a freudizmust sarlatánságnak tekintő író pszichológiai tájékozódásának forrásait, Bergson és William James műveiben találva meg az „orosz korszak” alkotásainak inspiráló szellemi közegét.Tovább

Lángh Júlia
Gera útjain

Gera György: Terelőút. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2022, 240 oldal, 3900 Ft

Először 1972-ben jelent meg a Terelőút, figyelni kellett volna rá, de ez nem történt meg. A Kádár-kor egyik szakaszában sem szerette, ha túl sok szó esik zsidó dolgokról. Kényes téma. A könyvet kiadták, de azt nem akarták, hogy netán túl sokat írjanak róla. Ne legyen erről annyi beszéd.

Gera György regénye nem a holokausztról szól, hanem a róla való beszédről. Az emlékezésről. Az önazonosságról. Utazás térben és időben: az elbeszélő én véletlenül keveredik tizenöt évvel korábbi lágerélete helyszínére. « Egy gödör. Egy rozsdás ácsszög. Tenyérnyi malter. Egyéb semmi. Sehol semmi.” A helybéli lakos sem tud róla, hogy láger lett volna itt… (Ez a mozzanat gyakran visszatér más emlékezésekben is.)Tovább

Havasréti József
Fúziós praxisaink

H. Nagy Péter – L. Varga Péter (szerk.): Poptechnikák. Komplexitás a népszerű kultúrában. Prae Kiadó, Budapest, 2022, 269 oldal, 3290 Ft

Úgy tűnik, hogy két kulcskategória áll a vizsgálódások középpontjában: egyik a komplexitás (ezt a Poptechnikák alcíme is kiemeli), a másik a hibridizáció. Nemes Z. Máriónak a kötetben olvasható írása jól érzékelteti, hogy a fúziós praxisok figyelembevétele, illetve ezek elméleti reflexiója mennyire nélkülözhetetlen a kortárs popkultúra értelmezéséhez; ugyanis éppen ez a (pop)kulturális mozgások fő iránya. A jelenség leírását célzó fogalmi készlet roppantul változatos: kombináció, kompiláció, montázs, kollázs, sampling, remix, assamblázs, brikolázs, karnevalizáció, kannibalizáció, kontamináció, kreolizáció, és a többi. Úgy vélem egyébként, hogy a különféle fúziós praxisok elemzése valóban központi kérdés a popkulturális kutatások szempontjából, míg a komplexitás problémájának (egyébként jogos) hangsúlyozása olykor csupán a „minden mindennel összefügg” jellegű holisztikus felismerések birodalmába vezet.Tovább

Unoka Zsolt Szabolcs
Pszichológia

Pléh Csaba (főszerkesztő): Pszi­cho­lógia. Akadémiai Kiadó, Bu­da­pest, 2022, 1200 oldal, 9500 Ft

Az utolsó négy fejezet az emberi sokféleség pszichológiáját vizsgálja. Fodor Szilvia és Kovács Kristóf a tehetségben megmutatkozó különbségek hátterét keresi. A tehetséget meghatározó tényezők közül az intelligencia, a kreativitás, a motiváció, a jóllét és a környezet hatásait elemzik részletesebben. Az emberi sokféleség pszichológiájának klasszikus kérdése, hogy vannak-e pszichológiai eltérések a nemek között. Pléh Csaba Boross Ottiliával a nemek közti kognitív, nyelvi, személyiségbeli és pszichopatológiai különbségeket vizsgáló kutatásokat tekintik át. Alaposan bemutatják, hogy a talált különbségek a hatáserősség szempontjából kicsik, és nagy mértékben függnek a komplex fejlődési, társadalmi, kulturális hatásoktól, illetve a különbségeket kimutató vizsgáló módszerek és vizsgálati helyzetek apró, a nemekre specifikus részleteitől.Tovább

Gajdó Tamás
Rendhagyó színháztörténet

Sándor L. István: A Katona és kora. Az indulás irányai. Selinunte Kiadó, Budapest, 2022, 330 oldal, 4200 Ft

A kötet törzsét adó fejezet a Katona első bemutatójával, Csehov A Manó című művével foglalkozik. Mivel a Ványa bácsi korai változatának színreviteléről van szó, Sándor L. István összehasonlította Zsámbéki Gábor munkáját Paál István szolnoki, Ádám Ottó Madách Színház-beli és Harag György újvidéki Ványa bácsi-rendezésével. (Ez a rész egyébként a magyarországi Csehov-játszásról szóló, régóta esedékes összefoglaló munka égető hiányára is felhívja a figyelmet.) Biztosan vannak, aki elgondolkodnak azon, hogy van-e helye ennek a nagyszabású körképnek abban a könyvben, mely mégis csak a Katona József Színház történetére összpontosít. A szerző azonban meggyőzően érvel azzal, hogy másképpen nem tudta volna érzékeltetni, miért emelkedett ki a Katona alkotóközössége a huszadik század végének színházi közegéből. Annak is bizonyítéka ez az elemzés, hogy nem csak ebben a színházi műhelyben születtek nagyszerű előadások. A Csehov-bemutatók komplex vizsgálata jól reprezentálja, hogy valóban sokszínű volt a korabeli színházi nyelv és a színházi kifejezésmód.Tovább

Széplaky Gerda
Az emlékezés árnyékterei

(Asztalos Zsolt: Trauma, Artkartell projektspace, megtekinthető 2022. jún. 22. – júl. 22.)

A fatáblákon valóságos épületekről készített fotókat látunk, valamint elolvashatjuk a földre dobott, összetűzött papírlapokon a házak történetét: mindhez erőszak, kínzás, szenvedés kötődik. Ezek az épületek most megváltozott funkcióval „élnek”. Önmagukra nyilván nem emlékeznek, de árnyékként magukban hordozzák a sötétséget. Aki e házak erőterébe belép, az előtt vagy feltárul a trauma, s tudattalanul is megért valamit a múltból, vagy elnyeli az elfojtás nyomán létrejött amnézia, ami jelenkori társadalmunkat oly erősen sújtja.Tovább

Tóth Ádám
Némaságra ítélve

(Az Egy hiányzó láncszem című kiállítás július 16-ig látogatható a Resident Art Galériában.)

A kiállítás fő műve egyértelműen a Nagy monokróm alakzat I. (1993). Drámai gesztussá érett vastag fekete íves ecsetvonásainak pillanatnyi elevensége mintha Hortobágyi belső harcát vetítené ki. Az állandó mozgásban lévő természet vad dinamikája komor, sejtelmes harmóniát teremt, létrehozva egy koherens, de zilált motívumegyüttest. A már-már táncmozdulattá fokozódó szabálytalan alakzat organikus rezdülései a szubjektum és a természet komplementer viszonyát fedik fel.Tovább

Stőhr Lóránt
Szétesőben

(Friss Hús Rövidfilmfesztivál 2022 – A díjazott magyar kisfilmek.)

A szemünk előtt felnő egy filmes generáció, amelynek kisgyerekkorától fogva keze ügyében van a mozgóképrögzítő eszköz – vajon hogyan nyúlnak ők a filmhez, s mit mondanak el magukról? A Friss Hús rövidfilmfesztivál, a fiatal magyar alkotók legfontosabb hazai seregszemléjének hazai díjazott filmjeiből készült válogatásban (a MOME Animáció és a freeSZFE hallgatóinak munkáiban) a generáció tagjai a mozgókép eszközeivel villantanak fel töredékeket saját léttapasztalatukról.Tovább

Herczog Noémi
Lili titka

(Paulik Móni – Vincze Zsuzsi: Lili és a bátorság, r.: Somogyi Tamás, Mesebolt Bábszínház, Szombathely)

Kedvelt szokás firtatni a mesék nevelési hatásait (lásd a lövöldözős rajzfilmeket és társaikat), itt pedig konkrétan az merült fel, hogy a Lili lerombolhatja a gyerekek bizalmát elsősorban a férfiakban, de ekkora ereje ma a színháznak szerintem – sajnos vagy nem sajnos – nincs. Hozzáteszem, pozitív értelemben sem. Az információ viszont jól jön, ha érthető módon szeretnénk is azt hinni, hogy jó családba való gyerekünk potyára szembesül egy „mocskos” mesével: a mocskos sajnos az, amiről a mese szól.Tovább

Fáy Miklós
Holnap is meg kell halni

(Verdi: Az álarcosbál – Magyar Állami Operaház, július 2.)

Fabio Ceresa úgy rendezte az operát, ahogy nem kellene, ötletszerűen. Ha azt mondják, egy bizonyos növényt keressen éjszaka Amelia a keresztúton, akkor mi más lehetne a növény, mint mák, mi más lehetne az elhagyatott mező, mint ópiumbarlang. Verdi kibírja, de a második felvonás bővülése, vagyis hogy áriából indulunk, kettősben folytatjuk, kórussal zárjuk, így jutunk el magánytól boldogságig, boldogságtól végzetig, az ebben a rendezésben elhal, hiszen már az ária alatt is ott téblábolnak mindenféle lények a szoprán körül.Tovább

Siba Antal
Csak feszesen!

(Szellő István elköszön, az Origo kritizál)

Most azonban a megszokotthoz képest valami más történt, a műsorvezető másként köszönt el – amúgy az RTL Híradó talán az egyetlen, ahol ez nem annyire szokatlan, sőt. A humort elég távolról ismerő Origo valamelyik munkatársa nyomban nádpálcát ragadott és igen komor kritikába kezdett, gondolom, rossz néven vette, hogy valaki humorizált az ezeréves Magyarország szép emlékű intézményével. Így pufogott: „A magát korábban újságírónak nevező, és ezzel az internetezők nagy részét alaposan megnevettető RTL-hírolvasó, Szellő István ismét megalázó utasítást kapott főnökeitől – vagy túlteljesítésképpen, maga jelentkezett erre a feladatra. A héten bejelentett vármegyerendszer felállítására kellett mókásan reagálnia. Nem árulunk el nagy titkot: nem sikerült.”Tovább

Rákai Zsuzsanna
Őrült franciák

(Béatrice Martin – 38. Régi Zenei Napok, Vác, Piarista Gimnázium, 2022. július 4.)

Martin mindezt a fullasztó hőség ellenére csodálatos virtuozitással, könnyedséggel és láttató erővel játszotta végig. Az ő előadásában a művek nem ritmusértékekről, szólamokról, harmóniarendről és imitációról szóltak, hanem gesztusokká szerveződtek, mozdulatokká és mimikává változtak, vagy éppen elegáns ékességekké csavarodtak és sűrűsödtek bennük a hangok.

I R O D A L O M

Jenei Gyula
A költő és a pénz

A költői létformához egyéb hiedelmek, közhelyek is kapcsolódnak: ihlet, szenvedély, tisztesség, lángoszlop, melankólia, balek. Ilyenek. A pénzről senki nem beszél, csak ösztöndíjosztáskor, kuratóriumi döntések alkalmával. Szűk körben. De olyankor indulatosan.

Pedig a versnek is van ára. Kéne hogy legyen. Verset írni: tevékenység, szakma, munka, idő. De a költő néha tényleg balek. Vagy mégsem? A közgazdaságtan például komoly tudomány, akik művelik, szépen megélnek belőle. És abban szerepel olyan is, hogy kereslet, kínálat. A divatházaknak meg a kínai üzleteknek is van kínálatuk, csak más minőséggel, haszonkulccsal vagy mittudoménmivel dolgoznak. És a vevőkörük is más.
Tovább

Osgyán Edina
Most el

Az unokahúgom, Szerafin kedves lány, de mindent készpénznek vesz. Az hiszi, hogy rendet rakni pontosan ugyanaz, mint visszatenni megszokott helyükre a holmikat, hogy ásítani ugyanaz, mint kezünkkel ernyőt formálva ásítani, kinyomni egy adag gélt a fogkrémből az annyi, mint végtelen sokszor kinyomni azt a zselét. Az utcán menni annyi, mint sík területen mindig biztonságosan közlekedni. Pedig semmi sem változatlan. Csak az változatlan, hogy amikor meglátom őket a kék papundeklitáskával közeledni, alig tudok magammal mit kezdeni, mert már az elején félek a befejezéstől.

És az sem változik, hogy nem lehet elfogadhatóan elmagyarázni Szerafinnak, hogyan készítse el Mikesnek az eperlekváros süteményt. Hiába mondom neki, hogy a tésztát önmagában süsse meg, és a lekvárt tegye egy kis üvegtálkába, mert Mikes külön eszi a kettőt. Ha nem választja szét a tésztát és a lekvárt, és Mikes dühösen beleharap, mert így enni ő nem szeret, a tészta az elülső fogak közé ragad. Szerafin ezt képtelen megérteni, vagy csak nem érdekli.
Tovább

Fodor Sándor
Denevérember

Szemerkélő szomorúság takarta be a várost, és ezen a szürke égi permeten csak itt-ott ütött át a pislákoló utcai fény. Dalolhatnékja támadt. Másképpen nem tudott és nem is akart reagálni a mellette baktató nőre. Évek óta ebben éltek. A párja néha reménykedve belekezdett valami beszélgetésfélébe, de nem volt ez igazi kezdet, inkább valaminek a vége. A figyelemnek mindenképpen. A férfi, ha mondani akart valamit, nem bíbelődött a szavakkal, de a mondatokkal sem. Megelégedett némi dalfoszlány hangos fölemlegetésével. A szöveget legtöbbször pontatlanul idézte: „Lesz maga jusztia, jusztia, jusztia…”
Tovább

Nyirán Ferenc
Levelek Junilkának
Búcsúlevél

Drága Junilka! Amikor megtudtam, hogy maga is az Ikrek jegyében született, mint az a barátnőm, akivel megismerkedésünk idején szakítottam, közöltem magával, hogy akkor itt álljunk meg. Miért? Mert Ikrek vagyok? Igen. De nem tudtam könnyen elszakadni magától, mert ha azt mondom, hogy kedves volt velem, akkor azzal nem tudom érzékeltetni, mit jelentett nekem azokban a nehéz hetekben.

Skorpiókat szoktam reggelizni, élcelődött, mire én egy filmcímmel vágtam vissza, hogy A Skorpió megeszi az Ikreket reggelire – de nem ismerte a filmet.

Már az hiba volt, hogy azzal a hölggyel újrakezdtünk egy több mint harminc éve megszakított kapcsolatot. Lehet, hogy a töltött káposzta újramelegítve finom, de egy gajra ment szerelemre ez nem igaz. Nem sokat beszéltem erről magának, mert még friss volt a seb, jóllehet én menekültem ki a kapcsolatból.
Tovább

Babiczky Tibor
A mártírok

Babiczky Tibor
A polgárok

Babiczky Tibor
A városalapító

Babiczky Tibor
A vezető

Babiczky Tibor
A szofista

Babiczky Tibor
Védőbeszéd

Molnár Illés
46 perc 38 másodperc

Molnár Illés
Kerengő

Molnár Illés
Rám-szakadék

Molnár Illés
Tahiti

ITT OLVASHATÓ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.